Portál pre obce,
rozpočtové a príspevkové organizácie

Online časopis

Opravné prostriedky proti rozhodnutiu obce podľa § 5 Občianskeho zákonníka

Dátum: Autor/i: JUDr. Artúr Soldán Rubrika: Z právnej praxe

Príspevok sa venuje najmä opravným prostriedkom proti vydaným správnym rozhodnutiam obcí vo veci zásahu do pokojného stavu podľa § 5 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v z. n. p. (ďalej len „OZ“).

Opravné prostriedky
S účinnosťou od 1. júla 2016 bol zrušený zákon č. 99/1963 Zb. Občiansky súdny poriadok v z. n. p., ktorý platil na území SR rekordných 53 rokov a bol nahradený tromi novými procesnými právnymi kódexami:
-
zákonom č. 160/2015 Z. z. Civilný sporový poriadok v z. n. p.,
-
zákonom č. 161/2015 Z. z. Civilný mimosporový poriadok v z. n. p. a
-
zákonom č. 162/2015 Z. z. Správny súdny poriadok v z. n. p. (ďalej len "SSP").
Touto zásadnou legislatívnou zmenou, v rámci ktorej došlo k zrušeniu jedného procesného kódexu, ktorý nahradili tri nové procesné kódexy, prišlo aj k veľmi podstatnej zmene v zákone č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z. n. p. (ďalej len "zákon o obecnom zriadení").
Zákon o obecnom zriadení do 30. júna 2016 pri preskúmavaní rozhodnutí vydaných obcou na prvom stupni striktne rozlišoval 
dve základné kategórie rozhodnutí
, ktoré vydávala obec:
-
v rámci originálnej kompetencie
- t.j. rozhodnutia vydávané obcou pri výkone samosprávy,
-
v rámci preneseného výkonu štátnej správy
- t.j. rozhodnutia obce vydávané podľa čl. 71 ods. 1 Ústavy SR, v ktorom je uvedené: 
"Na obec a vyšší územný celok možno zákonom preniesť výkon určených úloh miestnej štátnej správy. Náklady takto preneseného výkonu štátnej správy uhrádza štát."
Prenesený výkon štátnej správy sa vykonáva:
-
v mene štátu,
-
na zodpovednosť štátu,
-
za štátne prostriedky (štátny rozpočet),
-
len na základe Ústavy SR a v jej medziach a len v rozsahu a spôsobom, ktorý ustanoví zákon (čl. 2 ods. 2 Ústavy SR).
Do 30. júna 2016 bol daný postup upravený v § 27 ods. 1 a ods. 2 zákona o obecnom zriadení takto:

(1) Na konanie, v ktorom o právach, právom chránených záujmoch alebo povinnostiach fyzických osôb a právnických osôb rozhoduje pri prenesenom výkone štátnej správy obec, sa vzťahuje všeobecný predpis o správnom konaní.15)

(2) Na konanie, v ktorom o právach, právom chránených záujmoch alebo povinnostiach fyzických osôb a právnických osôb rozhoduje pri výkone samosprávy obec, sa vzťahuje všeobecný predpis o správnom konaní;15) o opravnom prostriedku proti rozhodnutiu obce rozhoduje súd, ak osobitný predpis18c) neustanovuje inak.

Ako poznámka pod čiarou č. 15 bol uvedený zákon č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v z. n. p. (ďalej len "Správny poriadok") a ako poznámka pod čiarou č. 18c sa uvádzal napr. zákon č. 171/2005 Z.
Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.