Portál pre obce,
rozpočtové a príspevkové organizácie

Online časopis

Účtovanie humanitárnej pomoci odídencom z Ukrajiny

Dátum: Autor/i: Ing. Terézia Urbanová Rubrika: Účtovníctvo

Príspevok prináša príklady účtovania humanitárnej pomoci podľa opatrenia Ministerstva financií Slovenskej republiky z 8. augusta 2007 č. MF/16786/2007-31, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o postupoch účtovania a rámcovej účtovej osnove pre rozpočtové organizácie, príspevkové organizácie, štátne fondy, obce a vyššie územné celky v znení neskorších predpisov.

Funkčná klasifikácia
sa použije podľa vyhlášky Štatistického úradu SR z 18.9.2014 č. 257/2014 Z.z., ktorou sa vydáva štatistická klasifikácia výdavkov verejnej správy. Podľa usmernenia Štatistického úradu SR sa výdavky na humanitárnu pomoc utečencom/­odídencom z Ukrajiny na Slovensko zaradia pod COFOG
10.7.0 Sociál­na pomoc občanom v hmotnej a sociálnej núdzi
:
Poskytovanie sociálnej pomoci vo forme peňažnej dávky alebo vo forme naturálnych požitkov občanom, ktorí sa ocitli alebo sa môžu ocitnúť v sociálnej núdzi (občania, ktorí nemajú zabezpečené základné životné podmienky, občania, ktorým bol výkon trestu odňatia slobody podmienečne odložený, ktorí boli prepustení z výkonu trestu odňatia slobody alebo z výkonu väzby, drogovo závislí vrátane prepustených zo zdravotníckych zariadení na liečbu drogových závislostí alebo zo zariadení na resocializáciu, utečenci, odídenci a podobne). Správa, prevádzkovanie alebo podpora takýchto programov sociálnej pomoci. Peňažné dávky ako dávka sociálnej pomoci, naturálne požitky ako sociálna prevencia, sociálne poradenstvo, sociálno-právna ochrana, sociálne služby, najmä poskytovanie starostlivosti v zariadeniach sociálnych služieb, ako je najmä útulok, resocializačné stredisko. Finančné príspevky neštátnym subjektom a obciam, jednorazové účelové finančné príspevky neštátnym subjektom.
Ekonomická klasifikácia
sa použije v súlade s opatrením Ministerstva financií Slovenskej republiky zo dňa
8. decembra 2004
č. MF-010175-2004-42, ktorým sa ustanovuje druhová klasifikácia, organizačná klasifikácia a ekonomická klasifikácia rozpočtovej klasifikácie v znení neskorších predpisov.
Napríklad
Príjmy:
311
Granty/
321
Granty
-
prijaté finančné prostriedky v
pros­pech obce
na pomoc utečencom/odídencom z Ukrajiny
456005
Ostatné príjmové finančné operácie
-
ak sa finančné prostriedky
od prispievateľov
použijú na finančnú pomoc utečencom/odídencom z Ukrajiny alebo ak sa prepošlú do inej organizácie na pomoc utečencom/odídencom z Ukrajiny, potom tento príjem možno považovať
za cudzie zdroje
Výdavky:
633006
Všeobecný materiál
-
zakúpenie oblečenia, materiálu (deky, prikrývky), zdravotníckych potrieb a liekov... pre utečencov/odídencov
633011
Potraviny
-
nákup potravín pre utečencov/odídencov
637005
Špeciálne služby
-
úhrada výdavkov za ubytovanie a stravovanie pre utečencov/­odídencov
641012
Ostatným subjektom verejnej správy
-
poukázanie finančných prostriedkov z rozpočtu obce na transparentný účet
subjektu verejnej správy
(napr. Združenie miest a obcí Slovenska)
642001
Občianskemu združeniu, nadácii a neinvestičnému fondu
-
poukázanie finančných prostriedkov z rozpočtu obce na transparentný účet subjektu,
ktorý nie je zaradený v sektore verejnej správy
, napríklad poukázanie prostriedkov nadácii alebo občianskemu združeniu
642002
Neziskovej organizácii poskytujúcej všeobecne prospešné služby
-
poukázanie finančných prostriedkov z rozpočtu obce na transparentný účet subjektu,
ktorý nie je zaradený v sektore verejnej správy
, napríklad poukázanie prostriedkov neziskovej organizácii
642014
Jednotlivcovi
-
ak sa finančné prostriedky z
rozpočtu obce
použijú na finančnú pomoc utečencom/odídencom z Uk­rajiny
819005
Ostatné výdavkové finančné operácie
-
ak sa finančné prostriedky od
prispievateľov
použijú na finančnú pomoc utečencom/odídencom z Ukrajiny alebo ak sa prepošlú do inej organizácie na pomoc utečencom/odídencom z ­Uk­rajiny, potom tento výdavok možno považovať za cudzie zdroje
a podobne.
Kódy zdrojov:
72a - Od iných subjektov na základe darovacej zmluvy, 72j - Ostatné príjmy vyššie neuvedené, 11H - Transfer od ostatných subjektov verejnej správy, 11UA zo štátneho rozpočtu - Ukrajina.
Náklady:
-
nákup zdravotníckych potrieb pre ukrajinské nemocnice, nákup ošatenia, hygienických potrieb, školských potrieb, potravín, plienok pre deti, zabezpečenie odvozu obyvateľov Ukrajiny zo štátnych hraníc na území Slovenskej republiky, zabezpečenie ubytovania na území Slovenskej republiky, zabezpečenie prepravy, odmeny dobrovoľníkom a iné náklady...
Vysvetlivky: KZ - kód zdroja, RK - rozpočtová klasifikácia, 22x - príjmový účet/výdavkový účet/samostatný účet, BÚ - bankový účet, FA - faktúra, FO - fyzická osoba, PO - právnická osoba, VÚC - vyšší územný celok, ŠR - štátny rozpočet.
OBEC

P. č.

Text účtovného prípadu

KZ

RK

Suma v €

MD

D

Prijaté finančné prostriedky v prospech obce od fyzickej osoby a právnickej osoby (subjekty mimo verejnej správy)
na transparentný účet/bežný – darovací účet:

1.

Prijaté finančné prostriedky na BÚ

72j

311

500,-

221

372

2.

Použitie finančných prostriedkov v obci:

 

 

 

 

 

prijatá FA – náklady

 

 

500,-

5xx

321

zúčtovanie prostriedkov

 

 

500,-

372

697

úhrada FA z BÚ

72j

6xx

500,-

321

221

Prijaté finančné prostriedky v prospech obce od fyzickej osoby a právnickej osoby (subjekty mimo verejnej správy) v hotovosti:

1.

Prijaté finančné prostriedky v hotovosti

72j

311

500,-

211

372

2.

Použitie finančných prostriedkov v obci:

 

 

 

 

 

náklady

72j

6xx

500,-

5xx

211

zúčtovanie prostriedkov

 

 

500,-

372

697

Prijaté finančné prostriedky z inej obce/VÚC (subjekty verejnej správy) na transparentný účet/bežný – darovací účet:

1.

Prijaté finančné prostriedky na BÚ

 

 

 

 

 

z obce

11H

312007

500,-

221

359

z VÚC

11H

312008

500,-

221

359

2.

Použitie finančných prostriedkov v obci:

 

 

 

 

 

prijatá FA – náklady

 

 

500,-

5xx

321

zúčtovanie prostriedkov

 

 

500,-

359

693

úhrada FA z BÚ

11H

6xx

500,-

321

221

Prijaté finančné prostriedky zo ŠR na bežný účet:

1.

Prijaté finančné prostriedky zo ŠR na BÚ

11UA

312001

500,-

221

357

2.

Použitie finančných prostriedkov v obci:

 

 

 

 

 

prijatá FA – náklady

 

 

500,-

Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.

Seriály