Portál pre obce,
rozpočtové a príspevkové organizácie

Online časopis

Nezlučiteľnosť funkcie hlavného kontrolóra

Naše obecné zastupiteľstvo zvolilo včera do funkcie hlavného kontrolóra pani, ktorá súčasne vyhrala výberové konanie na vedúcu knižnice v neďalekom meste. Úväzok hlavného kontrolóra v našej obci je len veľmi malý. Chceme si byť istí, či nejde o nezlučiteľnosť funkcií...

Nezlučiteľnosť funkcie hlavného kontrolóra je upravená v § 18 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z. n. p. (ďalej len „zákon o obecnom zriadení”) taxatívnym výpočtom funkcií a zamestnaní, medzi ktoré nepochybne vedúca knižnice v inej samospráve nepatrí. K nezlučiteľnosti funkcie v tomto prípade teda nedôjde.

Treba však doceniť iné súvisiace zákonné pravidlo:

                                                                            Zákon o obecnom zriadení – výňatok
                                                                                             § 18
(1)... Hlavný kontrolór nesmie bez súhlasu obecného zastupiteľstva podnikať alebo vykonávať inú zárobkovú činnosť a byť členom riadiacich, kontrolných alebo dozorných orgánov právnických osôb, ktoré vykonávajú podnikateľskú činnosť...

Skutočnosť, že úväzok hlavného kontrolóra je len veľmi malý, vytvára dobré východisko pre účinnú a logickú argumentáciu v prospech udelenia súhlasu obecného zastupiteľstva s vykonávaním inej zárobkovej činnosti.

Optimálne by bolo vyriešiť tieto dve úzko súvisiace otázky (voľbu hlavného kontrolóra na malý úväzok a udelenie súhlasu na výkon inej zárobkovej činnosti) súčasne. V praxi sa však môže stať, že to časová následnosť relevantných skutočností neumožní. V takom prípade treba predmetný súhlas obecného zastupiteľstva získať bez zbytočného odkladu a – ak sa nechceme ocitnúť v stave porušenia citovaného zákazu – ešte pred vznikom pracovného pomeru, tzn. predo dňom, ktorý je v pracovnej zmluve uvedený ako deň nástupu do práce (§ 46 zákona č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v z. n. p.).

Záver:

Nezlučiteľnosť funkcie hlavného kontrolóra v prípade, ktorý opisuje text otázky, nenastáva. Súčasne je nevyhnutné splniť zákonnú podmienku súhlasu obecného zastupiteľstva s výkonom inej zárobkovej činnosti hlavného kontrolóra.Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.

Seriály