Portál pre obce,
rozpočtové a príspevkové organizácie

Online časopis

Zoradiť podľa:

Zoradiť podľa:

Kľúčové slovo Audit


Audit v samospráve. II. časť – Pasíva

Zákon č. 423/2015 Z. z. o štatutárnom audite a o zmene a doplnení zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov a zákon č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v z. n. p. (ďalej len „zákon o účtovníctve“) definujú pojem štatutárny au...

Audit v samospráve. I. časť – Aktíva

Výkon auditu účtovnej závierky v samospráve definujú a upravujú rôzne zákony a predpisy, Za najdôležitejšie považujeme zákon č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z. n. p. (ďalej len zákon o obecnom zriadení“) a zákon č. 431/2002 Z. z. o účtovníctv...

Rezervný fond, zákonný rezervný fond, rezervy

V slovníku cudzích slov pojem rezerva predstavuje zásobu, zálohu, prostriedky na mimoriadne účely, náhradné koleso s pneumatikou, zdržanlivosť, opatrnosť, výhradu. V územnej samospráve sa používa pojem rezervný fond (peňažný fond), zákonný rezervn...

Predkladanie výsledkov vyhodnocovania hospodárenia územnej samosprávy

Cieľom príspevku je upozorniť subjekty územnej samosprávy na zmeny v spôsobe predkladania výsledkov kontrol, vládnych auditov a výsledkov vyhodnocovania hospodárenia územnej samosprávy oznámených kontrolnými orgánmi, auditujúcimi orgánmi a organiz...

Účtovanie odpisovania a základná finančná kontrola v praxi

Predmetom príspevku sú súvzťažnosti účtovania účtovného prípadu pri výkone základnej finančnej kontroly v prípade vzniku finančnej operácie/jej časti. Téma príspevku nadväzuje na praktickú aplikáciu zákona č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a ...

Zodpovednosť zamestnancov za výkon finančnej kontroly

Príspevok sa venuje aktuálnej problematike stanovenia a dôsledkom zodpovednosti vo vzťahu k finančnej operácii v nadväznosti na finančnú kontrolu (pozn. autora: povinný kontrolný mechanizmus je výlučne základná finančná kontrola). Zároveň v ňom ob...

Administratívna finančná kontrola a finančná kontrola na mieste v podmienkach územnej samosprávy

Cieľom príspevku je informovať o vykonávaní administratívnej finančnej kontroly a finančnej kontroly na mieste v zmysle zákona č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o finančnej ko...

Nový zákon o finančnej kontrole a audite v podmienkach územnej samosprávy

Národná rada Slovenskej republiky dňa 10. 11. 2015 schválila zákon č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „nový zákon“). Predmetný zákon ruší zákon č. 502/2001 Z. z. o finančnej kontrole ...

Vnútorná administratívna kontrola v otázkach a odpovediach

Príspevok reaguje na praktickú stránku vnútornej administratívnej kontroly. Otázky sú skoncipované na základe podnetov zo strany subjektov verejnej správy, pričom aplikácia odporúčaní a rád predstavuje prínos pre zamestnancov zodpovedných za prísl...

K novele zákona o finančnej kontrole a vnútornom audite

Ostatná novela zákona č. 502/2001 Z. z. o finančnej kontrole a vnútornom audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o finančnej kontrole a vnútornom audite“) zakotvila do procesu realizácie predbe...

Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.

Seriály