Portál pre obce,
rozpočtové a príspevkové organizácie

Online časopis

Priestupky podľa § 27c zákona o obecnom zriadení

Dátum: Autor/i: JUDr. Lukáš Tomaš Rubrika: Z legislatívy

Predmetom príspevku je analýza aktuálnej právnej úpravy priestupkov v obecnej samospráve zakotvenej v novozavedenom § 27c zákona o obecnom zriadení, ktorý nadobudne účinnosť od 1. júla 2022. V tejto súvislosti je v príspevku upriamená pozornosť nielen na dôležité zákonné východiská, ale aj na relevantnú rozhodovaciu činnosť súdnych orgánov.

Ustanovenie § 27c zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z. n. p. (ďalej len "zákon o obecnom zriadení") bolo do normatívneho textu tohto zákona zavedené novelou, ktorá bola vykonaná zákonom č. 42/2022 Z.z. Tento zákon nadobudne účinnosť 1. júla 2022.
V § 27c zákona o obecnom zriadení sa koncentruje úprava priestupkovo-právnej zodpovednosti za naplnenie skutkových podstát priestupkov podľa zákona o obecnom zriadení. Tomu vecne a obsahovo zodpovedá aj marginálny nadpis tohto ustanovenia - "Priestupky". Z dôvodovej správy k zákonu č. 42/2022 Z.z.v tejto súvislosti vyplýva konštatovanie, že 
"do zákona sa dopĺňa ustanovenie o priestupkoch pri porušení niektorých ustanovení."
Prvý a druhý odsek § 27c zákona o obecnom zriadení je hmotnoprávnej (materiálnej) povahy. Prináša taxatívny (vyčerpávajúci) a pozitívny výpočet skutkových podstát priestupkov podľa zákona o obecnom zriadení.
Priestupky sú druhom správnych deliktov. Platná právna úprava neobsahuje legálnu definíciu pojmu "správny delikt"; nie je upravená ani legálna klasifikácia správnych deliktov. Obe absencie sa odôvodňujú množstvom a rôznorodosťou druhov protiprávnych konaní vo verejnej správe. Právna teória klasifikuje správne delikty do viacerých skupín. Jednotlivé členenia správnych deliktov však nie sú jednotné. Z pohľadu platnej normatívnej úpravy je významné členenie správnych deliktov na priestupky a iné správne delikty.
Správne delikty podľa § 27c zákona o obecnom zriadení majú charakter priestupkov, pretože sú za priestupok výslovne
(expressis verbis)
označené. Podľa § 2 ods. 1 zákona č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v z. n. p. (ďalej len "zákon o priestupkoch") sa totiž za priestupok považuje len také 
zavinené konanie, ktoré porušuje alebo ohrozuje záujem spoločnosti a je za priestupok výslovne označené 
v zákone o priestupkoch alebo v inom osobitnom zákone (napr. zákon o obecnom zriadení). Predmetná nevyhnutnosť explicitného označenia priestupku predstavuje súčasne odlišujúci znak správnych deliktov podľa § 27b a § 27c zákona o obecnom zriadení. Kým totiž správne delikty podľa § 27c zákona o obecnom zriadení sú vyslovene normatívne klasifikované ako priestupky, správne delikty uvedené v § 27b zákona o obecnom zriadení nie sú výslovne označené ako priestupky. To je dôvodom, prečo v týchto prípadoch ide, z pohľadu teórie administratívnej zodpovednosti, o iné (od priestupkov odlišné) administratívne protiprávne konania.
Zákon o obecnom zriadení v § 27c ods. 1 a ods. 2 vymedzuje taxatívnym spôsobom obligatórne (povinné) znaky skutkových podstát správnych deliktov. Diferencuje sa:
-
subjekt,
-
subjektívna stránka,
-
objekt,
-
objektívna stránka.
Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.