Portál pre obce,
rozpočtové a príspevkové organizácie

Online časopis

Pracovná cesta starostu obce

Každý rok vykoná starosta obce pracovnú cestu do zahraničia. Sporný je prínos takejto cesty pre obec. Akú právomoc má obecné zastupiteľstvo − môže uznesením neuznať preplatenie výdavkov (ktoré sú v značne vysokej hodnote) starostovi alebo, naopak, súhlasiť s preplatením napr. 50 % výdavkov? Má starosta obce povinnosť vopred oznámiť obecnému zastupiteľstvu, že takúto cestu chce vykonať?

Podľa zákona č. 253/1994 Z. z. o právnom postavení a platových pomeroch starostov obcí a primátorov miest v z. n. p. funkcia starostu je verejná funkcia, ktorá sa nevykonáva v pracovnom pomere. Platí, že starostovi pri cestách, ktoré súvisia s výkonom funkcie, patria cestovné náhrady podľa osobitného predpisu (pozn. autora: v zmysle zákona č. 283/2002 Z. z. o cestovných náhradách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z. n. p.). Podľa zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z. n. p. nie je obecnému zastupiteľstvu priamo vyhradené, aby pracovné cesty starostovi obce schvaľovalo. Obecné zastupiteľstvo, ktoré je tiež orgánom obce tak ako starosta, môže uznesením určiť, aby starosta nerealizoval pracovné cesty, ktoré nie sú efektívne. Rovnako tak môže zastupiteľstvo určiť, aby obec prijala na tieto účely internú smernicu, ktorá bude platiť aj pre starostu obce. Treba spomenúť, že pred začatím pracovnej cesty je potrebné vykonať základnú finančnú kontrolu s odsúhlasením rozpočtového i zákonného krytia. Alternatívou je poverenie hlavného kontrolóra, aby preveril zákonnosť týchto zahraničných pracovných ciest na základe uznesenia obecného zastupiteľstva.Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.

Seriály