Portál pre obce,
rozpočtové a príspevkové organizácie

Aktuality

Bezpečná samospráva

Kategória: Aktuality Autor/i: Združenie miest a obcí Slovenska Zdroj: ZMOS

Zabezpečovanie verejného poriadku spolu s ochranou zdravia a majetku patria do originálnych pôsobností miestnej územnej samosprávy. Ide o pomerne širokú agendu s mimoriadne náročným výkonom. Tak z hľadiska financovania, ako aj s prihliadnutím na vhodné personálne a tiež technické zabezpečenie.

Dokument je z časti koncipovaný ako všeobecný vstup do problematiky. Nechýba v ňom ani charakteristika jednotlivých povinností v rámci zabezpečovania verejného poriadku, požiarnej ochrany, oblasti poistenia vyplývajúca z pomerne širokej legislatívnej palety, formulovanie východísk medziobecnej spolupráce a Smart agendy ako podporných nástrojov v danej oblasti. Je zrejmé, že kľúčovým motívom pre komplexný prístup v nadchádzajúcom období musí byť spolupráca, kooperácia, integrácia a prevencia.

Spracovaná analytická štúdia preto reflektuje na dlhodobý vývoj, legislatívne ukotvenie, aplikačnú prax, ale aj očakávané trendy. Dokument tiež sledoval zmapovanie súčasného, dlhodobého stavu vrátane skúseností z aplikačnej praxe, formulovanie východísk s dopadmi, návrh legislatívnych zmien a formulovanie konkrétnych riešení z hľadiska technologickej podpory.

Kvalitu a tiež výpovednú hodnotu spracovaného dokumentu znásobuje využívanie dát z dvoch reprezentatívnych prieskumov Združenia miest a obcí Slovenska, ktoré sa orientovali na aspekty verejného poriadku a tiež civilnú ochranu. Okrem toho sa po dvadsiatich rokoch od najzásadnejšej reformy verejnej správy vo vzťahu k mestám a obciam aj v oblasti bezpečnej samosprávy ukazuje ako mimoriadne absentujúci fakt systémová podpora medziobecnej spolupráce, ktorá je práve v danej agende výrazným prínosom spolu s hodnotami zdieľania. Dokument je zároveň sumárom konkrétnych záverov a odporúčaní, ktoré na základe hĺbky spracovania problematiky bude Združenie miest a obcí Slovenska navrhovať a presadzovať v nadchádzajúcom období.

Analýza: Bezpečná samospráva


Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.