Portál pre obce,
rozpočtové a príspevkové organizácie

Online časopis

Postupy účtovania pre obce, VÚC a nimi zriadené ROPO od 1. 1. 2023

Dátum: Rubrika: Legislatívne zmeny

Zákon č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov (ďalej len "zákon o účtovníctve") splnomocňuje Ministerstvo financií Slovenskej republiky v § 4 ods. 2 k vydaniu opatrení, v ktorých sa bližšie upravujú podrobnosti o rámcových účtových osnovách pre jednotlivé skupiny účtovných jednotiek, dni uskutočnenia účtovného prípadu, postupy účtovania a v súvislosti s tým účtovné zásady a účtovné metódy určujúce spôsoby oceňovania a ich použitia, zásady pre tvorbu a zúčtovanie opravných položiek, metódy odpisovania, zásady pre tvorbu a použitie rezerv, zásady pre členenie majetku a záväzkov, zásady pre vytváranie analytických účtov a účtovaní transferov.

V rámci realizácie Projektu Centrálneho ekonomického systému, ktorého hlavným cieľom je automatizácia niektorých procesov v štátnej správe, bolo potrebné oddeliť postupy účtovania pre štátne rozpočtové organizácie, štátne príspevkové organizácie a štátne fondy od postupov účtovania pre obce a vyššie územné celky a nimi zriadené rozpočtové a príspevkové organizácie.
Preto bolo potrebné vyňať z opatrenia Ministerstva financií Slovenskej republiky z 8. augusta 2007 č. MF/16786/2007-31, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o postupoch účtovania a rámcovej účtovej osnove pre rozpočtové organizácie, príspevkové organizácie, štátne fondy, obce a vyššie územné celky v znení neskorších predpisov (ďalej len "pôvodné opatrenie") usmernenia pre štátne organizácie a zrušiť uvedené opatrenie a vydať nové opatrenie k postupom účtovania, a to s účinnosťou od 1. januára 2023.
Od 1. januára 2023 sa účtovníctvo obcí a vyšších územných celkov a ich rozpočtových a príspevkových organizácií upravuje opatrením Ministerstva financií Slovenskej republiky zo dňa 12.12.2022 č. MF/014454/2022-36, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o postupoch účtovania a rámcovej účtovej osnove pre obce, vyššie územné celky a nimi zriadené rozpočtové organizácie a príspevkové organizácie (ďalej len "opatrenie").
V novom opatrení sú detailne rozpracované podrobnosti o vedení účtovníctva, jednotlivé zásady a postupy vedenia účtovníctva a ich používanie v nadväznosti na jednotlivé ustanovenia zákona o účtovníctve so zohľadnením osobitostí hospodárenia rozpočtových organizácií, príspevkových organizácií, obcí a vyšších územných celkov.
Okrem už uvedeného dôvodu sa nové opatrenie upravilo aj s cieľom dosiahnuť vyššiu kvalitu dát pre potreby sledovania plnenia rozpočtu verejnej správy a sledovania plnenia schodku a dlhu verejnej správy.
Hlavné zmeny v opatrení platnom od 1. januára 2023
Ustanovuje sa deň uskutočnenia účtovného prípadu v nadväznosti na ustanovenie v § 4 ods. 2 zákona o účtovníctve. Toto ustanovenie bolo doplnené o nové prípady.
Za deň uskutočnenia účtovného prípadu sa považuje aj deň, v ktorom dôjde:
-
k započítaniu pohľadávky,
-
k prijatiu a odovzdaniu majetku do správy,
-
k prevodu správy majetku,
-
k úhrade úveru alebo pôžičky poskytnutím nového úveru alebo pôžičky,
a k ďalším skutočnostiam vyplývajúcim z osobitných predpisov alebo vnútorných podmienok účtovnej jednotky, ktoré sú predmetom účtovníctva a ktoré v účtovnej jednotke nastali a o ktorých sú k dispozícii potrebné podklady, ktoré dokumentujú tieto skutočnosti.
Dňom vzniku účtovného prípadu je okamih, v ktorom nastanú právne účinky daného vzťahu zúčastnenými stranami. Deň vzniku účtovného prípadu môže byť iný, ako je dátum vyhotovenia účtovného dokladu.
Príklad č. 1:
Účtovnej jednotke je doručená faktúra za dodaný tovar alebo za poskytnuté služby dňa 28.2.2023, z ktorej vyplýva niekoľko rôznych dátumov (napr. dátum vystavenia faktúry = 26.2.2023, dátum uskutočneného zdaniteľného plnenia = 20.2.2023, dátum splatnosti = 15.3.2023).
Právne účinky nastanú vtedy, keď je tovar prevzatý účtovnou jednotkou od dodávateľa alebo keď bola služba poskytnutá v plnom rozsahu jej plnenia. To znamená, že dňom uskutočnenia účtovného prípadu je napríklad deň prevzatia tovaru od dodávateľa alebo prepravcu, deň ukončenia poskytnutia služby a jej prevzatie od dodávateľa.
Podkladom na účtovanie o pohľadávkach a záväzkoch sú doklady preukazujúce ich vznik. Tieto doklady sú podkladom na vystavenie účtovného dokladu podľa § 10 zákona o účtovníctve.
To znamená, že účtovná jednotka vykoná v účtovných knihách účtovný zápis až vtedy, keď nastal účtovný prípad (dodávka tovaru, služby,...) a účtovná jednotka má doklady preukazujúce vznik účtovného prípadu.
Deň vyhotovenia účtovného dokladu súvisí s povinnosťou účtovnej jednotky vyhotoviť účtovný doklad bezodkladne po zistení skutočnosti, ktorá sa ním preukazuje.
Ustanovuje sa spôsob zazname­návania skutočností podľa § 2 ods. 2 zákona o účtovníctve v nad­väznosti na deň, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka a deň zostavenia účtovnej závierky. Ustanovujú sa účtovné prípady, ktoré zaznamenáva účtovná jednotka k poslednému dňu kalendárneho štvrťroka, pre účely sledovania plnenia rozpočtu verejnej správy a sledovania plnenia schodku a dlhu verejnej správy.
Podľa odseku 2 vzniká od 1. ja­nuára 2023 nová povinnosť pre všetky účtovné jednotky.
K poslednému dňu kalendárneho štvrťroka
sa na účely predkladania informácií z účtovníctva a údajov potrebných na účely hodnotenia plnenia rozpočtu verejnej správy podľa opatrenia Ministerstva financií Slovenskej republiky z 19. decembra 2017 č. MF/017353/2017-352, ktorým sa ustanovuje usporiadanie, obsahové vymedzenie, spôsob, termín a miesto predkladania informácií z účtovníctva a údajov potrebných na účely hodnotenia plnenia rozpočtu verejnej správy v znení opatrenia MF SR č. MF/004791/2022-313, zaúčtujú tieto účtovné prípady:
a)
Majetok a záväzky znejúce na cudziu menu, okrem pohľadávok a záväzkov týkajúcich sa prijatých a poskytnutých preddavkov, sa prepočítajú na menu euro referenčným výmenným kurzom určeným a vyhláseným Európskou centrálnou bankou alebo Národnou bankou Slovenska,
ktorý je platný k poslednému dňu kalendárneho štvrťroka
a vzniknuté kurzové rozdiely sa podľa povahy rozdielu zaúčtujú na účet
563 - Kurzové straty
alebo
663 - Kurzové zisky
.
Vzniknuté kurzové rozdiely sa k prvému dňu nasledujúceho kalendárneho štvrťroka zaúčtujú opačným účtovným zápisom okrem kurzových rozdielov z finančných prostriedkov v banke, v pobočke zahraničnej banky a v Štátnej pokladnici a v pokladnici.
 

Druh majetku

Preceňovanie k poslednému dňu kalendárneho štvrťroka

Nasledujúci
kalendárny deň

Prijaté preddavky

NIE

neodúčtujú sa

Poskytnuté preddavky

NIE

neodúčtujú sa

Pohľadávky

ÁNO

odúčtujú sa opačným zápisom

Záväzky

ÁNO

odúčtujú sa opačným zápisom

Peňažné prostriedky v pokladnici

ÁNO

neodúčtujú sa

Peňažné prostriedky na bankovom účte

ÁNO

neodúčtujú sa

b)
Tvorba opravných položiek k pohľadávkam a prehodnotenie výšky vytvorených opravných položiek k pohľadávkam podľa § 15 opatrenia.
Účtovná jednotka môže podľa svojho vnútorného predpisu zostaviť priebežnú účtovnú závierku pre potreby účtovnej jednotky. Pri zostavení priebežnej účtovnej závierky sa podľa vnútorného predpisu zaúčtuje:
-
tvorba a zúčtovanie rezerv,
-
tvorba a zúčtovanie opravných položiek,
-
prepočet majetku a záväzkov na cudziu menu,
-
tvorba a zúčtovanie položiek časového rozlíšenia a pod.
Účtovné prípady, ktoré boli zaúčtované v rámci závierkových účtovných operácií, sa odúčtujú opačným účtovným zápisom, ako prvé účtovné prípady nasledujúci kalendárny deň okrem účtovných prípadov, ktoré sú uvedené v § 3 ods. 2 opatrenia (teda okrem kurzových rozdielov z finančných prostriedkov v banke, v pobočke zahraničnej banky a v Štátnej pokladnici a v pokladnici).
Ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka
, sa kurzový rozdiel z ocenenia majetku a záväzkov podľa § 4 ods. 7 zákona o účtovníctveúčtuje na ťarchu účtu
563 - Kurzové straty
alebo v prospech účtu
663 - Kurzové zisky
. Rovnako sa postupuje pri účtovaní kurzových rozdielov z opravných položiek a rezerv v cudzej mene. Kurzový rozdiel z ocenenia majetku a záväzkov podľa § 4 ods. 7 zákona o účtovníctve sa nezisťuje pri prijatých preddavkoch a poskytnutých preddavkoch.
Na účtoch pohľadávok, záväzkov, dlhodobého finančného majetku a krátkodobého finančného majetku sa účtujú kurzové rozdiely
ku dňu uskutočnenia účtovného prípadu
z dôvodu inkasa pohľadávok, platby záväzkov a predaja dlhodobého finančného majetku a krátkodobého finančného majetku so súvzťažným zápisom na ťarchu účtu
563 - Kurzové straty
alebo v prospech účtu
663 - Kurzové zisky
. O kurzových rozdieloch sa účtuje ku dňu uskutočnenia účtovného prípadu, najmä z dôvodu postúpenia pohľadávky, vkladu pohľadávky do základného imania, vzájomného započítania pohľadávky a k poslednému dňu kalendárneho štvrťroka podľa § 3 ods. 2 opatrenia. Pri platbe záväzku v cudzej mene sa použije ten istý kurz, ktorý sa použil pri úbytku finančných prostriedkov v cudzej mene z pokladnice alebo z účtu zriadeného v cudzej mene podľa toho, aký spôsob úhrady sa použije. Kurzové rozdiely nevznikajú pri zmene veriteľa u dlžníka a u ve­riteľa, ak za jeho dlžníka bude ­plniť iný dlžník.
Prílohou opatrenia je rámcová účtová osnova, ktorá obsahuje syntetické účty platné len pre účtovné jednotky samosprávy. Účtovná jednotka si vytvorí svoj účtový rozvrh zo syntetických účtov rámcovej účtovej osnovy podľa svojich potrieb. K syntetickým účtom si vytvára analytické účty podľa § 5 opatrenia, pričom zohľadňuje aj ďalšie údaje potrebné pre účtovnú jednotku.
Z účtového rozvrhu boli k 1. januáru 2023 vypustené nasledujúce účty:
-
účet
382 - Komplexné náklady budúcich období
,
-
účet
415 - Oceňovacie rozdiely
z
kapitálových účastín
.
Zostatky týchto účtov sa preúčtujú podľa ustanovenia § 80 opatreniana účet
428 - Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov
ako prvý účtovný prípad roku 2023. Účet
414 - Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov
bol zrušený ustanovením § 80apôvodného opatrenia platného do 31.12.2022. Z účtovej osnovy boli vypustené účtové skupiny účtov
57 - Mimoriadne náklady
a
67 - Mimoriadne výnosy
.
Účtová osnova od 1. januára 2023 neobsahuje ani účet
421 - Zákonný rezervný fond
. Tento účet sa od 1. januára 2021 nepoužíval, keďže tvorba zákonného rezervného fondu v príspevkových organizáciách bola zrušená zákonom č. 360/2020 Z.z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 523/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Zostatok tohto účtu boli účtovné jednotky povinné preúčtovať k 1. januá­ru 2021 v súlade s metodickým usmernením č. MF/020324/2020-352 o účtovaní výsledku hospodárenia v príspevkových organizáciách.

Účty účtovej osnovy do 31. 12. 2022

Od 1. 1. 2023 nahradené účtami

572 – Škody

549 – Manká a škody

574 – Tvorba rezerv

552 – Tvorba zákonných rezerv z prevádzkovej činnosti

553 – Tvorba ostatných rezerv z prevádzkovej činnosti

554 – Tvorba rezerv z finančnej činnosti

578 – Ostatné mimoriadne náklady

na ťarchu príslušného účtu nákladov, podľa druhu nákladu

579 – Tvorba opravných položiek

557 – Tvorba zákonných opravných položiek z prevádzkovej činnosti

558 – Tvorba ostatných opravných položiek z prevádzkovej činnosti

559 – Tvorba ostatných opravných položiek z finančnej činnosti

672 – Náhrady škôd

648 – Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti

674 – Zúčtovanie rezerv

652 – Zúčtovanie zákonných rezerv z prevádzkovej činnosti

653 – Zúčtovanie ostatných rezerv z prevádzkovej činnosti

654 – Zúčtovanie rezerv z finančnej činnosti

678 – Ostatné mimoriadne výnosy

v prospech príslušného účtu výnosov, podľa druhu výnosu

679 –
Zúčtovanie opravných položiek

657 –
Zúčtovanie zákonných opravných položiek z prevádzkovej činnosti

658 – Zúčtovanie ostatných opravných položiek z prevádzkovej činnosti

659 – Zúčtovanie opravných položiek z finančnej činnosti

382 –
Komplexné náklady budúcich období

Zostatok sa k 1. 1. 2023 preúčtuje na účet 428

415 –
Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín

Zostatok sa k 1. 1. 2023 preúčtuje na účet 428

555 –
Zúčtovanie komplexných nákladov budúcich období

Vypustený (v súvislosti so zrušením účtu 382)

655 –
Zúčtovanie komplexných nákladov budúcich období

Vypustený (v súvislosti so zrušením účtu 382)

421 – Zákonný rezervný fond

Zostatok účtu boli účtovné jednotky povinné preúčtovať k 1. 1. 2021 v súlade s metodickým usmernením č. MF/020324/2020-352 o účtovaní výsledku hospodárenia v príspevkových organizáciách. Od 1. 1. 2023 nie je v účtovej osnove.

Podrobne sa ustanovuje spôsob účtovania nákladov a výnosov v ich časovej a vecnej súvislosti nadväzne na § 3 ods. 1 zákona o účtovníctve. V porovnaní s pôvodným opatrením platným do 31. decembra 2022 nenastala zmena pri účtovaní nákladov a výnosov.
Náklady a výnosy sa účtujú do obdobia, s ktorým časovo a vecne súvisia. V prípade, keď účtovná jednotka zistí, že v predchádzajúcich účtovných obdobiach bol účtovný prípad nesprávne zaúčtovaný, alebo bol zaúčtovaný v nesprávnej sume, prípadne nebol vôbec zaúčtovaný, vykoná opravu účtovania v tom účtovnom období, v ktorom bola chyba zistená. Opravy nevýznamných nákladov a nevýznamných výnosov minulých účtovných období sa účtujú ako účtovné prípady bežného účtovného obdobia na príslušných účtoch nákladov alebo výnosov. Významné sumy opráv nákladov a výnosov minulých účtovných období sa účtujú na účet
428 - Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov
, pričom hranicu významnosti si určuje účtovná jednotka sama, a túto skutočnosť uvedie aj vo vnútornom predpise. Pri určení hranice významnosti sa vychádza z ustanovenia § 17 ods. 9 zákona o účtovníctve, ktoré definuje hranicu významnosti ako informáciu, ktorej neuvedenie alebo chybné uvedenie v účtovnej závierke by mohlo ovplyvniť úsudok, alebo rozhodovanie používateľa informácie.
Náhrady nákladov
vzniknutých a zaúčtovaných v minulých účtovných obdobiach sa účtujú do výnosov bežného účtovného obdobia.
Refundácie nákladov
sa účtujú v závislosti od toho, v ktorom účtovnom období k refundácii došlo. Ak došlo k refundácii nákladov v priebehu účtovného obdobia, refundácia nákladov sa účtuje v prospech nákladov bežného účtovného obdobia. Ak dôjde k refundácii nákladov až v nasledujúcom účtovnom období, refundácia sa účtuje do výnosov tohto účtovného obdobia v prospech účtu
648 - Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti.
Náklady a výdavky, ktoré
Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.

Seriály