Portál pre obce,
rozpočtové a príspevkové organizácie

Online časopis

Zoradiť podľa:

Zoradiť podľa:

Kľúčové slovo Daň z pozemkov


Daň za podiely pri spoločnej nehnuteľnosti

Zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov ustanovuje, že nehnuteľnosťami sú pozemky a stavby spojené so zemou pevným základom. Na účely zákona č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady...

Vplyv turizmu na výber miestnych daní v obci Podhájska

Podhájska je významnou kúpeľnou obcou, ktorá patrí do Novozámockého okresu a do Nitrianskeho samosprávneho kraja s počtom 1 043 obyvateľov. V obci Podhájska sa nachádza významný liečivý termálny prameň, pochádzajúci ešte z treťohorného žriedla, kt...

Len zavedená daň z nehnuteľností sa vyberá

Miestne dane, ktoré môže ukladať obec na svojom území upravuje ust. § 2 zákona č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o miestnych daniac...

Čo sa mení novelou zákona o miestnych daniach?

Novela zákona o miestnych daniach, ktorá bola toho času zaznamenaná v Zbierke zákonov Slovenskej republiky pod číslom 268/2014 Z. z., zavádza viaceré novinky a úpravy terajších ustanovení zákona týkajúce sa správy miestnych daní v podmienkach mies...

Rozpočtové určenie daní samosprávy na Slovensku

Primárnymi orgánmi obce sú starosta obce a obecné zastupiteľstvo, ktoré sú volené v priamych, tajných voľbách obyvateľmi obce na štyri roky.

Daň zo stavebných pozemkov

Aký je postup pri výpočte dane z pozemkov, ak bolo vydané stavebné povolenie, ktoré bolo spojené z územným konaním. Možno to považovať za stavebný pozemok podľa § 6 ods. 4 zákona o miestnych daniach?

Daňovníkom nájomca

Ako má postupovať správca dane, keď roľnícke družstvo podá daňové priznanie na daň z pozemkov, ktoré užíva, ale nie je uzatvorená nájomná zmluva s vlastníkom pozemkov a nájomný vzťah nie je zapísaný v katastri nehnuteľností. Má vyzvať vlastníka po...

Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.

Seriály