Portál pre obce,
rozpočtové a príspevkové organizácie

Online časopis

Voľba výboru a dozornej rady pozemkového spoločenstva

Výboru pozemkového spoločenstva s právnou subjektivitou a dozornej rade končí volebné obdobie. Akým spôsobom má byť navrhnutý nový výbor a dozorná rada? Ukladá zákon zverejniť navrhovaných členov vopred pred konaním valného zhromaždenia a dať ostatným členom možnosť podať svoje návrhy, alebo je to možné aj priamo na valnom zhromaždení v priebehu voľby, alebo sa návrh musí podať pred konaním valného zhromaždenia? Ak áno, postačuje, ak predsedajúci upozorní na túto možnosť pred schválením programu valného zhromaždenia? Zaujíma ma, aký predpis upravuje takéto konanie, keďže v zákone o pozemkových spoločenstvách sme nič nenašli.

V zmysle zákona č. 97/2013 Z. z. o pozemkových spoločenstvách v z. n. p. (ďalej len „zákon“) podrobnosti o orgánoch spoločenstva, spôsobe ich ustanovenia, vzniku a zániku členstva v týchto orgánoch, nastupovaní náhradníkov členov týchto orgánov a o ich činnosti upraví zmluva o spoločenstve alebo stanovy. Je teda na vôli daného pozemkového spoločenstva ako právnickej osoby určenie si týchto podrobností. Platí, že zámer navrhovaných členov dozornej rady nemusí byť v zmysle osobitných predpisov zverejnený, no má byť známy členom spoločenstva a štatutárovi v čase pred samotným odsúhlasením, resp. voľbou (minimálne v deň konania valného zhromaždenia). Treba upozorniť, že podľa ustanovenia § 6 ods. 2 zákona člen spoločenstva môže podať návrh na súd na zrušenie spoločenstva, ak výbor ani dozorná rada nemá minimálny počet členov a nenastúpil náhradník alebo nie sú zvolení členovia výboru a dozornej rady alebo výboru a dozornej rade uplynulo funkčné obdobie a ani opakovane nie je zvolený nový výbor alebo nová dozorná rada. Pri voľbe členov výboru a dozornej rady sa zákon č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v platnom znení nepoužije.Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.

Seriály