Portál pre obce,
rozpočtové a príspevkové organizácie

Online časopis

Individuálna účtovná závierka za rok 2019 v samospráve

Účtovnú závierku vo všeobecnosti upravuje najmä zákon č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v z. n. p. (ďalej len „zákon o účtovníctve“) a definuje ju ako štruktúrovanú prezentáciu skutočností, ktoré sú predmetom účtovníctva, poskytovanú osobám, ktoré tieto informácie vyžadujú, pričom účtovná závierka tvorí jeden celok.

Zákon o účtovníctve v súvislosti so zostavením účtovnej závierky vymedzuje tieto všeobecné zásady, a to pravdivý a verný obraz (§ 7 ods. 1), nepretržité pokračovanie v činnosti (§ 7 ods. 4), významnosť (§ 17 ods. 9), zrozumiteľnosť (§ 8, § 17 ods. 9), porovnateľnosť (§ 17 ods. 9), spoľahlivosť (§ 17 ods. 9), správnosť (§ 8), úplnosť (§ 8, § 17 ods. 9), preukázateľnosť (§ 8), časové rozlišovanie (§ 3), zákaz vzájomnej kompenzácie majetku a záväzkov, nákladov a výnosov, výdavkov a príjmov (§ 7 ods. 5), bilančná kontinuita (§ 16 ods. 12), vecná kontinuita (§ 7), opatrnosť (§ 26), ­trvalosť účtovných záznamov (§ 8), užitočnosť (§ 17 ods. 9), včasnosť (§ 17 ods. 9).

Všeobecnou požiadavkou na informácie v účtovnej závierke je ich užitočnosť. Informácie v účtovnej závierke sú užitočné, ak sú:

 • významné, teda ak by ich neuve­denie alebo chybné ­uvedenie v účtovnej závierke mohlo ovplyvniť úsudok alebo rozhodovanie používateľa,
 • zrozumiteľné a porovnateľné, teda ak spĺňajú požiadavky spoľahlivého a jednoznačného určenia obsahu účtovných prípadov v nadväznosti na použité účtovné zásady a účtovné metódy a spoľahlivého a jednoznačného určenia obsahu účtovných záznamov v nadväznosti na použité metódy účtovných záznamov,
 • spoľahlivé, teda ak zabezpečujú poskytnutie verného a pravdivého obrazu o predmete účtovníctva a finančnej situácii účtovnej jednotky a ak sú úplné a včasné.

Účtovná závierka obsahuje v súlade so zákonom o účtovníctve všeobecné náležitosti, účtovné výkazy (súvahu a výkaz ziskov a strát) a poznámky ako súčasť účtovnej závierky.

Súvaha je základný účtovný výkaz a člení sa na aktíva a pasíva. Suma aktív (majetok) musí byť rovná sume pasív (zdroje). Aktíva sa uvádzajú v členení podľa likvidity majetku na neobežný (dlhodobý) a obežný majetok. Údaje sa uvádzajú za bežné a bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie. Za bežné účtovné obdobie sa uvádzajú sumy v členení na ­brutto sumu, korekciu a netto sumu. Za bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie sa sumy uvádzajú len v netto ocenení.

Výkaz ziskov a strát ­zobrazuje tvorbu výsledku hospodárenia za účtovné obdobie v ­porovnaní s bez­prostredne predchádzajúcim účtovným obdobím. Za bežné účtovné obdobie sú údaje členené na hlavnú a podnikateľskú činnosť a sumarizované údaje; za bezprostredne predchádzajúce obdobie sa uvádzajú len sumarizované údaje za hlavnú a podnikateľskú činnosť za účtovnú jednotku. Výkaz ziskov a strát priamo nadväzuje na súvahu, a to v položke výsledok hospodárenia bežného účtovného obdobia, ktorý je súčasťou vlastného imania vykázaného v súvahe a vo výkaze ziskov a strát sa vyčísli ako rozdiel výnosov a nákladov za účtovné obdobie.

Poznámky účtovnej závierky obsahujú informácie, ktoré nemožno vykázať v súvahe a vo výkaze ziskov a strát. Legislatíva vymedzuje informácie, ktoré sa uvádzajú v poznámkach ako textové popisy a tabuľkové prehľady k týmto popisom. Poznámky obsahujú širokú škálu informácií o účtovnej jednotke od predmetu jeho činnosti, o vedúcich predstaviteľoch, o zriadených organizáciách. Ďalej sa tu uvádzajú informácie o účtovných zásadách a účtovných metódach, o spôsobe oceňovania jednotlivých súčastí majetku a záväzkov, o spôsobe zostavenia odpisového plánu a zmenách z účtovných metódach a zásadách, ak nastali. Podstatnú časť poznámok tvoria informácie o položkách na strane aktív a pasív súvahy a o nákladoch a výnosoch. Sú to informácie o pohybe dlhodobého majetku a zásob, majetkových účastiach, dlhových cenných papieroch, štruktúre pohľadávok a záväzkov, ako aj o pohyboch na účtoch vlastného imania. Z nákladov a výnosov sa uvádzajú významné položky. Súčasťou poznámok účtovnej závierky sú aj informácie o plnení rozpočtu. Ďalej sa v poznámkach uvádzajú informácie o podsúvahových účtoch, o iných aktívach a pasívach.

Riadna individuálna účtovná závierka sa v elektronickej podobe ukladá do registra účtovných závierok v dvoch krokoch, a to:

 • súvaha a výkaz ziskov a strát do 5. februára 2020;
 • poznámky účtovnej závierky do 30. apríla 2020, ak osobitný predpis neustanovuje inak.

Mimoriadna účtovná závierka sa v elektronickej podobe ukladá do registra účtovných závierok do 30 kalendárnych dní odo dňa, ku ktorému sa zostavuje.

V rámci procesu uzatvoreniaúčtovných kníh sa realizujú najmä inventarizácia, kontrola bilančnej kontinuity, kontrola nadväznosti analytických účtov a analytickej evidencie na syntetické účty, zaúčtovanie kurzových rozdielov, zaúčtovanie účtovných prípadov na účtoch, ktoré nesmú mať konečný zostatok, výpočet výsledku hospodárenia a dane z príjmov, účtovanie rezerv a opravných položiek, účtovanie časového rozlíšenia nákladov a výnosov, kontrola zaúčtovania odpisov, účtovanie nevyfakturovaných dodávok, špecifické účtovné prípady podľa typu účtovnej jednotky ako napríklad odsúhlasenie transferov.

Účtovanie nevyfakturovaných dodávok

Nevyfakturované dodávky sú položky neúčtované ako obvyklé záväzky, napríklad nevyfakturované dodávky prijatých služieb, ak účtovná jednotka na základe zmluvy, dodacieho listu alebo iného dokladu pozná výšku záväzku do dňa zostavenia účtovnej závierky. Rozdiel medzi nevyfakturovanou dodávkou a rezervou je práve v tom, že účtovná jednotka v prípade nevyfakturovanej dodávky pozná výšku záväzku, napríklad na zá­klade dodacieho listu. V prípade rezervy musí účtovná jednotka výšku ­záväzku odhadnúť.

Text účtovného prípadu

MD

D

Nevyfakturovaná dodávka materiálu (účtovná jednotka účtuje):

spôsobom A

spôsobom B


111
501


326
326

Nevyfakturovaná dodávka tovaru (účtovná jednotka účtuje):

spôsobom A

spôsobom B


131
504


326
326

Nevyfakturovaná dodávka služby

518

326

Nevyfakturovaná dodávka dlhodobého nehmotného majetku

041

326

Nevyfakturovaná dodávka dlhodobého hmotného majetku

042

326

Účtovanie kurzových rozdielov

K závierkovým účtovným prípadom patrí aj účtovanie kurzových rozdielov. Podľa zákona o účtovníctve je účtovná jednotka povinná oceňovať majetok a záväzky ku dňu ocenenia, ktorým je okrem iných aj deň, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka. Ak zákon o účtovníctve neustanovuje inak, majetok a záväzky vyjadrené v cudzej mene prepočítava účtovná jednotka na eurá referenčným výmenným kurzom určeným a vyhláseným Európskou centrálnou bankou alebo Národnou bankou Slovenska v deň, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka.

Text účtovného prípadu

MD

D

Účtovanie kurzovej straty:

bankových účtov

peňažných prostriedkov

cenín

záväzkov

pohľadávok

bankových úverov

 

563

563

563

563

563

563

 

22x

211

213

3xx

3xx

231, 461

Účtovanie kurzového zisku:

bankových účtov

peňažných prostriedkov

cenín

záväzkov

pohľadávok

bankových úverov

 

22x

211

213

3xx

3xx

231, 461

 

663

663

663

663

663

663

Kontrola odpisov

Pred uzavretím účtovných kníh odporúčame overiť správnosť vyčíslených a zaúčtovaných účtovných odpisov v nadväznosti na odpisový plán zostavený účtovnou jednotkou vo vnútornom predpise.Podľa zákona o účtovníctve majetok sa odpisuje len do výšky jeho ocenenia v účtovníctve

Kontrola odpisov zahŕňa:

 • overenie priebežného účtovania odpisov,
 • overenie účtovania odpisov vo vzťahu k účtu 355 (transferový vzťah),
 • overenie dodržiavania vnútorného predpisu,
 • účtovania odpisov majetku obstaraného z cudzích zdrojov na účte 384.

Odsúhlasenie zostatkov transferov

Štandardne subjekt, ktorý poskytne transfer, účtuje a vykazuje náklad. Subjekt, ktorý je prijímateľom transferu, účtuje do doby použitia bežného transferu záväzok voči poskytovateľovi transferu. Pri použití bežného transferu a pri odpisovaní ­dlhodobého majetku obstaraného z transferu účtuje a vykazuje prijímateľ transferu vo výnosoch.

Predmetom odsúhlasenia v rámci transferových pohľadávkovo-záväzkových účtov sú najmä účty 351 355, pričom platia nasledujúce vzťahy:

351 Aktíva (zriaďovateľ) = 351 Pasíva (podriadená RO)

355 Aktíva (zriaďovateľ) = 355 Pasíva (podriadená RO a PO)

Účtovanie časového rozlíšenia

Podstata časového rozlišovania („teraz“ = v roku 2019, „potom“ = v roku 2020):

 • Náklady budúcich období (výdavok „teraz“ a náklad „potom“),
 • Výdavky budúcich období (náklad „teraz“ a výdavok „potom“),
 • Výnosy budúcich období (príjem „teraz“ a výnos „potom“),
 • Príjmy budúcich období (výnos „teraz“ a príjem „potom“).

Časovo sa nerozlišujú:

 • náklady na prípravu a zábeh výkonov,
 • náklady na školenia a semináre,
 • náklady na marketingové a iné štúdie,
 • náklady na prieskum trhu,
 • náklady na získanie noriem a certifikátov,
 • náklady na uvedenie výrobkov na trh, náklady na reštrukturalizáciu a reorganizáciu,
 • náklady na rozšírenie výroby,
 • náklady na reklamu a propagáciu,
 • pokuty, penále, manká a škody a ostatné náklady podobného charakteru.

Náklady budúcich období predstavujú výdavky uhradené dopredu, ktoré sa vzťahujú na budúce účtovné obdobie:

 • nájomné platené dopredu,
 • poistné platené dopredu,
 • objednávky časopisov a odbornej literatúry na budúci rok,
 • faktúra za mobil na konci roka – časť za december a časť za január.

Výdavky budúcich období predstavujú náklady, ku ktorým výdavok nastane až v budúcnosti:

 • nájomné platené pozadu,
 • prémie a odmeny platené po uplynutí roku,
 • úroky z prijatého úveru viažuce sa k bežnému obdobiu so splatnosťou v budúcom období,
 • služby, ktoré budú vyúčtované v budúcom období, ale na zá­klade zmluvy je známa ich výška, a preto sa k nim netvoria rezervy.

Príjmy budúcich období predstavujú výnosy bežného obdobia, ku ktorým príjem bude inkasovaný až v budúcom účtovom období:

 • nájomné inkasované pozadu,
 • časť úrokov z poskytnutých úverov (výpomocí), ktoré patrí do bežného obdobia a príjem nastane v budúcnosti,
 • výnosy podľa zmluvy, ktoré sa týkajú bežného obdobia, ale budú zaplatené až v budúcom období.

Výnosy budúcich období predstavujú príjmy prijaté vopred, ktoré sa vzťahujú k budúcemu účtovnému obdobiu:

 • nájomné inkasované vopred,
 • suma vopred prijatých paušálov na zabezpečenie servisných služieb,
 • školné na školský rok (4 mesiace bežného roka + 6 mesiacov budúceho roka),
 • predplatné fakturované odberateľovi,
 • transfery od subjektov okrem zriaďovateľa,
 • inventarizačné prebytky odpisovaného dlhodobého majetku.

Účtovanie opravných položiek

Opravné položky predstavujú tzv. korekciu dočasného charakteru, prostredníctvom ktorej sa vykazuje netto hodnota aktív. Predpoklad zníženia hodnoty majetku je opodstatnený, ak nastala skutočnosť, ktorá je dôvodom zníženia budúcich ekonomických úžitkov z tohto majetku. Opravné položky sa vytvárajú k dlhodobému majetku, k zásobám, k pohľadávkam, ku krátkodobému finančnému majetku.

Dôvody tvorby opravných položiek k dlhodobému majetku:

 • opraviteľné fyzické poškodenie dlhodobého nehmotného majetku,
 • v prípade, ak účtovná jednotka pozastaví výstavbu zhotovenia dlhodobého hmotného majetku predtým, ako je majetok pripravený na používanie,
 • ukončenie alebo očakávané ukončenie potreby služieb poskytovaných majetkom (napríklad rozhodnutie o zavretí materskej škôlky v obci v dôsledku nedostatku detí, pričom obec nemá žiadne iné využitie pre budovu materskej škôlky),
 • dlhodobé straty obchodnej spoločnosti, v ktorej vlastní účtovná jednotka podiely na základom imaní,
 • emitent dlhopisu, ktorý vlastní účtovná jednotka, je v konkurze,
 • dlhodobá pôžička vykázaná v dlhodobom finančnom majetku nie je splácaná v zmysle zmluvy.

Text účtovného prípadu

MD

D

Tvorba opravnej položky k dlhodobému nehmotnému majetku v dôsledku prechodného zníženia jeho ceny

558

091

Zúčtovanie opravnej položky k dlhodobému nehmotnému majetku, ak pominuli dôvody jej existencie

091

658

Tvorba opravnej položky k dlhodobému hmotnému majetku v dôsledku prechodného zníženia jeho ceny

558

092

Zúčtovanie opravnej položky k dlhodobému hmotnému majetku, ak pominuli dôvody jej existencie

092

658

Tvorba opravnej položky k nedokončenému dlhodobému nehmotnému majetku

558

093

Zúčtovanie opravnej položky k nedokončenému dlhodobému nehmotnému majetku, ak pominuli dôvody jej existencie

093

658

Tvorba opravnej položky k nedokončenému dlhodobému hmotnému majetku

558

094

Zúčtovanie opravnej položky k nedokončenému dlhodobému hmotnému majetku, ak pominuli dôvody jej existencie

094

658

Tvorba opravnej položky k poskytnutým preddavkom

558

095

Zúčtovanie opravnej položky k poskytnutým preddavkom, ak pominuli dôvody jej existencie

095

658

Dôvody tvorby opravných položiek k zásobám:

 • nepotrebnosťou, nadbytočnosťou zásob,
 • poklesom predajnej ceny zásob tak, že by v prípade ich ukončenia a predaja boli predané so stratou, to znamená, že ich čistá realizačná hodnota je nižšia ako cena použitá na ich ocenenie v účtovníctve.

Text účtovného prípadu

MD

D

Tvorba opravnej položky k materiálu

558

191

Tvorba opravnej položky k nedokončenej výrobe

558

192

Tvorba opravnej položky k polotovarom vlastnej výroby

558

193

Tvorba opravnej položky k výrobkom

558

194

Tvorba opravnej položky k zvieratám

558

195

Tvorba opravnej položky k tovaru

558

196

Zrušenie alebo zníženie opravnej položky k materiálu

191

658

Zrušenie alebo zníženie opravnej položky k nedokončenej výrobe

192

658

Zrušenie alebo zníženie opravnej položky k polotovarom vlastnej výroby

193

658

Zrušenie alebo zníženie opravnej položky k výrobkom

194

658

Zrušenie alebo zníženie opravnej položky k zvieratám

195

658

Zrušenie alebo zníženie opravnej položky k tovaru

196

658

Dôvody tvorby opravných položiek k pohľadávkam:

 • pri ktorých je opodstatnené predpokladať, že ich dlžník úplne alebo čiastočne nezaplatí,
 • k sporným pohľadávkam voči dlžníkom, s ktorým sa vedie spor o ich uznanie.

Text účtovného prípadu

MD

D

Tvorba zákonných opravných položiek k pohľadávkam

557

391

Tvorba ostatných opravných položiek k pohľadávkam

558

391

Zníženie zákonných opravných položiek k pohľadávkam

391

657

Zrušenie zákonných opravných položiek k pohľadávkam

391

657

Zníženie ostatných opravných položiek k pohľadávkam

391

658

Zrušenie ostatných opravných položiek k pohľadávkam

391

658

Účtovanie rezerv

Rezervy sa v účtovnej závierke vykazujú ako súčasť záväzkov a predstavujú existujúcu povinnosť účtovnej jednotky, ktorá vznikla z minulých udalostí a je pravdepodobné, že v budúcnosti zníži ekonomické úžitky účtovnej jednotky. O rezervách sa účtuje v prípade, že sa nedá presne určiť, kedy nastane zníženie ekonomických úžitkov účtovnej jednotky (napr. úhrada z titulu prehratého súdneho sporu) alebo sa toto zníženie nedá spoľahlivo oceniť.

Rezervy sú predmetom dokladovej inventúry a pri inventarizácii sa posudzuje ich výška a odôvodnenosť. Spôsob tvorby a používania rezerv sa realizuje podľa vnútorného predpisu účtovnej jednotky, pričom rezerva sa použije len na účel, na ktorý bola vytvorená. Pri tvorbe niektorých rezerv (napr. na odchodné, jubileá zamestnancov) sa môžu použiť poistno-matematické metódy.

Rezervy sa vzťahujú na povinnosti vyplývajúcezo všeobecných právnych predpisov,z uzavretých zmlúv, z dobrovoľného rozhodnutia účtovnej jednotky splniť si povinnosť voči tretím stranám, napr. na základe konania účtovnej jednotky v minulosti, na základe zverejnenia pravidiel alebo oznámenia o uznaní zodpovednosti účtovnej jednotky tretia strana očakáva, že takáto povinnosť bude splnená.

Tvorba rezerv sa účtuje na ťarchu nákladov, ich použitie a zrušenie v prospech výnosov. Ak bola rezerva tvorená na nevyfakturovanú dodávku materiálu alebo dlhodobého majetku, teda na výdavky súvisiace s obstaraním majetku, neúčtuje sa jej tvorba na ťarchu nákladov, ale so súvzťažným zápisom na účet majetku; obdobné pravidlo sa uplatňuje aj pri použití alebo zrušení rezerv.

V prípade zúčtovania rezerv v pros­pech výnosov odporúčame používať samostatné analytické účty na zníženie rezerv a na zrušenie rezerv. Ako zníženie rezerv sa chápe použitie rezervy na účte, na ktorý bola v minulosti tvorená. Ako zrušenie rezervy účtujeme nepoužitú časť rezervy, teda časť rezervy, ktorá nebola správne odhadnutá.

Rezervy sa vytvárajú predovšetkým na:

 • prebiehajúce a hroziace súdne spory,
 • zostavenie, overenie, zverejnenie účtovnej závierky a výročnej správy týkajúcej sa vykazovaného účtovného obdobia,
 • zamestnanecké požitky, ktorými sa chápe odchodné, vyplácanie plnení pre zamestnancov pri životných jubileách alebo pracovných jubileách a iných plnení pre zamestnancov,
 • náklady na rekultiváciu pozemku, uzavretie, rekultiváciu a monitorovanie skládky odpadov po jej uzavretí,
 • nevyfakturované dodávky a služby,
 • iné tituly, ktoré predstavujú významné riziko pre účtovnú jednotku a je pravdepodobné, že budú predstavovať v budúcnosti zníženie ekonomických úžitkov účtovnej jednotky.

Text účtovného prípadu

MD

D

Tvorba krátkodobej zákonnej rezervy

552

323

Použitie krátkodobej zákonnej rezervy

323

652

Zrušenie krátkodobej zákonnej rezervy

323

652

Tvorba krátkodobej rezervy z prevádzkovej činnosti

553

323

Použitie krátkodobej rezervy z prevádzkovej činnosti

323

653

Zrušenie krátkodobej rezervy z prevádzkovej činnosti

323

653

Tvorba krátkodobej rezervy z finančnej činnosti

554

323

Použitie krátkodobej rezervy z finančnej činnosti

323

654

Zrušenie krátkodobej rezervy z finančnej činnosti

323

654

Tvorba krátkodobej rezervy z mimoriadnej činnosti

574

323

Použitie krátkodobej rezervy z mimoriadnej činnosti

323

674

Zrušenie krátkodobej rezervy z mimoriadnej činnosti

323

674

Tvorba dlhodobej zákonnej rezervy

552

451

Použitie dlhodobej zákonnej rezervy

451

652

Zrušenie dlhodobej zákonnej rezervy

451

652

Tvorba ostatných dlhodobých rezerv

553

459

Použitie ostatných dlhodobých rezerv

459

653

Zrušenie ostatných dlhodobých rezerv

459

653

Tvorba dlhodobej rezervy z finančnej činnosti

554

459

Použitie dlhodobej rezervy z finančnej činnosti

459

654

Zrušenie dlhodobej rezervy z finančnej činnosti

459

654

Tvorba dlhodobej rezervy z mimoriadnej činnosti

574

459

Použitie dlhodobej rezervy z mimoriadnej činnosti

459

674

Zrušenie dlhodobej rezervy z mimoriadnej činnosti

459

674

Tvorba rezervy na nevyfakturovanú dodávku materiálu

111

323

Tvorba rezervy na nevyfakturovanú dodávku dlhodobého hmotného majetku

042

323

Zúčtovanie rezervy po prijatí faktúry od dodávateľa, pričom fakturovaná suma bola vyššia ako tvorená rezerva.

Použitie rezervy

Rozdiel medzi vytvorenou rezervou a skutočnými nákladmi na obstaranie dlhodobého majetku

323

042

321

321

Zúčtovanie rezervy po prijatí faktúry od dodávateľa, pričom fakturovaná suma bola nižšia ako tvorená rezerva.

Použitie rezervy

Zrušenie rezervy

 

323

323

 

321

042

Vykazovanie pohľadávok a záväzkov podľa zostatkovej doby splatnosti

Dohodnutá doba splatnosti pohľadávok a záväzkov je doba dohodnutá v zmluve alebo iným spôsobom, v ktorej sa majú pohľadávky a záväzky splatiť. Podľa dohodnutej doby splatnosti sa pohľadávky a záväzky účtujú pri vzniku účtovného prípadu na príslušné analytické účty k syntetickým účtom.

Zostatková doba splatnosti pohľadávok a záväzkov je doba, ktorá sa rovná rozdielu medzi dohodnutou dobou splatnosti, a dňom, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka.

Pohľadávky a záväzky sa v súvahe vykazujú ako dlhodobé alebo krátkodobé podľa zostatkovej doby splatnosti ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka.

Časť dlhodobého záväzku a časť dlhodobej pohľadávky, ktorých splatnosť nie je dlhšia ako jeden rok odo dňa, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka, sa vykazuje v súvahe ako krátkodobý záväzok alebo krátkodobá pohľadávka.

Vykazovanie v súvahe: dlhodobé pohľadávky riadok č. 048 (r. č. 049 − r. č. 059), krátkodobé pohľadávky riadok č. 060 (r. č. 061 − r. č. 084), dlhodobé záväzky riadok č. 140 (r. č. 141 − r. č. 150), krátkodobé záväzky riadok č. 151 (r. č. 152 – r. č. 172). Napríklad sumy splátok dlhodobého bankového úveru podľa úverovej zmluvy, splatných v nasledujúcom účtovnom období, sa preúčtujú z analytického účtu napr. 461 010 − Bankové úvery so zostatkovou dobou splatnosti dlhšou ako jeden rok na analytický účet napr. 461 020 – Bankové úvery so zostatkovou dobou splatnosti kratšou ako jeden rok. Zostatok účtu 461 010 sa vykáže v súvahe na r. č. 174 – Bankové úvery dlhodobé a zostatok účtu 461 020 sa vykáže v súvahe na r. č. 175 – Bežné bankové úvery.Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.

Seriály