Portál pre obce,
rozpočtové a príspevkové organizácie

Online časopis

Vybavenie reklamácie medzi dodávateľom a rozpočtovou organizáciou

Sme štátna rozpočtová organizácia. Dodávateľ nám fakturoval za dodané plastové okná, ktoré bolo potrebné na našej budove vymeniť. Vzhľadom na reklamáciu zo strany našej organizácie, keďže niektoré okná mali nevýrazné poškodenie, ktoré nebránilo ich použitiu, nám dodávateľ poslal faktúru – dobropis, čím nám znížil pôvodnú fakturovanú sumu. Keďže prebiehalo reklamačné konanie, pôvodnú faktúru sme neuhradili, až do vyriešenia reklamácie. Je potrebné, aby sme s dodávateľom uzavreli vzájomnú dohodu o započítaní záväzkov a pohľadávok a uhradili by sme len sumu rozdielu, alebo máme zaplatiť pôvodnú faktúru a dodávateľ nám vráti dobropisovanú sumu?

Základná definícia započítania záväzkov a pohľadávok je obsiahnutá v § 580 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v z. n. p. Ak veriteľ a dlžník majú vzájomné pohľadávky, ktorých plnenie je rovnakého druhu, zaniknú započítaním, pokiaľ sa vzájomne kryjú, ak niektorý z účastníkov urobí voči druhému prejav smerujúci k započítaniu. Zánik nastane okamihom, keď sa stretli pohľadávky spôsobilé na započítanie.

Vzájomné započítanie záväzkov a pohľadávok je nepeňažný spôsob vyrovnania, pri ktorom nedochádza k pohybu finančných prostriedkov.

Podľa § 8 zákona č. 374/2014 Z. z. o pohľadávkach štátu a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z. n. p. započítanie pohľadávky štátu je možné len na základe písomnej dohody o započítaní pohľadávok štátu. Dohodu o započítaní pohľadávky štátu možno uza­vrieť, ak:

  • ide o vzájomné pohľadávky, pričom pohľadávka štátu je v správe toho istého správcu, ktorému prináleží uhradiť dlh,
  • sa s pohľadávkou dlžníka započítava súkromná pohľadávka štátu a
  • pohľadávka, ktorá má byť započítaná voči pohľadávke štátu v správe správcu, nie je premlčaná.

Dobropis vystavuje účtovná jednotka napr. z dôvodu zľavy z ceny dodávky tovaru alebo služby, uznania reklamácie, úplného alebo čiastočného zrušenia dodávky, úplného alebo čiastočného vrátenia dodávky alebo služby.

Vzhľadom na to, že rozpočtovej organizácii bola poskytnutá zľava z ceny dodávaného tovaru v dôsledku zníženej kvality, vystavením dobropisu sa mení pôvodná fakturovaná suma za dodaný tovar. Keďže faktúra a dobropis k faktúre boli vystavené v rovnakom účtovnom období a nedošlo k peňažnému plneniu zo strany odberateľa, bude vystavený dobropis na strane odberateľa odúčtovaný v účtovníctve z rovnakých účtov, ako bola zaúčtovaná pôvodná faktúra.

Z hľadiska účtovníctva nie je v tomto prípade potrebné uzavrieť dohodu o vzájomnom započítaní záväzkov a pohľadávok. Účtovanie na základe pôvodnej faktúry a dobropisu bude nasledovné:

Text účtovného prípadu

MD

D

Zaúčtovanie dodávateľskej faktúry

042

321

Zaúčtovanie dobropisu

321

042

Úhrada konečného záväzku voči dodávateľovi z bankového účtu

225

321

Dohodu o vzájomnom započítaní záväzkov a pohľadávok medzi dodávateľom a odberateľom je potrebné uza­vrieť vtedy, ak účtovná jednotka eviduje voči druhej strane záväzok, napr. z dôvodu fakturácie dodanej služby alebo tovaru, a zároveň pohľadávku, napr. z dôvodu dodania služby alebo tovaru.

Napríklad dodávateľ „A“ má prenajaté kancelárie v budove, ktorú má v správe rozpočtová organizácia „B“, ktorá si u neho objednala opravu kúrenia. Dodávateľ „A“ je povinný platiť účtovnej jednotke „B“ nájomné za prenájom priestorov. Dodávateľ „A“ vystavil odberateľovi „B“ faktúru za opravu kúrenia. Dodávateľ „B“ vystavil faktúru za prenájom kancelárie. Účtovanie v rozpočtovej organizácii bude nasledovné:

Text účtovného prípadu

Suma v €

MD

D

Zaúčtovanie dodávateľskej faktúry za opravu kúrenia

100,–

511

321

Zaúčtovanie vystavenej faktúry za nájom priestorov

600,–

311

648

Zaúčtovanie dohody o vzájomnom započítaní záväzkov a pohľadávok vo výške, v ktorej sa vzájomne kryjú

100,

321

311

Úhrada nezapočítanej časti záväzku

500,–

321

22xBezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.

Seriály