Portál pre obce,
rozpočtové a príspevkové organizácie

Online časopis

Účtovanie školskej jedálne v obci na samostatnom účte

Školské stravovanie upravuje zákon č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z. n. p. (ďalej len „školský zákon“). V školskom zákone sa uvádza, že školským účelovým zariadením sú:

 1. škola v prírode,
 2. zariadenia školského stravovania,
 3. stredisko služieb škole.

Zariadenia školského stravovania sú:

 1. školská jedáleň,
 2. výdajná školská jedáleň.

Podľa školského zákona stravníkom v školskej jedálni môžu byť deti, žiaci, zamestnanci škôl a školských zariadení; so súhlasom zriaďovateľa a príslušného regionálneho úradu verejného zdravotníctva sa môžu v školskej jedálni stravovať aj iné fyzické osoby.

Školská jedáleň, ktorej zriaďovate­ľom je obec alebo samosprávny kraj, poskytuje stravovanie deťom a žiakom za čiastočnú úhradu nákladov, ktoré uhrádza zákonný zástupca vo výške nákladov na nákup potravín podľa vekových kategórií stravníkov v nadväznosti na odporúčané výživové dávky.

Zákonný zástupca prispieva na úhradu režijných nákladov, ak tak určí zriaďovateľ. Výšku príspevku na čiastočnú úhradu nákladov, výšku príspevku na režijné náklady a podmienky úhrady v školskej jedálni, ktorej zriaďovateľom je obec alebo samosprávny kraj, určí zriaďovateľ všeobecne záväzným nariadením. V súlade so školským zákonom ministerstvo školstva zverejňuje na svojej internetovej stránke finančné pásma určujúce rozpätie nákladov na nákup potravín na jedno jedlo podľa vekových kategórií stravníkov.

S účinnosťou od 1. 1. 2019 sa podľa zákona č. 544/2010 Z. z. o dotá­ciách v pôsobnosti Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky v znení zákona č. 375/2018 Z. z. v z. n. p. poskytuje dotácia na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa (dotácia na stravu) pre každé dieťa, ktoré navštevuje posledný ročník materskej školy.

Vysvetlivky:

RK – rozpočtová klasifikácia, KZ – kódy zdroja, ÚPSVaR – Úrad práce sociálnych vecí a rodiny, ŠJ – školská jedáleň, SF – sociálny fond.

Ekonomická klasifikácia:

– príjem:

223003 Za stravné

223001 Za réžiu

453 Prostriedky z predchádzajúcich rokov

312001 Zo štátneho rozpočtu okrem transferu na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy

– výdaj:

633011 Potraviny

637012 Preplatky

PRÍKLADY ÚČTOVANIA ŠKOLSKEJ JEDÁLNE

Začiatočný stav samostatného účtu v roku 2019 zapojiť pri použití do príjmov

P. č.

Text účtovného prípadu

KZ

RK

Suma v €

MD

D

Samostatný účet školskej jedálne

 

Nevyčerpané prostriedky zo školského stravovania z predchádzajúceho roka:

1 000 € z toho 250 € je suma stravného a 750 € je suma réžie

 

 

 

 

 

1.

Pri použití, z dôvodu vyrovnanosti rozpočtu, sa zapájajú nevyčerpané prostriedky za stravné (§ 140 – 141 školského zákona) z predchádzajúceho obdobia do príjmov prostredníctvom finančných operácií v položke

453 Prostriedky z predchádzajúcich rokov:

interný doklad o zapojení prostriedkov do príjmov rozpočtu

 

 

72f

 

 

453

 

 

250,–

 

 

2.

Prevod réžie z bankového účtu ŠJ na bankový účet obce

prevod réžie – výpis z bankového účtu školskej jedálne

 

 

 

750,–

 

261

 

221

Bankový účet hlavnej činnosti

3.

 

Prevod réžie na bankový účet obce z bankového účtu ŠJ

prevod réžie – výpis z bankového účtu hlavnej činnosti

Pri použití, z dôvodu vyrovnanosti rozpočtu, sa zapájajú nevyčerpané prostriedky za réžiu (§ 140 – 141 školského zákona) z predchádzajúceho obdobia do príjmov, prostredníctvom finančných operácií v položke 453 Prostriedky z predchádzajúcich rokov:

interný doklad o zapojení prostriedkov do príjmov rozpočtu

 

72f

 

453

 

750,

 

 

 

750,–

 

221

 

261

♦ Príklad č. 1

Samostatný účet – bežné obdobie

Účtovanie školskej jedálne pri materskej škole (bez právnej subjektivity) v obci:

 • obec vedie školské stravovanie na samostatnom bankovom účte, z ktorého priamo uhrádza výdavky súvisiace so stravovaním – úhrada FA za potraviny,
 • obec je prijímateľom dotácie z ÚPSVaR – dotácia na podporu výchovy k stravovacím návykom: vo výške 1,20 € na obed a iné jedlo;
 • stravník – dieťa, žiak:
  • zákonný zástupca ­dieťaťa uhrádza stravné vo výške rozdielu medzi finančným limitom na stravovanie (náklady na nákup potravín) a dotáciou na obed a iné jedlo v sume 1,20 € mesiac vopred podľa vnútorného predpisu,
  • zákonný zástupca prispieva na úhradu režijných nákladov, ak tak určil zriaďovateľ všeobecne záväzným nariadením,
 • stravník – zamestnanec, cudzí stravník – iné fyzické osoby; uhrádzajú náklady na nákup potravín tzv. stravné vo výške finančného limitu na stravovanie mesiac vopred podľa vnútorného predpisu,
 • stravník prispieva na úhradu režijných nákladov mesiac vopred podľa vnútorného predpisu,
 • zamestnávateľ prispieva na stravovanie podľa § 152 zákona č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v z. n. p. (ďalej len „Zákonník práce“) vo výške najmenej 55 % ceny jedla; maximálne 55 % zo sumy stravného,
 • zo sociálneho fondu je poskytnutý príspevok na stravovanie.

P. č.

Text účtovného prípadu

KZ

RK

Suma v €

MD

D

Samostatný účet školskej jedálne

1.

Prijatý bežný transfer ÚPSVaR na podporu výchovy k stravovacím návykom (dotácia na stravu)

111

312001

900,–

221

357

2.

Faktúra dodávateľa za dodávku potravín

 

 

1 000,–

112

321

3.

Úhrada faktúry za potraviny z bankového účtu ŠJ:

z dotácie z ÚPSVaR

z úhrad od stravníkov

 

111

72f

 

633011

633011

 

900,

100,

 

321

321

 

221

221

4.

Spotreba potravín na prípravu jedál v ŠJ na základe výdajky zo skladu

 

 

800,

501

112

5.

Vo vecnej a v časovej súvislosti s nákladmi sa účtuje zúčtovanie bežného transferu ÚPSVaR do výnosov

(1,20 € x počet skutočne odobratých obedov detí, žiakov)

 

 

 

700,–

 

357

 

693

6.

Inkaso preddavku za stravu od stravníkov na bankový účet ŠJ:

deti, žiaci: vo výške rozdielu medzi finančným limitom na stravovanie a dotáciou na obed a iné jedlo v sume 1,20 €

ostatní stravníci: vo výške finančného limitu na stravovanie

 


72f

 


223003

 


1 000,–

 


221

 


324

7.

Inkaso preddavku za réžiuod vlastných stravníkov na bankový účet ŠJ

72f

223001

200,−

221

324

8.

Inkaso preddavku za réžiuod cudzích stravníkov na bankový účet ŠJ

72f

223001

500,−

221

324

9.

Predpis stravného za bežný mesiac – vyúčtovanie podľa skutočného počtu odobratých jedál:

voči stravníkom (deti, žiaci: vo výške rozdielu medzi finančným limitom na stravovanie a dotáciou na obed a iné jedlo v sume 1,20 €)

voči stravníkom – príspevok zo sociálneho fondu

 

 

 

800,

100,–

 

315

315

 

602

602

10.

Zúčtovanie preddavku za stravné

 

 

800,–

324

315

11.

Predpis réžieza vlastných stravníkov za bežný mesiac

vyúčtovanie podľa skutočného počtu odobratých jedál

 

 

 

100,−

 

315

 

602

12.

Zúčtovanie preddavku za réžiu od vlastných stravníkov

 

 

100,–

324

315

13.

Prevod réžie za vlastných stravníkov z bankového účtu ŠJ na bankový účet obce:

predpis prevodu réžie

prevod réžie − výpis z bankového účtu ŠJ

interný doklad o znížení príjmov

72f

223001

 

100,

100,

100,

 

602

395

 

395

221

14.

Predpis réžie za cudzích stravníkov za bežný mesiac

vyúčtovanie podľa skutočného počtu odobratých jedál

 

 

 

400,−

 

315

 

602

15.

Zúčtovanie preddavku za réžiu od cudzích stravníkov

 

 

400,–

324

315

16.

Prevod réžie za cudzích stravníkov z bankového účtu ŠJ na bankový účet obce:

predpis prevodu réžie

prevod réžie – výpis z bankového účtu ŠJ

interný doklad o znížení príjmov

 

72f

 

223001

 

400,

400,

400,–

 

 

602

395

 

 

395

221

17.

Inkaso príspevku na stravovanie zamestnancov zo sociálneho fondu

72f

22300x

100,−

221

315

18.

Vrátenie preplatku za stravu, réžiu z bankového účtu ŠJ

72f

637012

300,−

324

221

Bankový účet hlavnej činnosti

19.

Prevodréžieza vlastných stravníkov na bankový účet obce z bankového účtu ŠJ:

predpis prevodu réžie

prevod réžie – výpis z bankového účtu hlavnej činnosti

interný doklad o zvýšení príjmov

 

72f

 

223001

 

100,

100,

100,

 

 

395

221

 

 

602

395

20.

Prevod réžieza cudzích stravníkov na bankový účet obce z bankového účtu ŠJ:

predpis prevodu réžie

prevod réžie – výpis z bankového účtu hlavnej činnosti

interný doklad o zvýšení príjmov

 

72f

 

223001

 

400,

400,

400,

 

 

395

221

 

 

602

395

21.

Zákonný príspevok zamestnávateľa na stravovanie podľa § 152 Zákonníka práce (najmenej 55 % ceny jedla, maximálne 55 % zo sumy stravného)

 

 

 

xxx

 

527

 

622

Sociálny fond

22.

Príspevok na stravovanie zo sociálneho fondu na základe vnútorného predpisu

 

 

100,

472

395 

23.

Úhrada príspevku na stravovanie z bankového účtu SF na bankový účet ŠJ

 

 

100,−

395

221

♦ Príklad č. 2:

Účtovanie školskej jedálne pri materskej škole (bez právnej subjektivity) v obci:

 • obec vedie školské stravovanie na samostatnom bankovom účte, z ktorého priamo uhrádza výdavky súvisiace so stravovaním − úhrada FA za potraviny,
 • obec je prijímateľom dotácie z ÚPSVaR − dotácia na podporu výchovy k stravovacím návykom: vo výške 1,20 € na obed a iné jedlo;
 • stravník − dieťa, žiak:
  • zákonný zástupca dieťaťa uhrádza stravné vo výške rozdielu medzi finančným limitom na stravovanie (náklady na nákup potravín) a dotáciou na obed a iné jedlo v sume 1,20 € podľa skutočného počtu odobratých jedál po ukončení kalendárneho mesiaca,
  • zákonný zástupca prispieva na úhradu režijných nákladov, ak tak určil zriaďovateľ všeobecne záväzným nariadením podľa skutočného počtu odobratých jedál po ukončení kalendárneho mesiaca,
 • stravník − zamestnanec, cudzí stravník − iné fyzické osoby; uhrádza náklady na nákup potravín tzv. stravné vo výške finančného limitu na stravovanie podľa skutočného počtu odobratých jedál po ukončení kalendárneho mesiaca,
 • stravník prispieva na úhradu režijných nákladovpodľa skutočného počtu odobratých jedál podľa vnútorného predpisu,
 • zamestnávateľ prispieva na stravovanie podľa § 152 Zákonníka práce vo výške najmenej 55 % ceny jedla; maximálne 55 % zo sumy stravného,
 • zo sociálneho fondu je poskytnutý príspevok na stravovanie.

P. č.

Text účtovného prípadu

KZ

RK

Suma v €

MD

D

Samostatný účet školskej jedálne

1.

Prijatý bežný transfer z ÚPSVaR na podporu výchovy k stravovacím návykom (dotácia na stravu)

111

312001

900,−

221

357

2.

Faktúra dodávateľa za dodávku potravín

 

 

1 000,−

112

321

3.

Úhrada faktúry za potraviny z bankového účtu ŠJ:

z dotácie z ÚPSVaR

z úhrad od stravníkov

 

111

72f

 

633011

633011

 

900,−

100,−

 

321

321

 

221

221

4.

Spotreba potravín na prípravu jedál v ŠJ na základe výdajky zo skladu

 

 

800,−

501

112

5.

Vo vecnej a v časovej súvislosti s nákladmi sa účtuje zúčtovanie bežného transferu ÚPSVaR do výnosov

(1,20 € x počet skutočne odobratých obedov detí, žiakov)

 

 

 

700,−

 

357

 

693

6.

Predpis stravného podľa skutočného počtu odobratých jedál po ukončení mesiaca:

voči stravníkom (deti, žiaci: vo výške rozdielu medzi finančným limitom na stravovanie a dotáciou na obed a iné jedlo v sume 1,20 €)

voči stravníkom − príspevok zo sociálneho fondu

 

 

 

900,−

100,−

 

315

315

 

602

602

7.

Predpis réžie za vlastných stravníkov podľa skutočného počtu odobratých jedál po ukončení mesiaca

 

 

 

100,−

 

315

 

602

8.

Predpis réžie za cudzích stravníkov podľa skutočného počtu odobratých jedál po ukončení mesiaca

 

 

 

400,−

 

315

 

602

9.

Inkaso za stravu od stravníkov na bankový účet ŠJ

72f

223003

900,−

221

315

10.

Inkaso za réžiuod vlastných stravníkov na bankový účet ŠJ

72f

223001

100,−

221

315

11.

Inkaso za réžiuod cudzích stravníkov na bankový účet ŠJ

72f

223001

400,−

221

315

12.

Prevod réžie za vlastných stravníkov z bankového účtu ŠJ na bankový účet obce:

predpis prevodu réžie

prevod réžie − výpis z bankového účtu ŠJ

interný doklad o znížení príjmov

 

72f

 

223001

 

100,−

100,−

100,−

 

602

395

 

 

395

221

 

13.

Prevod réžie za cudzích stravníkov z bankového účtu ŠJ na bankový účet obce:

predpis prevodu réžie

prevod réžie − výpis z bankového účtu ŠJ

interný doklad o znížení príjmov

 

72f

 

223001

 

400,−

400,−

400,−

 

602

395

 

 

395

221

 

14.

Inkaso príspevku na stravovanie zamestnancov zo sociálneho fondu

72f

22300x

100,−

221

315

15.

Vrátenie preplatku za stravu, réžiu z bankového účtu ŠJ

72f

637012

300,−

324

221

Bankový účet hlavnej činnosti

16.

Prevod réžie za vlastných stravníkov na bankový účet obce z bankového účtu ŠJ:

predpis prevodu réžie

prevod réžie − výpis z bankového účtu hlavnej činnosti

interný doklad o zvýšení príjmov

 

72f

 

223001

 

100,−

100,− 100,−

 

 

395

221

 

 

602

395

17.

Prevod réžieza cudzích stravníkov na bankový účet obce z bankového účtu ŠJ:

predpis prevodu réžie

prevod réžie − výpis z bankového účtu hlavnej činnosti

interný doklad o zvýšení príjmov

 

72f

 

223001

 

400,−

400,−

400,−

 

 

395

221

 

 

602

395

18.

Zákonný príspevok zamestnávateľa na stravovanie podľa § 152 Zákonníka práce (najmenej 55 % ceny jedla, maximálne 55 % zo sumy stravného)

 

 

 

xxx

 

527

 

622

Sociálny fond

19.

Príspevok na stravovanie zo sociálneho fondu na základe vnútorného predpisu

 

 

100,−

472

395 

20.

Úhrada príspevku na stravovanie z bankového účtu SF na bankový účet ŠJ

 

 

100,−

395

221Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.

Seriály