Portál pre obce,
rozpočtové a príspevkové organizácie

Online časopis

Financovanie centier voľného času v roku 2022

Dátum: Autor/i: Ing. Ingrid Konečná Veverková Rubrika: Hospodárenie

Centrum voľného času je školské zariadenie, ktoré zabezpečuje výchovno-vzdelávaciu, záujmovú a rekreačnú činnosť detí, rodičov a iných osôb do veku 30 rokov v ich voľnom čase.

Centrum voľného času zriaďuje obec všeobecne záväzným nariadením. Podmienkou zriadenia centra voľného času je jeho zaradenie do siete škôl a školských zariadení Slovenskej republiky (ďalej len "sieť"). Zaradenie centra voľného času do siete je dôležité, pretože len tieto majú právo na zabezpečenie financovania podľa osobitného predpisu [zákon č. 597/2003 Z.z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení v znení neskorších predpisov (ďalej len "zákon č. 597/2003 Z.z.") a zákon č. 564/2004 Z.z. o rozpočtovom určení výnosu dane z príjmov územnej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len "zákon č. 564/2004 Z.z.")].
Financovanie centra voľného času z rozpočtu obce
Financovanie centier voľného času je viaczdrojové. Najdôležitejším zdrojom financovania centier voľného času sú prostriedky rozpočtu obce, pretože ide o školské zariadenie, ktoré spadá pod originálnu školskú kompetenciu. Originálne školské kompetencie, a teda aj centrá voľného času sú financované z výnosu dane z príjmov fyzických osôb, ktoré plynú do vlastných príjmov rozpočtu obce podľa zákona č. 564/2004 Z.z.
Na účel rozdeľovania výnosu dane z príjmov obciam sa pre centrá voľného času používajú údaje o počte obyvateľov obce od päť rokov veku do dovŕšenia 15 rokov veku s trvalým pobytom na území obce podľa stavu k 1. januáru kalendárneho roka, v ktorom sa zisťovanie uskutočňuje. To znamená, že obec dostane na financovanie centier voľného času finančné prostriedky napočítané nie podľa počtu detí navštevujúcich centrá voľného času, ale podľa počtu obyvateľov od päť rokov veku do dovŕšenia 15 rokov veku s trvalým pobytom na území obce. Všetky obce tak dostávajú finančné prostriedky na záujmové vzdelávanie detí s trvalým pobytom na území obce v centrách voľného času a to aj tie, ktoré na svojom území centrum voľného času zriadené nemajú.
Na základe zozbieraných údajov podľa § 7a zákona č. 597/2003 Z.z. sa napočítajú finančné prostriedky, ktoré sa obciam rozdelia a poukážu z výnosu dane z príjmov.
Podľa § 2 písm. c) nariadenia č. 668/2004 Z.z. o rozdeľovaní výnosu dane z príjmov územnej samospráve v znení neskorších predpisov (ďalej len "nariadenie č. 668/2004 Z.z.") sa výnos dane z príjmov rozdelí medzi jednotlivé obce - 40 % podľa počtu žiakov, detí a poslucháčov škôl a školských zariadení zisteného zberom údajov podľa § 7a zákona č. 597/2003 Z.z. a prepočítaného príslušným koeficientom uvedeným v prílohe č. 3 nariadenia vlády č. 668/2004 Z.z.
Predpokladaný objem finančných prostriedkov, ktorý dostane konkrétna obec do vlastných príjmov z výnosu dane z príjmov na financovanie záujmového vzdelávania detí s trvalým pobytom na území obce v centrách voľného času sa vypočíta podľa vzorca:
 
Počet obyvateľov od päť rokov veku do dovŕšenia 15 rokov veku s trvalým pobytom na území obce k 1. januáru
x
Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.

Seriály