Portál pre obce,
rozpočtové a príspevkové organizácie

Online časopis

Environmentálna stopa

Dátum: Rubrika: Na aktuálnu tému

Požiadavky na preukazovanie vplyvu výrobkov, procesov a podnikov na životné prostredie sa stále stupňujú. V tomto článku si rozoberieme menej známy prístup, a tým je environmentálna stopa.
Návrh smernice Európskeho parlamentu a Rady o zdôvodňovaní a oznamovaní výslovných tvrdení týkajúcich sa životného prostredia (smernica o tvrdeniach týkajúcich sa životného prostredia) (ďalej len "návrh Smernice") [1] predstavuje prístup, ktorý ma zabezpečiť, že tvrdenia vo vzťahu k životnému prostrediu budú overované a certifikované.
Aby bolo možné preukázať a kvantifikovať výslovné tvrdenia týkajúce sa životného prostredia, je potrebné, aby boli stanovené mechanizmy a postupy. Environmentálna stopa je jedným z nástrojov, ktorý poskytuje komplexné hodnotenie.
Posudzovanie
Aktuálne sa používa viacero nástrojov, a to podľa samotného účelu a požiadaviek kladených na rozsah a hĺbku hodnotenia. Medzi najpoužívanejšie prístupy a ich kombinácie patria nasledovné:
-
Uhlíková stopa - CCF - je množstvo emisií skleníkových plynov, ktoré sú priamo alebo nepriamo spojené s činnosťami jednotlivca, organizácie, produktu alebo služby.
-
Posudzovanie životného cyklu - LCA - je analytická metóda hodnotenia možných environmentálnych účinkov spojených so životným cyklom určitého výrobku, služby a technológie. Táto berie do úvahy celý životný cyklus produktu, od ťažby a získavania suroviny, cez výrobu energie a materiálov, jeho používanie a nakladanie po skončení životnosti až po konečné zneškodňovanie.
-
Životný cyklus výrobku - PLC - je metóda, ktorá opisuje fázy, cez ktoré výrobok prechádza od jeho uvedenia na trh až po jeho stiahnutie z trhu.
Environmentálna stopa
Na úrovni EÚ je problematika a použitie environmentálnej stopy obsiahnutá v nelegislatívnom akte - Odporúčanie Komisie (EÚ) 2021/2279 z 15. decembra 2021 týkajúce sa používania metód environmentálnej stopy na meranie a oznamovanie environmentálnych vlastností produktov a environmentálneho správania organizácií počas ich životného cyklu [2] (ďalej len "Odporúčanie Komisie"). Keďže ide o nelegislatívny akt a len o odporúčanie, nie je záväzné pre členské štáty alebo konkrétnych príjemcov (spoločnosti, fyzické osoby). Súčasne však poskytuje komplexný materiál, ktorého využitie a aplikácia v kontexte už uvedených skutočností bude v budúcnosti využívaná častejšie. Ak sa v súčasnosti používa metodika LCA, CCF, PLC a ďalších, prípadne ich kombinácií, tak pre zabezpečenie preukázania svojich tvrdení exaktnými dátami a informácií bude potrebné v širšom rozsahu využívať aj metodiku environmentálnej stopy, a to tak, aby bolo eliminované riziko obvinenia z greenwashing-u, nesprávneho spracovania ESG reportingu a podobne.
Na tomto mieste si zadefinujeme pojmy, s ktorými sa možno niektorí čitatelia ešte nestretli, pretože boli orientovaní len na sledovanie a preukazovanie prístupov citovaných skôr. Odporúčanie Komisie vymedzuje okrem iných tieto pojmy:
a)
metóda environmentálnej stopy produktu (ďalej len "PEF"): všeobecná metóda na meranie a oznamovanie potenciálneho environmentálneho vplyvu produktu počas životného cyklu, ako sa ustanovuje v prílohe I Odporúčania Komisie;
b)
metóda environmentálnej stopy organizácie (ďalej len "OEF"): všeobecná metóda na meranie a oznamovanie potenciálneho environmentálneho vplyvu organizácie počas životného cyklu, ako sa ustanovuje v prílohe I
Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.