Portál pre obce,
rozpočtové a príspevkové organizácie

Online časopis

Komunálne voľby v roku 2018 (10. časť)

V súčasnosti sa zdá byť pojem "miestna samospráva" už celkom známy a zámeny s výrazom "národný výbor", ktoré pretrvávali veľmi dlho, sa pomaly vytrácajú do zabudnutia. Nie vždy je však zrejmé, aké hranice má obsah tohto pojmu.

Komunálne voľby v roku 2018 (10. časť)
Mgr.
Ladislav
Briestenský
*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*
 
                        Motto:
 
                   Niekedy tí, ktorí sú zvolení,
                  uveria tomu, že sa stali vyvolenými.
 
*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*
Čo všetko je samospráva
Prevažujúca predstava o tom, čo vlastne miestna samospráva je, sa spája s orgánmi, prípadne s osobami, ktoré pôsobia v právnickej osobe danej obce. V takom prípade sa predstava samosprávy zužuje na starostu, obecné zastupiteľstvo, obecný úrad, hlavného kontrolóra a prípadne iné organizačné zložky, ktoré má miestna samospráva vytvorené. Orgány a organizačné zložky obce však slúžia na to, aby
prostredníctvom nich
samosprávu obce vykonávali obyvatelia obce.
----------------------------------------------------------------------------------------------------
Nezabudnime:
Pôsobnosť obecného zastupiteľstva a starostu rozhodovať o veciach obce je odvodená od práva obyvateľov - voličov - zvoliť si vlastnú samosprávu.
----------------------------------------------------------------------------------------------------
Niekedy volení funkcionári chápu svoje postavenie tak, že majú na celé volebné obdobie zverené výlučné právo rozhodovať o obecných záležitostiach, a to aj spôsobom, ktorí sami uznajú za vhodný a bez ohľadu na názory obyvateľov. Takýmto funkcionárom pripadajú ostatní obyvatelia "nedostatočne informovaní alebo zle zorientovaní", a preto majú pocit, že majú rozhodovať namiesto nich.
Obec - ako právnická osoba - však nie je od obyvateľov ani odtrhnutá, ani nezávislá.
----------------------------------------------------------------------------------------------------
Fakty:
Zákon č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z. n. p. upravuje ako základnú úlohu obce pri výkone samosprávy (§ 1 ods. 2) "starostlivosť o všestranný rozvoj jej územia a o potreby jej obyvateľov" a o niečo ďalej (§ 4 ods. 2) sa dočítame, že "samosprávu obce vykonávajú obyvatelia obce orgánmi obce ..."
----------------------------------------------------------------------------------------------------
Zákon tým upravuje veľmi jasne, aké je poslanie miestnej samosprávy, komu má samospráva slúžiť, ale aj to, že orgány obce sú nástrojom, prostredníctvom ktorého vykonávajú samosprávu obce
jej obyvatelia (!)
.
----------------------------------------------------------------------------------------------------
Postreh:
Miestnu samosprávu tvoria nielen orgány právnickej osoby danej obce, ale najmä jej obyvatelia, ktorých potreby a záujmy má obecná samospráva napĺňať.
----------------------------------------------------------------------------------------------------
Obecná samospráva nie je jediná samospráva. Na úrovni vyššieho územného celku sú samosprávami samosprávne kraje, ktoré s miestnymi samosprávami dotvárajú systém územnej samosprávy (Čl. 64 až 71 Ústavy SR).
Okrem územných samospráv však pôsobia aj samosprávy iného druhu a niekedy sa ich záujmy veľmi týkajú aj záujmov územnej samosprávy.
Príklad:
V školách pôsobia rady školy, ktoré sú samosprávnymi orgánmi, ktoré presadzujú verejné záujmy a záujmy žiakov, rodičov a zamestnancov v oblasti výchovy a vzdelávania.
Školská samospráva má niektoré mimoriadne významné pôsobnosti, čo sa prejavuje napríklad pri výbere osoby na výkon funkcie riaditeľa školy. Nie je veľmi zriedkavé, že v tejto otázke sa názor obecnej samosprávy reprezentovaný starostom a názor rady školy rozchádzajú. V takom prípade sa rozpor názorov rieši osobitným procesom, ktorý upravuje zákon.
Príklad:
Ak starosta nesúhlasí s návrhom rady školy na vymenovanie riaditeľa, musí svoj nesúhlas do 30 dní odôvodniť rade školy a vyvolať tak druhé kolo výberového konania. Ak by sa situácia zopakovala aj po druhom kole výberového konania, za obecnú samosprávu tento rozpor vyrieši obecné zastupiteľstvo osobitným rozhodnutím.
Okrem toho pojem samospráva zahrňuje aj celkom iné zoskupenia ľudí, ktorí sa združili okolo spoločného záujmu a chcú si svoje veci spravovať podľa vlastných predstáv.
Príklad:
Známym príkladom záujmových samospráv sú organizácie združujúce dôchodcov, profesijné združenia, v ktorých pôsobia ľudia v určitých povolaniach alebo združenia osôb, ktoré spája spoločný záujem (napr. priaznivci turistiky, ekologicky zamerané združenia alebo osoby s určitým zdravotným postihnutím a pod.).
Obecná samospráva má veľké predpoklady rozumieť si s inými aktívnymi obyvateľmi, ktorí pôsobia v miestnom spoločenstve, či už sú organizovaní v nejakom združení, alebo nie. Na oboch stranách tohto vzťahu je totiž potenciál spojiť poslanie do obojstranného osohu.
----------------------------------------------------------------------------------------------------
Skúsenosť:
Miestny turistický oddiel dokáže svojich členov zmobilizovať k potrebnému obnoveniu turistického značenia, čo je zrejmý a veľmi dôležitý príspevok k rozvoju turizmu. Obecná samospráva dosiahne takýto cieľ ľahšie, ak zakúpi potrebný materiál a ako protihodnotu za vykonanú prácu slúžiacu verejnému záujmu, podporí dobrovoľníkov - miestnych turistov, keď budú obec reprezentovať na medzinárodnej súťaži.
----------------------------------------------------------------------------------------------------
Myšlienka na záver
Aj po voľbách netreba zabúdať na to, že výkon volenej funkcie je záväzkom voči voličovi na celé volebné obdobie.


Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.