Portál pre obce,
rozpočtové a príspevkové organizácie

Online časopis

Sociálny fond

Obec nemá smernicu o tvorbe a použití sociálneho fondu. V januári príslušného roku vypláca obec podľa uváženia starostu obce „príspevok zo sociálneho fondu“ všetkým zamestnancom v rovnakej výške, aj zamestnancovi s 50 % úväzkom (okrem hlavného kontrolóra s čiastočným úväzkom) bez bližšej špecifikácie tohto príspevku. Je postup obce správny?

V zmysle zákona č. 152/1994 Z. z. o sociálnom fonde a o zmene a doplnení zákona č. 286/1992 Zb. o daniach z príjmov v z. n. p. (ďalej len „zákon o sociálnom fonde“) zamestnávateľ v rámci realizácie svojej sociálnej politiky poskytuje zamestnancom z fondu príspevky, ktoré sú určené najmä v ustanoveniach § 7. Zamestnancom je aj fyzická osoba pracujúca na skrátený pracovný úväzok (upravený pracovný čas), pričom rovnako spadá do okruhu oprávnených osôb s ohľadom na tento zákon a sociálny fond zamestnávateľa. I z objemu miezd týchto zamestnancov sa tvorí sociálny fond. Treba upozorniť, že hlavný kontrolór má tiež postavenie zamestnanca i na účely zákona č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v z. n. p. a predmetného zákona, a tiež teda je oprávnený na čerpanie sociálneho fondu. V zmysle zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z. n. p. je hlavný kontrolór v postavení ostatného vedúceho zamestnanca. Pomer prispievania zamestnancom s kratším pracovným časom (upraveným úväzkom) v praxi určujú zásady čerpania sociálneho fondu alebo kolektívna zmluva. Platí, že nárok je alikvotný alebo plný, t. j. podľa rozhodnutia zamestnávateľa a to v závislosti od miery tvorby sociálneho fondu s cieľom nediskriminácie ostatných zamestnancov.Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.

Seriály