Portál pre obce,
rozpočtové a príspevkové organizácie

Online časopis

Zálohovanie jednorazových obalov na Slovensku

Dátum: Autor/i: Ing. Uršula Pomfyová, Natur-Pack, a. s., Bratislava , Ing. Juraj Šufliarsky, Natur-Pack, a. s., Bratislava Rubrika: ODPADY

V súčasnosti je téma zálohovania jednorazových obalov na nápoje viac než aktuálna. Pojmom „jednorazový obal“ sa rozumejú obaly na jedno použitie. Cieľom zavedenia zálohovania je dosiahnuť efektívnejší zber a následnú recykláciu. Takto získaná druhotná surovina sa použije napríklad aj na výrobu nových nápojových obalov bez nutného odčerpávania cenných prírodných zdrojov. Aj týmto sa pozitívne prispeje k zníženiu environmentálnej záťaže na životné prostredie vrátane eliminácie voľne pohodených odpadov v krajine prevažne vo vodných tokoch (tzv. littering). Skvalitnia sa tiež prírodné, umelé a sociálne zložky životného priestoru občanov Slovenskej republiky.

Povinnosť zálohovania jednorazových obalov ako nová súčasť systému triedených zložiek odpadov sa bude týkať jednorazových obalov na nápoje z plastu a kovu a má za účel prispieť k plneniu národných cieľov a limitov, a tým aj k cieľom stanovených na európskej úrovni.
Tento proces možno implementovať na základe zákona č. 302/2019 Z.z. o zálohovaní jednorazových obalov na nápoje a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z. n. p. (ďalej len "zákon o ZJO") a vyhlášky Ministerstva životného prostredia SR č. 347/2019 Z.z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o zálohovaní jednorazových obalov na nápoje (ďalej len "vykonávacia vyhláška k zákonu o ZJO").
Cieľom zákona o ZJO je zaviesť zálohový systém jednorazových obalov na nápoje, ktoré sa uvádzajú na trh v Slovenskej republike, a na odpady z týchto obalov - plastové fľaše a plechovky od nápojov s výnimkou obalov napr. od mlieka, octu, oleja a tvrdého alkoholu. Týmto zákonom o ZJO sa čiastočne transponuje smernica Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2018/852 z 30. mája 2018, ktorou sa mení smernica 94/62/ES o obaloch a odpadoch z obalov a súčasne korešponduje s článkom 9 smernice Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2019/904 z 5. júna 2019 o znižovaní vplyvu určitých plastových výrobkov na životné prostredie (ďalej len "smernica SUP").
V súčasnosti sa na obaly vrátane jednorazových plastových a kovových obalov na nápoje, ktoré sa uvádzajú na trh v Slovenskej republike, vzťahuje tzv. rozšírená zodpovednosť výrobcov vyhradených výrobkov. Táto bola uvedená do praxe zákonom č. 79/2015 Z.z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z. n. p. (ďalej len "zákon o odpadoch"). Výrobcovia obalov si plnia svoje povinnosti buď prostredníctvom organizácií zodpovednosti výrobcov (ďalej len "OZV"), alebo individuálne. Na obe činnosti sa vyžaduje autorizácia udelená Ministerstvom životného prostredia SR (ďalej len "ministerstvo ŽP").
Keďže súčasným systémom zberu plastových a kovových odpadov z obalov sa podľa ministerstva ŽP (predkladacia správa k návrhu zákona o ZJO) vyzbiera zhruba 60 % jednorazových plastových obalov uvedených na trh a vzhľadom na skutočnosť, že tieto nápojové obaly sú častou zložkou tzv. litteringu, bol prijatý samostatný zákon na zavedenie osobitného zálohového systému. Ministerstvo ŽP považuje zálohovanie za významný prostriedok k navýšeniu množstva zberu vybraných druhov odpadov z deklarovaných 60 % postupom času až na 90 %.
Čo upravuje zákon o ZJO?
Zákonom o ZJO sú upravené práva a povinnosti dotknutých podnikateľských subjektov vrátane postavenia nového správcu zálohového systému a konečných používateľov vybraných druhov obalov na nápoje. Zákon o ZJO definuje nové pojmy, upravuje pôsobnosť orgánov štátnej správy, ako aj zodpovednosť za porušenie povinností podľa daného zákona.
Správca zálohového systému (ďalej len "správca") je subjekt, ktorý bude zastrešovať fungovanie celého zálohového systému. Správca má vytvoriť, koordinovať a financovať nový zálohový systém a plniť úlohy spojené so zúčtovaním zálohov. Bude zabezpečovať odvoz a prepravu zálohových obalov z odberných miest do skladov, logistických centier a do recyklačných závodov. Správca bude zabezpečovať aj vzdelávacie a propagačné aktivity.
Zákon o ZJO ukladá výrobcovi obalov ďalšie nové povinnosti, ktoré bude povinný zabezpečiť v rámci fungovania zálohového systému. Tieto nové povinnosti však neoprávňujú výrobcu iných typov obalov, aby si neplnil alebo zanedbával ostatné povinnosti výrobcu spadajúce pod zákon o odpadoch v kontexte s rozšírenou zodpovednosťou.
Čo upravuje vykonávacia vyhláška k zákonu o ZJO?
Vykonávacia vyhláška k zákonu o ZJO vymedzuje konkrétne typy obalov, druh materiálu, ich objem, minimálnu výšku zálohu a označovanie zálohovaného jednorazového obalu na nápoje.

Tabuľka č. 1 Bližšie určenie materiálov, objemov, minimálnej výšky zálohu a označovanie zálohovaných jednorazových obalov

Druh materiálu

Objem
v litroch

Min. výška zálohu v eur*/ks

Označovanie na obale alebo etikete

plast

0,1 až 3 vrátane

0,12

čiarový kód

text (Zálohovaný jednorazový obal/Zálohované/“Z“)

grafická značka

kov

0,1 až 3 vrátane

0,10

 

*Uvažuje sa nad jednotnou cenou zálohu pre obidva typy obalov, a to 0,15 eur/ks.

Umiestnenie výšky zálohu:
-
musí byť na nápadnom mieste,
-
musí byť ľahko viditeľné,
-
musí byť na každom balení zálohovaného jednorazového obalu alebo na jeho etikete,
-
nesmie byť prekryté iným označením alebo textom,
-
musí byť tak, aby iné označenie alebo text neodvádzali od neho pozornosť.
Predajca bude výšku zálohu uvádzať na predajnom štítku produktu oddelene od predajnej ceny nápoja. Pri kúpe produktu bude záloh započítaný ako samostatná položka na pokladničnom bloku.
Výška zálohu bude súčasťou ceny zálohovaného obalu počas celého kolobehu jednorazového obalu na nápoje, t.j. od uvedenia na trh výrobcom až po odovzdanie odpadu z jednorazového obalu konečným používateľom do odberného miesta zriadeného distribútorom.
Kedy sa spustí nový zálohový systém?
Nový zálohový systém pre zálohovanie vybraných nápojových obalov sa spustí od 1. januára 2022. Dovtedy musí správca celý systém logisticky nastaviť, pripraviť centrá na zber plastových nápojových fliaš a plechoviek a rozhodnúť aj o odberných miestach a rozmiestnení zberových automatov a poloautomatov. Keďže systém nevylučuje aj ručný (manuálny) zber, ten si bude vyžadovať najmä zvýšené nároky na priestor a ľudský prístup (odber, skenovanie).
Prechodné obdobie
Jednorazové obaly na nápoje, na ktoré sa vzťahuje povinnosť zálohovania a ktoré nespĺňajú požiadavky podľa zákona o ZJO, môžu byť uvádzané na trh do 31. decembra 2022 alebo môžu byť distribuované do 30. júna 2023. To znamená, že v obchode sa s nezálohovanými obalmi budeme pravdepodobne ešte nejaký čas stretávať.
Cieľom prechodného obdobia je zaistenie postupnej a úplnej výmeny nápojových obalov tak, aby plynule došlo k výmene a náhrade nevratných obalov za zálohované.

Tabuľka č. 2 Termíny účinností

 

Zálohované obaly
uvádzané na trh

Nezálohované obaly
uvádzané na trh

Distribuované
nezálohované obaly

Termíny

od 01. 01. 2022

do 31. 12. 2022

do 30. 06. 2023

Ako to bude vyzerať v praxi?
Výrobca obalov
, ktorý uvádza na trh nápoje v zálohovaných jednorazových obaloch, bude povinný okrem iného:
-
zálohovať jednorazové obaly na nápoje,
-
dodržiavať výšku zálohu určenú správcom,
-
zabezpečiť označovanie obalu tak, aby bolo zrejmé, že na tento obal sa vzťahuje zálohový systém,
-
viesť záznamy zvlášť o cene tovaru a výške zálohu,
-
uhrádzať správcovi zálohy vybrané z uvedenia nápojov v zálohovaných jednorazových obaloch na trh.
Distribútor obalov
, ktorý vykonáva predaj nápojov v zálohovaných jednorazových obaloch konečnému používateľovi alebo ďalším distribútorom, bude okrem iného povinný:
-
zálohovať jednorazové obaly na nápoje,
-
dodržiavať výšku zálohu určenú správcom,
-
pri označení tovaru (nápoj v zálohovanom jednorazovom obale) rozlišovať predajnú cenu a výšku zálohu,
-
viesť záznamy zvlášť o cene tovaru a výške zálohu.
Tieto povinnosti bude povinný plniť distribútor obalov, ktorý vykonáva predaj nápojov konečnému používateľovi bez ohľadu na spôsob predaja a na veľkosť predajnej plochy.
Distribútor obalov bude ďalej povinný:
-
registrovať sa u správcu ako odberné miesto odpadu zo zálohovaných jednorazových obalov na nápoje,
-
odoberať odpad zo zálohovaných jednorazových obalov na nápoje v mieste prevádzky alebo vo vzdialenosti do 150 metrov od miesta prevádzky bez obmedzenia množstva a bez viazania tohto odberu na nákup tovaru,
-
vrátiť konečnému používateľovi záloh v plnej výške pri vrátení odpadu zo zálohovaného jednorazového obalu na nápoje,
-
odoberať odpad zo zálohovaných jednorazových obalov na nápoje, ktoré prestal výrobca obalov uvádzať na trh, a to najmenej v období šiestich mesiacov od zverejnenia oznamu na webovom sídle správcu.
Tieto povinnosti bude povinný plniť distribútor obalov, ktorý vykonáva predaj nápojov konečnému používateľovi na predajnej ploche s rozlohou najmenej 300 m2. Výnimka z tejto povinnosti sa vzťahuje na distribútora obalov, ktorý na takejto predajnej ploche predáva potraviny a nápoje iba ako doplnkový tovar, alebo jeho predajná plocha je menšia ako 300 m2. Tento distribútor obalov sa môže dobrovoľne rozhodnúť, či pristúpi aj k plneniu týchto vybraných povinností. Plocha 300 m2 bola stanovená na základe prieskumu v krajinách, v ktorých už zálohový systém funguje.
Spôsob odberu
Spotrebiteľ (zákazník, konečný používateľ) bude odovzdávať plastovú fľašu alebo plechovku na nápoj v nezminimalizovanom stave, teda tak, aby označenie, že ide o zálohovaný obal bolo čitateľné tak pre človeka, ako aj pre automat. Odber vybraných zálohovaných fliaš a plechoviek z odberného miesta bude zabezpečovať správca. Odoberať bude možné len obaly s vyznačeným symbolom "Z", textovým označením "zálohovaný" alebo čiarovým kódom určeným len pre zálohované obaly. Pravdepodobne bude technicky možné vrátiť aj obaly z výrobkov uvedených na trh pred povinnosťou označenia "zálohovateľnosti", ale bez nároku na spätné vyplatenie zálohu.
 
Obrázok č. 1 Model budúceho fungovania zálohovania jednorazových obalov na nápoje
Podľa dostupných informácií zverejnených na internetovej stránke 
https://www.nealkonapoje.sk/2021/01/08/zalohovanie-pet-flias-a-plechoviek-na-slovensku/ 
odber od koncových zákazníkov by mal byť zabezpečený viacerými úrovňami zberu obalov tak, aby vyhovel kapacitným požiadavkám a odberom od zákazníkov jednotlivých prevádzok, a to ako:
-
automatizovaný odber (nad 500 obalov/deň),
-
poloautomatizovaný odber (od 200 do 500 obalov/deň),
-
manuálny odber (do 200 obalov/deň).
Proces vybavenia prevádzok automatmi má svoje výhody vo forme presného výpočtu odovzdaných obalov a minimálneho personálneho zaťaženia, nevýhodou sú však napríklad počiatočné vyššie obstarávacie náklady, stavebné úpravy a pod. Oproti tomu manuálny zber kalkuluje s takmer nulovými nákladmi, tu sa však nevýhoda prejavuje vyššou prácnosťou a personálnym zaťažením, keďže obaly sa správcovi musia odovzdávať neporušené.
Pri všetkých odberových modeloch platí, že obaly musí konečný spotrebiteľ vrátiť celé, nezminimalizované, neskrčené a ideálne aj s viečkom (vrchnákom). Veľkou výhodou automatizovaného odberu je následné strojové stlačenie obalu. Tým sa dosiahne zvýšenie skladovacej kapacity pre väčšie množstvo obalov. Každé odberné miesto naskladnených obalov bude mať vopred dohodnutý dátum a čas zvozu. Správca zálohového systému spracuje zvozovú trasu a zrealizuje zvoz obalov.
Aké sú ciele návratnosti obalov?
Ciele návratnosti pre zálohované jednorazové obaly sú nastavené s rastúcou tendenciou. Pre plastové zálohované obaly sa stanovujú ciele od roku 2022. Pre kovové zálohované obaly sú ciele nastavené od roku 2025. Ciele sú stanovené aj v nadväznosti na legislatívu EÚ.

Tabuľka č. 3 Ciele návratnosti obalov vo vzťahu k hmotnosti obalov uvedených na trh v konkrétnom roku

Min. ciele návratnosti

Obaly z plastu

Obaly z kovu

z hmotnosti obalov uvedených na trh

do konca roka 2022

60 %

do konca roka 2024

77 %

neustanovuje sa

do konca roka 2025

70 %

od roku 2027

90 %

do konca roka 2029

90 %

Ciele návratnosti zálohovaných jednorazových obalov na nápoje sú určené v Prílohe č. 1 k zákonu o ZJO.

Aké iné zmeny prinesie zálohovanie jednorazových obalov na nápoje?
Zo systému triedeného zberu komunálnych odpadov z obalov fungujúceho v súčasnosti nám "vypadne" podmnožina jednorazových obalov z plastu a kovov, ktoré budú od 1. januára 2022 v zálohovanom systéme. Ako sa už často spomínalo, najmä v prípade PET ide o jednu z najlepšie recyklovateľných komodít, ktorej deficit v systéme triedeného zberu spôsobí finančnú stratu s dosahom na plnenie cieľov v odpadovom hospodárstve tak pre obce, ako aj výrobcov, ktorí si plnia vyhradené povinnosti zo zákona o odpadoch prostredníctvom OZV. Výrobca zálohovaných jednorazových obalov už nebude finančne prispievať do systému triedeného zberu v obciach a mestách prostredníctvom OZV, pretože bude prispievať správcovi zálohovaného systému. Tento finančný prepad môže mať za následok postupné obmedzenie počtu zberných nádob a frekvencií ich vývozu. Zálohový systém ovplyvní aj dodržiavanie minimálnych požiadaviek ustanovených pre triedený zber komunálnych odpadov (tzv. štandardy zberu). V prípade obcí priamo ovplyvní aj úroveň vytriedenia komunálneho odpadu, ktorá má vplyv na výšku poplatku za uloženie zmesového a objemného odpadu na skládku, či na získanie nárokovateľného príspevku za dosiahnutie stanovenej úrovne vytriedenia z Environmentálneho fondu. Práve z dôvodu, že po 1. januári 2022 vypadne z triedených zložiek časť odpadov, ktorú pokryje zálohový systém, ministerstvo ŽP pristúpilo k prehodnoteniu stanovených cieľov pre obce a mestá. Od roku 2022 a pre nasledujúce roky ministerstvo ŽP znížilo úroveň vytriedenia komunálneho odpadu z 35 % na 32 %, ktorá sa však bude priebežne vyhodnocovať po zavedení zálohovania jednorazových obalov na nápoje.
Samozrejme, je nutné spomenúť, že v triedenom zbere komunálnych odpadov naďalej zostanú iné typy obalov nepatriace pod systém zálohovania, napríklad obaly na potraviny, obaly z kozmetiky a drogérie, obaly od pochutín, obaly zo zeleniny a ovocia, obaly nepotravinových produktov, plastové tašky a vrecká, fólie, konzervy, kovové obaly z drogérie a pod.
Na záver zamyslenie
Vyhláška k zákonu o ZJO definuje typ obalového materiálu so všeobecným označením plast a kov. V rôznych správach, článkoch a komentároch sa hovorí o nápojovom plastovom obale ako o konkrétnom materiáli z PET (polyetyléntereftalát) a v prípade kovu je spomínaný najmä obalový materiál z Al (hliník). Bežne sa však nápoje predávajú aj v plastových obaloch, napríklad z PP (polypropylén), alebo v kovových obaloch, napr. z materiálu Fe (železo). V praxi pri triedení odpadov z obalov sa stretávame aj s plastovými obalmi z PET s celotelovým pokrytím fóliou, napr. z PP alebo aj z PVC. Pri kovových plechovkách sme narazili aj na bezfarebný obal z Al, na ktorom bola natiahnutá plastová fólia z PET.
Ak má byť cieľom zálohovaného systému zvýšenie zberu a miery recyklácie plastových a kovových odpadov z obalov, treba si uvedomiť, že aj samotní výrobcovia budú musieť prejsť k zmene a zjednodušeniu obalov pre druhovo zhodné typy.
V neposlednom rade, tak ako sme sa dlho učili a učíme, že odpady z obalov (ale aj z neobalových výrobkov) máme pred vložením do zbernej nádoby na triedený zber minimalizovať, teraz sa musíme naučiť, že zálohované jednorazové obaly pred vrátením na odberné miesto nemôžeme minimalizovať. Dôvodom je čitateľnosť značky výrobcu pre ďalšiu evidenciu a financovanie zálohového systému.


Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.