Portál pre obce,
rozpočtové a príspevkové organizácie

Online časopis

Právne postavenie zástupcu starostu obce (2. časť)

V poslednom čísle časopisu v tomto roku uverejňujeme aj druhú časť príspevku, ktorý sa venuje zástupcom starostov. V decembrovom čísle sa dočítate o krátkodobom a dlhodobom uvoľňovaní na výkon funkcie zástupcu starostu, takisto o nároku na dovolenku pri vykonávaní tejto funkcie a ďalšie dôležité informácie.

Krátkodobé a dlhodobé uvoľnenie na výkon funkcie zástupcu starostu

Výkon funkcie poslanca a teda aj zástupcu starostu (keďže zástupca starostu môže byť len poslanec) je verejnou funkciou s právami a povinnosťami vymedzenými v § 25 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z. n. p. (ďalej len „zákon o obecnom zriadení“). Funkcia poslanca sa zásadne vykonáva bez prerušenia pracovného alebo obdobného pomeru. Poslancovi patrí náhrada skutočných výdavkov, ktoré mu v súvislosti s výkonom funkcie poslanca vznikli podľa osobitných predpisov platných pre zamestnancov v pracovnom pomere (napr. náhrada ušlej mzdy, náhrada cestovných výdavkov).

V súlade s § 25 ods. 6 zákona o obecnom zriadení poslanec nesmie byť pre výkon svojej funkcie ukrátený na právach ani nárokoch vyplývajúcich z pracovného alebo obdobného pomeru. Zamestnávatelia umožňujú poslancom výkon funkcie podľa osobitných predpisov; to platí aj o členoch komisií, ktorí nie sú poslancami. Z uvedeného vyplýva, že práva a nároky poslanca, vyplývajúce z pracovného alebo obdobného pomeru, z ktorého je uvoľnený na výkon funkcie, nemôžu byť z tohto dôvodu ovplyvnené, a zamestnávateľ má povinnosť strpieť výkon tejto funkcie. Uvedené potvrdzuje aj § 136 zákona č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v z. n. p. (ďalej len „Zákonník práce“), v zmysle ktorého: „Zamestnávateľ poskytne zamestnancovi pracovné voľno na nevyhnutne potrebný čas na výkon verejných funkcií, občianskych povinností a iných úkonov vo všeobecnom záujme, ak túto činnosť nemožno vykonať mimo pracovného času. Pracovné voľno poskytne zamestnávateľ bez náhrady mzdy, ak tento zákon, osobitný predpis alebo kolektívna zmluva neustanovuje inak alebo ak sa zamestnávateľ so zamestnancom nedohodne inak.“ Keďže zákon o obecnom zriadení (ako osobitný predpis) ustanovuje, že obec uhrádza zamestnávateľom na požiadanie náhradu za vyplatenú náhradu mzdy alebo inej odmeny za prácu, platí, že ak zamestnávateľ poskytne zamestnancovi v prípade krátkodobého uvoľnenia na výkon verejnej funkcie pracovné voľno s náhradou mzdy, obec ju zamestnávateľovi refunduje. Poslancom, ktorí nie sú v pracovnom alebo obdobnom pomere, obec poskytuje náhradu ušlého zárobku. Pre úplnosť uvádzame, že ak zamestnávateľ uvoľní zamestnanca dlhodobo na výkon verejnej funkcie (napr. na výkon funkcie zástupcu starostu), náhrada mzdy od zamestná­vateľa, u ktorého je v pracovnom pomere, mu v súlade s § 136 ods. 2 Zákonníka práce nepatrí. Odmena a plat mu v takomto prípade prináleží od toho, pre koho zamestnanec (teraz vo výkone funkcie zástupca starostu) činnosť v čase uvoľnenia vykonáva, t. j. od obce.

Podľa Zákonníka práce môže zamestnávateľ uvoľniť zamestnanca na výkon verejnej funkcie krátkodobo alebo dlhodobo, to znamená, že rozlišujeme dva modely:

 • výkon verejnej funkcie sa uskutočňuje popri plnení pracovnoprávnych povinností, keď zamestnávateľ poskytne zamestnancovi na výkon verejnej funkcie pracovné voľno na nevyhnutne potrebný čas (§ 136 ods. 1 a § 137 ods. 3 Zákonníka práce), alebo
 • výkon verejnej funkcie sa neuskutočňuje popri plnení pracovnoprávnych povinností a zamestnávateľ uvoľní zamestnanca na výkon verejnej funkcie ­dlhodobo (§ 136 ods. 2 Zákonníka práce); v takomto prípade zamestnancovi pracovný pomer nekončí, ale „spočíva“, t. j. pracovný pomer ďalej existuje, ale z dôvodu uvoľnenia na výkon verejnej funkcie sa toho času zárobková činnosť v pracovnom pomere nevykonáva.

Voľba je v tomto prípade na zamestnancovi, avšak v niektorých prípadoch je rozhodnutie zamestnanca viazané obmedzením, ktoré ustanovuje príslušný predpis vo väzbe na tzv. nezlučiteľnosť určitej činnosti s verejnou funkciou. Uvedené vyplýva aj z § 11 ods. 2 písm. b) zákona o obecnom zriadení účinného od 1. 4. 2018: „Funkcia poslanca je nezlučiteľná s funkciou zamestnanca obce, v ktorej bol zvolený; to neplatí, ak zamestnanec obce je ­dlhodobo uvoľnený na výkon funkcie poslanca podľa § 136 ods. 2 Zákonníka práce.“ To znamená, že zamestnanec obce, ktorého obec ako zamestnávateľ uvoľní na výkon verejnej funkcie poslanca obecného zastupiteľstva, môže zostať v pracovnom pomere s obcou, ale podmienkou je, že pôjde o dlhodobé (a nie krátkodobé) uvoľnenie na výkon funkcie poslanca obecného zastupiteľstva, t. j. funkciu bude vykonávať bez aktívneho výkonu zárobkovej činnosti zamestnanca obce.

Dovolenka, stravovanie a sociálny fond

Funkcia zástupcu starostu je verejnou funkciou, pričom na právne vzťahy vyplývajúce z výkonu verejnej funkcie sa vzťahuje Zákonník práce, len ak je to výslovne ustanovené Zákonníkom práce alebo osobitným právnym predpisom, za ktorý sa považuje zákon o obecnom zriadení upravujúci právne postavenie zástupcu starostu.

Podľa ustanovenia § 25 ods. 7 zákona o obecnom zriadení poslancovi, ktorý je dlhodobo uvoľnený zo zamestnania na výkon funkcie zástupcu starostu, patrí plat od obce; jeho pracovný pomer v doterajšom zamestnaní zostáva zachovaný za podmienok podľa Zákonníka práce. Takýto poslanec sa považuje na účely tvorby a použitia sociálneho fondu, dovolenky a cestovných náhrad za zamestnancav pracovnom pomere a obec sa považuje za zamestnávateľa. To znamená, že „zamestnanecké“ nároky vznikajú len takému zástupcovi starostu, ktorý bol na výkon tejto funkcie ­dlhodobo uvoľnený zo zamestnania a jeho doterajší pracovný pomer zostal zachovaný podľa podmienok upravených Zákonníkom práce. V nadväznosti na § 25 ods. 7 zákona o obecnom zriadení je potom na funkciu zástupcu starostu pre účel dovolenky potrebné aplikovať Zákonník práce.

Súčasná právna úprava zakladá zástupcovi starostu právny nárok na dovolenku v rozsahu podľa Zákonníka práce, ale nie v rozsahu podľa kolektívnej zmluvy (keďže rozšírenie nároku zákon o obecnom zriadení neupravuje), ktorá je záväzná pre obec ako zamestnávateľa, ako je to v prípade nárokov starostov s účinnosťou od 1. 1. 2016. To znamená, že zástupcovi starostu, ktorý do konca roka dovŕši:

 • menej ako 33 rokov veku, patrí dovolenka vo výmere 4 týždňov, a
 • 33 rokov a viac, patrí dovolenka vo výmere 5 týždňov.

♦ Príklad č. 3:

Zástupcovi starostu, ktorý bol na výkon tejto funkcie dlhodobo uvoľnený zo zamestnania, zostala nevyčerpaná dovolenka. Je potrebné, aby o preplatení nevyčerpanej dovolenky rozhodlo obecné zastupiteľstvo?

Ak si dlhodobo uvoľnený poslanec na funkciu zástupcu starostu nemôže vyčerpať dovolenku z dôvodu zániku funkcie, nevyčerpanú časť dovolenky v nadväznosti na § 116 ods. 3 Zákonníka práce mu obec môže preplatiť. Zákon o obecnom zriadení, ktorý upravuje postavenie zástupcu starostu, neustanovuje žiadne podmienky, ktoré by obmedzovali možnosť poskytnutia náhrady za nevyčerpanú dovolenku len na základe schválenia obecným zastupiteľstvom.

Zástupca starostu nevykonáva svoju funkciu v pracovnom pomere a keďže nová právna úprava zákona o obecnom zriadení neustanovila nárok na zabezpečenie stravovania ako u starostu obce, nárok na stravovanie zástupca starostu nemá právny nárok. Podľa § 152 ods. 8 písm. c) Zákonníka práce však zamestnávateľ môže po prerokovaní so zástupcami zamestnancov rozšíriť okruh fyzických osôb, ktorým zabezpečí stravovanie a ktorým bude prispievať na stravovanie. Keďže toto ustanovenie Zákonníka práce okruh osôb, ktorým môže zabezpečovať stravovanie, nevymedzuje, je zamestnávateľ oprávnený rozšíriť poskytovanie stravovania za rovnakých podmienok ako vlastným zamestnancom aj na iné osoby, ktoré vykonávajú pre zamestnávateľa prácu v inom právnom vzťahu ako v pracovnom pomere, napr. aj o zástupcu starostu. Ak u zamestnávateľa nepôsobia zástupcovia zamestnancov, zamestnávateľ môže konať samostatne. Je oprávnený vydať internú smernicu, v ktorej upraví spôsob zabezpečovania stravovania pre svojich zamestnancov v súlade s pracovnoprávnymi predpismi. Pri rozširovaní okruhu fyzických osôb, ktorým zamestnávateľ zabezpečí stravovanie podľa § 152 ods. 8 písm. c) Zákonníka práce, ide o možnosť, nie o povinnosť.

♦ Príklad č. 4:

Poslanec je dlhodobo uvoľnený zo zamestnania na výkon funkcie zástupcu starostu. Má zo zákona nárok na stravné lístky ako ostatní zamestnanci?

Zástupca starostu je predovšetkým poslancom obecného zastupiteľstva a vzťahuje sa na neho právna regulácia postavenia poslancov obecného zastupiteľstva a práv a povinností poslancov, a patria mu tak nároky, ktoré upravuje osobitný predpis, ktorým je zákon o obecnom zriadení. Keďže právna úprava zákona o obecnom zriadení neustanovuje zástupcovi starostu nárok na zabezpečenie stravovania, nárok na stravovanie mu nevzniká.

♦ Príklad č. 5:

Poslanec, ktorý vykonával v ob­ci funkciu zástupcu starostu, po nadchádzajúcich komunálnych voľbách už nebude pokračovať vo výkone tejto funkcie. Pred začiatkom výkonu funkcie zástupcu starostu nepracoval a nemal u žiadneho zamestnávateľa uzatvorený pracovnoprávny vzťah. Vzniká mu nárok na odstupné a odchodné v prípade, že už nebude vykonávať funkciu zástupcu starostu?

Pravidlá o výplate odchodného sa vzťahujú len na pracovný pomer a vo všeobecne záväzných právnych predpisoch sa nenachádza opora pre ich uplatnenie aj na zástupcov starostov. Takže nárok na odchodné pri skončení výkonu funkcie zástupcovi starostu nevzniká.

Zástupcovi starostu však nevzniká nárok ani na výplatu odstupného, keďže najbližšou právnou úpravou je zákon č. 253/1994 Z. z. o právnom postavení a platových pomeroch starostov obcí a primátorov miest v z. n. p., ale ten sa vzťahuje len na starostov obcí, a nie na zástupcov starostov.

♦ Príklad č. 6:

Má aj zástupca starostu nárok na príspevok zamestnávateľa na doplnkové dôchodkové sporenie? Vzťahuje sa aj na zástupcu starostu ustanovenie § 141 Zákonníka práce o dôležitých osobných prekážkach v práci?

Zástupca starostu sa považuje na účely zákona č. 650/2004 Z. z. o doplnkovom dôchodkovom sporení a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z. n. p. za zamestnanca. V prípade, že zástupca starostu uzatvorí účastnícku zmluvu s doplnkovou dôchodkovou spoločnosťou a obec ako zamestnávateľ uzatvorí s príslušnou doplnkovou dôchodkovou spoločnosťou zamestnávateľskú zmluvu, ktorej súčasťou budú podmienky platenia príspevkov aj za zástupcu starostu, vzniká jej povinnosť platiť a odvádzať príspevok na doplnkové dôchodkové sporenie aj za zástupcu starostu. Keďže funkcia zástupcu starostu nie je vykonávaná v pracovnoprávnom vzťahu s obcou, nemôže si zástupca starostu z titulu vykonávania svojej funkcie uplatňovať nároky vyplývajúce zo Zákonníka práce.

Zdravotné a sociálne poistenie

Zástupca starostu, ktorý má právo na plat, prípadne odmenu za výkon funkcie podľa § 5 ods. 1 písm. d) zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v z. n. p. (ďalej len „zákon o dani z príjmov“) (príjem za výkon funkcie v orgánoch územnej samosprávy), sa od 1. januára 2011 považuje za zamestnanca na účely zdravotného a aj sociálneho poistenia. Peňažné plnenie za výkon funkcie zástupcu starostu sa považuje za zdaniteľný príjem zo závislej činnosti a vstupuje do vymeriavacieho základu na zdravotné a sociálne poistenie. Odvodové povinnosti je povinná plniť za poslanca obecného zastupiteľstva obec.

Za zamestnanca sa na účely zdravotného poistenia považuje tá fyzická osoba, ktorá vykonáva zárobkovú činnosť uvedenú v § 10b ods. 1 písm. a) a ods. 2 a 3 zákona č. 580/2004 Z. z. o zdravotnom poistení a o zmene a doplnení zákona č. 95/2002 Z. z. o poisťovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov (v znení zákona č. 718/2004 Z. z.) v z. n. p. (ďalej len „zákon o zdravotnom poistení“) a má nárok na príjem zo závislej činnosti podľa § 5 ods. 1 písm. a) až h), k) a m) a ods. 2 a 3 (ďalej len „príjem zo závislej činnosti“) zákona o dani z príjmov, t. j. fyzická osoba v pracovnom pomere, v štátnozamestnaneckom pomere, v služobnom pomere okrem osôb, ktorým plynie príjem (zákonné výnimky):

 • z dohody o brigádnickej práci študentov a
 • z dohody o vykonaní práce a dohody o pracovnej činnosti, ak ide o poberateľov výsluhového dôchodku z výsluhového zabezpečenia policajtov a vojakov, ak dovŕšili dôchodkový vek, poberateľov invalidného výsluhového dôchodku z výsluhového zabezpečenia policajtov a vojakov, poberateľov starobného dôchodku, poberateľov predčasného starobného dôchodku (od 15. 6. 2018) alebo poberateľov invalidného dôchodku.

Ak fyzická osoba nepoberá príjem zo závislej činnosti, nepovažuje sa v súlade s § 11 ods. 3 zákona o zdravotnom poistení počas týchto dnína účely zdravotného poistenia za zamestnanca a počas tých dní nebude v zdravotnej poisťovni ako zamestnanec ani registrovaná.

Ak výkon funkcie zástupcu starostu je v takom rozsahu, že mu ne­umožňuje v tom istom období trvale vykonávať zárobkovú činnosť (nakoľko súbeh s inou zárobkovou činnosťou by nebol z časového hľadiska možný), možno to posudzovať za dlhodobé uvoľnenie na výkon funkcie. V takomto prípade priznáva starosta obce zástupcovi starostu, ktorý je dlhodobo uvoľnený zo zamestnania na výkon funkcie, plat najviac vo výške 70 % mesačného platu starostu. V prípade, že by išlo o zástupcu starostu, ktorý nie je na výkon tejto funkcie dlhodobo uvoľnený zo zamestnania, starosta obce mu priznáva mesačnú odmenu najviac vo výške 70 % mesačného platu starostu bez zvýšenia podľa príslušnej platovej skupiny. Z uvedeného vyplýva, že v oboch prípadoch bude zástupca starostu vykonávať činnosť, z ktorej bude poberať mesačný príjem, resp. mesačnú odmenu. Ide o plnenie, ktoré sa považuje za príjem zo zárobkovej činnosti podľa § 10b ods. 1 písm. a) zákona o zdravotnom poistení, a preto zástupca starostu nadobúda postavenie zamestnanca na účely zdravotného poistenia. Ako zamestnanec bude registrovaný nepretržite od vzniku mandátu až po jeho zánik.

Ak výkon funkcie zástupcu starostu trvá počas celého funkčného obdobia, ale v danom období zástupca starostu vykonáva činnosť iba počas niektorých dní (napríklad účasť v obecnej rade, účasť na rokovaniach obecného zastupiteľstva), ide o krátkodobé uvoľnenie na výkon verejnej funkcie. Ide o prípady (najmä v obciach a v menších mestách), kde síce ide o trvalý výkon funkcie zástupcu starostu, ale nie v takom rozsahu, aby fyzická osoba nemohla vykonávať aj inú zárobkovú činnosť, ktorá je, samozrejme, zlučiteľná s výkonom funkcie poslanca obecného zastupiteľstva. Som toho názoru, že aj v takomto prípade starosta obce priznáva zástupcovi starostu odmenu v mesačnej perióde najviac vo výške 70 % mesačného platu starostu bez zvýšenia podľa príslušnej platovej skupiny.

Zástupca starostu, ktorý bol uvoľnený na výkon funkcie zástupcu starostu, sa považuje na účely zdravotného poistenia za zamestnanca a v zdravotnej poisťovni bude registrovaný ako zamestnanec počas celej doby výkonu svojej funkcie. Obec ho zaregistruje do zdravotnej poisťovne ako zamestnanca pod kategóriu platiteľa poistného „2“. Oznamovaciu povinnosť (oznámenie zmeny platiteľa poistného) je obec povinná vykonať na predpísanom tlačive „Oznámenie o poistencoch“.

Zamestnancom na účely sociálneho poistenia je fyzická osoba, ktorá vykonáva zárobkovú činnosť vyplývajúcu z právneho vzťahu, ktorý mu zakladá právo na pravidelný alebo nepravidelný príjem zo závislej činnosti podľa § 5 ods. 1 písm. a) až h), m) ods. 2 a 3 zákona o dani z príjmov. Fyzická osoba sa považuje za zamestnanca na účely sociálneho poistenia, len ak sú súčasne splnené dve základné podmienky:

 1. existuje právny vzťah, ktorý zakladá právo na príjem zo závislej činnosti (napr. pracovný pomer založený pracovnou zmluvou) a zároveň
 2. existuje právo na príjem zo závislej činnosti (napr. pracovná zmluva zakladá nárok na mzdu).

Ak výkon funkcie zakladá zástupcovi starostu právo na plat, prípadne odmenu za výkon funkcie podľa § 5 ods. 1 písm. d) zákona o dani z príjmov, nadobúda nielen postavenie zamestnanca na účely zdravotného, ale aj na účely sociálneho poistenia. Obec ako zamestnávateľ prihlási zástupcu starostu do registra poistencov sociálnej poisťovne na predpísanom tlačive „Registračný list fyzickej osoby“ (RLFO-typ prihláška) najneskôr pred začatím výkonu funkcie (t. j. dňom zloženia sľubu). Ak má zástupca starostu právo na pravidelný mesačný plat, prípadne nárok na mesačnú odmenu, obec ho je povinná prihlásiť do registra poistencov na nemocenské poistenie, dôchodkové poistenie a poistenie v nezamestnanosti pod typ zamestnanca „1“.

Rozsah platenia poistného

Poistenec

ZP

NP

SP

IP*

PvN**

RfS

ÚP

GP

Zástupca starostu s pravidelnou odmenou (zamestnanec)

4 %

1,4 %

4 %

3 %

1 %

Zástupca starostu s pravidelnou odmenou (obec)

10 %

1,4 %

4 %

3 %

1 %

4,75 %

* Poistné na invalidné poistenie neplatí:

 • poistenec, ktorý je dôchodkovo poistený po priznaní starobného dôchodku alebo predčasného starobného dôchodku alebo ak je poberateľom výsluhového dôchodku podľa osobitného predpisu a dovŕšil dôchodkový vek,
 • zamestnávateľ za zamestnanca, ktorý je dôchodkovo poistený po priznaní starobného dôchodku alebo predčasného starobného dôchodku alebo ak je poberateľom výsluhového dôchodku a dovŕšil dôchodkový vek.

** Poistenie v nezamestnanosti sa nevzťahuje na:

 • zamestnanca podľa osobitného predpisu (napríklad § 102 ods. 2 zákona č. 385/2000 Z. z. o sudcoch a prísediacich a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 517/2008 Z. z., § 146 ods. 3 zákona č. 154/2001 Z. z. o prokurátoroch a právnych čakateľoch prokuratúry v z. n. p.),
 • obvineného vo väzbe a na odsúdeného vo výkone trestu odňatia slobody,
 • fyzickú osobu, ktorej bol priznaný starobný dôchodok, predčasný starobný dôchodok alebo invalidný dôchodok z dôvodu poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť o viac ako 70 %, a fyzickú osobu, ktorá má priznaný invalidný dôchodok a dovŕšila dôchodkový vek.

Obec prihlasuje do registra poistencov Sociálnej poisťovne každú fyzickú osobu, ktorá má postavenie zamestnanca na účely sociálneho poistenia.

Ak poslanec obecného zastupiteľstva vykonáva aj funkciu napr. zástupcu starostu a z oboch vzťahov mu vyplýva právo na príjem zo závislej činnosti (právo na odmenu), obec prihlasuje tohto zamestnanca na účely sociálneho poistenia do registra poistencov Sociálnej poisťovne dvakrát: raz ako poslanca obecného zastupiteľstva a druhýkrát ako zástupcu starostu. Na účely zdravotného poistenia sa takáto osoba prihlasuje do registra zdravotnej poisťovne ako zamestnanec len raz.

Zástupcovi starostu, ktorý v súlade s § 13b ods. 4 zákona o obecnom zriadení plní úlohy starostu v plnom rozsahu, patrí plat podľa zákona o platových pomeroch starostov, t. j. rovnaký plat ako starostovi. Ak sú poverení zastupovaním dvaja zástupcovia starostu, plnia tieto úlohy v poradí, v ktorom boli poverení za zástupcov starostu. Právna úprava zákona upravuje priamo len platové náležitosti toho zástupcu starostu, ktorý zastupuje starostu v plnom rozsahu jeho práv a povinností; takomto prípade mu:

 • patrí plat rovnaký ako starostovi a
 • počas výkonu funkcie sa na účely zdravotného poistenia, nemocenského poistenia a dôchodkového zabezpečenia, podpory v nezamestnanosti a platenia príspevku na poistenie v nezamestnanosti posudzuje ako zamestnanec v pracovnom pomere.

Plat plynúci zástupcovi starostu sa považuje za príjem zo závislej činnosti podľa § 5 ods. 1 písm. b) zákona o dani z príjmov, ktorý zakladá zástupcovi postavenie zamestnanca na účely zdravotného a so­ciálneho poistenia. Obec zaregistruje v tomto prípade zástupcu starostu ako zamestnanca do zdravotnej poisťovne pod kódom „2“ a do registra poistencov Sociálnej poisťovne ho prihlási na nemocenské poistenie, dôchodkové poistenie a poistenie v nezamestnanosti pod typ zamestnanca „1“.

Poistenec

ZP*

NP

SP

IP

PvN

RfS

ÚP

GP

Zástupca starostu s platom
(odvody, ktoré platí zamestnanec)

4 %

1,4 %

4 %

3 %

1 %

Zástupca starostu s odmenou
(odvody, ktoré platí zamestnávateľ)

10 %

1,4 %

14 %

3 %

1 %

4,75 %

♦ Príklad č. 7:

Poslanec mestského zastupiteľstva bol zvolený do funkcie zástupcu primátora mesta. Je zamestnávateľ (mesto) povinný platiť odvody na zdravotné a sociálne poistenie? Koľkokrát je potrebné túto fyzickú osobu prihlásiť do registra poistencov?

Mesto prihlasuje do registra poistencov každú fyzickú osobu, ktorá nadobudla postavenie zamestnanca na účely zdravotného a sociálneho poistenia na základe vzniknutého právneho vzťahu, ktorý bol medzi ňou a mestom uzatvorený a z tohto právneho vzťahu vyplýva osobe právo na príjem zo závislej činnosti. Za takéhoto zamestnanca sa považuje aj zástupca primátora. Ak je poslanec obecného zastupiteľstva aj zástupcom primátora a z oboch právnych vzťahov mu vyplýva právo na príjem zo závislej činnosti, obec prihlasuje tohto zamestnanca na účely sociálneho poistenia do registra poistencov dvakrát, raz ako poslanca obecného zastupiteľstva a druhýkrát ako zástupcu primátora. Na účely zdravotného poistenia ho prihlasuje do registra poistencov len jedenkrát, pretože ak sa poistenec považuje za zamestnanca u zamestnávateľa z viacerých dôvodov, posudzuje sa na účely zdravotného poistenia akoby bol u tohto zamestnávateľa zamestnancom iba raz.

♦ Príklad č. 8:

Zástupca starostu má predovšetkým postavenie poslanca a ak je zvolený staronový poslanec, zamestnávateľ je povinný odhlásiť poistenca v deň zloženia sľubu a opätovne prihlásiť v deň po zložení sľubu. Zasadnutie obecného zastupiteľstva sa konalo dňa 23. 11. 2018. Znamená to, že zamestnávateľ prihlási zástupcu starostu do registra poistencov dvakrát? Raz ako poslanca s nárokom na nepravidelnú odmenu a raz ako zástupcu starostu s nárokom na pravidelnú odmenu?

Ak bol vo voľbách do orgánov samosprávy obcí opätovne zvolený ten istý poslanec, obec nemá povinnosť poslanca z registra poistencov zdravotnej poisťovne odhlásiť a následne ho do registra znova prihlásiť, keďže táto osoba sa považuje za zamestnanca u toho istého zamestnávateľa súvisle. Na účely sociálneho poistenia obec poslanca odhlasuje z registra poistencov dňom zloženia sľubu, t. j. dňom 23. 11. 2018, a prihlási poslanca do registra poistencov dňom, ktorý nasleduje po dni, v ktorom zložil sľub poslanca na ustanovujúcom zasadnutí obecného zastupiteľstva, t. j. dňom 24. 11. 2018 prí­slušného roka. Keďže fyzická osoba bude vykonávať funkciu poslanca a súčasne aj funkciu zástupcu starostu, je potrebné zamestnanca registrovať na účely so­ciálneho poistenia dvakrát – raz ako poslanca s nárokom na nepravidelný príjem a raz ako zástupcu starostu s nárokom na pravidelný príjem. Na účely zdravotného poistenia bude registrovaný len raz.

Podľa § 16 zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v z. n. p. povinne úrazovo poistený je zamestnávateľ, ktorý zamestnáva aspoň jednu fyzickú osobu vykonávajúcu zárobkovú činnosť:

 • v pracovnoprávnom vzťahu (podľa Zákonníka práce),
 • v štátnozamestnaneckom pomere (podľa zákona č. 400/2009 Z. z. o štátnej službe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 151/2010 Z. z.),
 • v členskom pomere, ktorého súčasťou je aj pracovný vzťah k družstvu (podľa § 226 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v z. n. p.),
 • v služobnom pomere okrem fyzickej osoby, ktorá je sudcom alebo prokurátorom,
 • a úrazovo poistený je aj zamestnávateľ, ktorý zamestnáva aspoň jednu fyzickú osobu vykonávajúcu zárobkovú činnosť, ktorou je výkon verejnej funkcie podľa osobitných predpisov, napr. zákon č. 120/1993 Z. z. o platových pomeroch niektorých ústavných činiteľov Slovenskej republiky v z. n. p., zákon č. 564/2001 Z. z. o verejnom ochrancovi práv v z. n. p., zákon č. 302/2001 Z. z. o samospráve vyšších územných celkov (zákon o samosprávnych krajoch) v z. n. p., zákon č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z. n. p., zákon č. 111/1990 Zb. o štátnom podniku v z. n. p., zákon č. 176/2015 Z. z. o komisárovi pre deti a komisárovi pre osoby so zdravotným postihnutím v z. n. p.

Povinne úrazovo poistený je aj ústav na výkon väzby a ústav na výkon trestu odňatia slobody, ktoré plnia povinnosti zamestnávateľa podľa zákona č. 221/2006 Z. z. o výkone väzby v znení neskorších predpisov a zákona č. 475/2005 Z. z. o výkone trestu odňatia slobody a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov pre fyzickú osobu vo výkone väzby a pre fyzickú osobu vo výkone trestu odňatia slobody, ak sú zaradené do práce.

Z uvedeného vyplýva, že povinne úrazovo poistený je zamestnávateľ, ktorý zamestnáva aspoň jednu fyzickú osobu vykonávajúcu zárobkovú činnosť v pracovnoprávnom vzťahu, v štátnozamestnaneckom pomere, v členskom pomere (ktorého súčasťou je aj pracovný vzťah k družstvu), v služobnom pomere okrem fyzickej osoby, ktorá je sudca alebo prokurátor, alebo ktorý zamestnáva aspoň jednu fyzickú osobu vykonávajúcu zárobkovú činnosť, ktorou je výkon verejnej funkcie podľa osobitných predpisov, ktorým je napr. aj zákon č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z. n. p. Podľa Uznesenia Ústavného súdu SR sp. zn. II. ÚS 576/2012 z 13. decembra 2012 za volenú alebo inú verejnú funkciu v zmysle čl. 30 ods. 4 Ústavy SR (ďalej len „ústava“) možno okrem funkcií v ústavou predpokladaných orgánoch považovať len funkcie v takých orgánoch, ktoré vykonávajú aspoň minimum štátnej (verejnej) moci v rozsahu právomoci, ktorá im je zverená zákonom (imperium). Použitie slova „funkcia“ pritom naznačuje, že nemôže ísť o každého zamestnanca v takom orgáne, ale len o také miesto, s ktorým je aj skutočne spätá rozhodovacia právomoc, teda možnosť účinne výkon takej moci ovplyvňovať. Okrem vedúcich predstaviteľov ústredných a miestnych orgánov štátnej správy a územnej samosprávy môže ísť najmä o predstaviteľov verejnoprávnych korporácií alebo inštitúcií, ktoré vykonávajú moc nad svojimi členmi alebo inými osobami.

Nakoľko zástupca starostu pri výkone svojej funkcie nevykonáva verejnú moc, zamestnávateľ (obec) nie je povinne úrazovo poistený za zamestnanca, ktorým je zástupca starostu obce, a ani za zamestnanca, ktorý je členom obecnej/mestskej rady alebo členom komisie pri obecnom zastupiteľstve.

♦ Príklad č. 9:

Aká odvodová povinnosť sa vzťahuje na starobného dôchodcu, ktorý je zástupcom starostu, členom komisie a predsedom komisie. Začiatkom roka sme mali kontrolu zo SP, ktorá zamestnávateľovi oznámila, že úrazové poistenie sa za člena komisie, predsedu komisie a zástupcu starostu neplatí. V tomto období prechádzame na nový program a v tomto novom programe mi pre zástupcu starostu, starobný dôchodca, nepravidelný príjem dalo aj úrazové poistenie.

Po prehodnotení problematiky úrazového poistenia zo strany Sociálnej poisťovne, v zmysle ktorého sa výkon funkcie zástupcu starostu, člena obecnej/mestskej rady a člena komisie pri obecnom zastupiteľstve nepovažuje za výkon verejnej funkcie, platia postupy prijaté v roku 2011, to znamená, že zamestnávateľ (obec) nie je povinne úrazovo poistený za zamestnanca, ktorým je zástupca starostu obce, člen obecnej/mestskej rady alebo člen komisie pri obecnom zastupiteľstve, keďže nejde o výkon verejnej funkcie. Stanovisko Sociálnej poisťovne zo dňa 9. júla 2015, ktoré uvádzalo, že zástupca starostu, člen obecnej/mestskej rady a člen komisie pri obecnom zastupiteľstve je z titulu výkonu tejto funkcie úrazovo poistení, sa vyhlásilo za nulitné a neplatné od jeho počiatku. Z uvedeného dôvodu, ak je v mesačnom výkaze, resp. vo výkaze poistného a príspevkov od 1. januára 2011 vykázané úrazové poistenie za zástupcu starostu, člena obecnej/mestskej rady alebo člena komisie pri obecnom zastupiteľstve, ide o nesprávne vykázanie, resp. platenie poistného na úrazové poistenie, ktoré je nutné opraviť.

Prvé stanovisko zo dňa 9. 7. 2015 bolo v znení: od roku 2011 je zástupca starostu, člen obecnej/mestskej rady a člen komisie pri obecnom zastupiteľstve z titulu výkonu tejto funkcie úrazovo poistení; pri koncipovaní uvedeného stanoviska sa vychádzalo z toho, že výkon zástupcu starostu, člena obecnej/mestskej rady a člena komisie pri obecnom zastupiteľstve je výkonom verejnej funkcie.

Druhé (opravné) stanovisko zo dňa 21. 12. 2015 v znení: od roku 2011 zástupca starostu, člen obecnej/mestskej rady a člen komisie pri obecnom zastupiteľstve nie je z titulu výkonu tejto funkcie úrazovo poistený; pri koncipovaní uvedeného stanoviska sa vychádzalo z toho, že výkon zástupcu starostu, člena obecnej/mestskej rady a člena komisie pri obecnom zastupiteľstve nie je výkonom verejnej funkcie.Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.

Seriály