Portál pre obce,
rozpočtové a príspevkové organizácie

Online časopis

Pozemkové úpravy na žiadosť obce alebo VÚC ako vlastníka stavby

Dátum: Autor/i: JUDr. Marek Maslák, PhD. Rubrika: Hospodárenie

Príspevok sa zaoberá právnou úpravou pozemkových úprav v súvislosti s usporiadaním vlastníctva k pozemkom pod stavbami, ktoré prešli z vlastníctva štátu na obce alebo VÚC, podľa zákona č. 66/2009 Z. z. o niektorých opatreniach pri majetkovoprávnom usporiadaní pozemkov pod stavbami, ktoré prešli z vlastníctva štátu na obce a vyššie územné celky a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon č. 66/2009 Z. z.“).

Podľa zákona č. 66/2009 Z. z. možno majetkovoprávne usporiadať vzťah k pozemkom pod stavbami obcí alebo VÚC, ktoré na ne prešli z vlastníctva štátu priamo osobitnými predpismi. Prechod majetku z vlastníctva SR do vlastníctva obcí, resp. VÚC je upravený zákonom č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v z. n. p., zákonom č. 446/2001 Z. z. o majetku vyšších územných celkov v z. n. p. a zákonom č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v z. n. p.
V tejto súvislosti môže ísť o cestné komunikácie, kultúrne domy, budovy škôlok, škôl, domovov dôchodcov, nemocníc - rozhodujúce je, či došlo k prechodu vlastníctva zo štátu na obec (VÚC) podľa uvedených osobitných predpisov. Dôležité je podotknúť, že prechod vlastníctva nastáva priamo zákonom, pričom delimitačné protokoly majú "len" deklaratórny charakter, teda potvrdzujú tento prechod, no samy osebe ho nezakladajú.
Z dôvodu socialistickej minulosti nie je výnimočné, že stavby, ktoré prešli zo štátu na obce a VÚC, stoja na pozemkoch vo vlastníctve iných osôb. Keďže pre obce, resp. VÚC z dôvodu tejto neusporiadanosti vznikali rôzne problémy (zabezpečenie prístupu k stavbe, získanie dotácií na rekonštrukciu stavieb a pod.), zákon č. 66/2009 Z. z. s účinnosťou od 1. júla 2009 v § 4 upravil právny titul vo vzťahu k užívaniu pozemku pod stavbou (vrátane priľahlého pozemku) vo forme zákonného vecného bremena.
Podľa § 4 ods. 1 zákona č. 66/2009 Z. z.:

„Ak nemá vlastník stavby ku dňu účinnosti tohto zákona k pozemku pod stavbou zmluvne dohodnuté iné právo, vzniká vo verejnom záujme k pozemku pod stavbou užívanému vlastníkom stavby dňom účinnosti tohto zákona v prospech vlastníka stavby právo zodpovedajúce vecnému bremenu, ktorého obsahom je držba a užívanie pozemku pod stavbou, vrátane práva uskutočniť stavbu alebo zmenu stavby, ak ide o stavbu povolenú podľa platných právnych predpisov, ktorá prešla z vlastníctva štátu na obec alebo vyšší územný celok. Podkladom na vykonanie záznamu o vzniku vecného bremena v katastri nehnuteľností je súpis nehnuteľností, ku ktorým vzniklo v prospech vlastníka stavby právo zodpovedajúce vecnému bremenu.“

Navyše, súdna prax uľahčila situáciu obciam a VÚC tak, že náhrada za toto zákonné vecné bremeno je jednorazová (nie opakovaná), a že náhrada patrí len tomu, kto bol vlastníkom zaťaženého pozemku ku dňu účinnosti zákona č. 66/2009 Z.z., t.j. k 1. júlu 2009 (rozhodnutia Najvyššieho súdu SR, sp. zn. 8 Cdo/17/2019, sp. zn. 2 Cdo/194/2019; rozhodnutie Ústavného súdu SR, sp. zn. IV. ÚS 539/2020). Táto jednorazová náhrada sa podľa všeobecnej úpravy premlčania v zákone č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v z. n. p. (§ 101) premlčuje v lehote troch rokov, odkedy si ju objektívne mohol vlastník prvý raz uplatniť. Zákonné vecné bremeno pritom vzniká bez ohľadu na to, či je zapísané na liste vlastníctva alebo nie. Takýto výklad môže vyvolať zdanie, že vzťahy medzi obcami, resp. VÚC a vlastníkmi pozemkov sú definitívne usporiadané. Nie je to však celkom tak, keďže zákonné vecné bremeno podľa § 4 ods. 2 zákona č. 66/2009 Z. z. má dočasný charakter, a to do vykonania pozemkových úprav v danom katastrálnom území.


Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.