Portál pre obce,
rozpočtové a príspevkové organizácie

Aktuality

Zoradiť podľa:

Zoradiť podľa:

Aktuality - Február 2023

Na prihlásenie obcí do Dediny roka 2023 ostáva posledný mesiac

Kategória: Aktuality Autor/i: Slovenská agentúra životného prostredia

Už len do konca marca majú slovenské obce možnosť zapojiť sa do Dediny roka 2023. Ak práve vaša dedina je výnimočná a radi by ste ju zviditeľnili na mape Slovenska, neváhajte a prihláste ju do 12. ročníka na stránke www.dedinaroka.sk! Impulz k zap...

Ďalšia Analýza a metodika najčastejších porušení zákona o verejnom obstarávaní

Kategória: Aktuality Autor/i: Združenie miest a obcí Slovenska

Úrad pre verejné obstarávanie pripravil ďalšiu Analýzu a metodiku najčastejších porušení zákona o verejnom obstarávaní, pričom sa zameral na najčastejšie porušenia zákona o verejnom obstarávaní pri aplikácii inštitútu konfliktu záujmov a uzavretia...

Obnova verejných budov je pomalá, pri súčasnom tempe bude trvať takmer tridsať rokov

Kategória: Aktuality Autor/i: Najvyšší kontrolný úrad SR

Obnova verejných budov na Slovensku v rokoch 2014 až 2021 bola nesystémová a nenapredovala želaným tempom. Tieto roky sme nevyužili na zriadenie národnej databázy o budovách a ani na reálne zníženie spotreby energií. Pri ich súčasných vysokých cen...

Hospodárenie Slovenska sa bude zhoršovať, deficit do roku 2026 nad 4% HDP (Strednodobý semafor)

Kategória: Aktuality Autor/i: Rada pre rozpočtovú zodpovednosť

Rada pre rozpočtovú zodpovednosť (RRZ) pripravila prognózu strednodobého fiškálneho vývoja v nadväznosti na aktualizáciu svojej makroekonomickej prognózy. Prognóza zahŕňa aj vplyvy nedávno schválených zmien legislatívy, najmä znovuzavedenie dotáci...

Ročný príspevok- úroveň vytriedenia KO

Kategória: Aktuality Autor/i: Environmentálny fond

Príspevok podľa § 7 ods. 1 písm. b) zákona č. 329/2018 Z. z. o poplatkoch za uloženie odpadov a o zmene a doplnení zákona č. 587/2004 Z. z. o Environmentálnom fonde a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Prerokovali nastavenie modulov splatností faktúr za energie i možnosti nastavení splátkových kalendárov pre samosprávy

Kategória: Aktuality Autor/i: Združenie miest a obcí Slovenska

V priestoroch Kancelárie ZMOS sa 24. februára 2023 uskutočnilo pracovné stretnutie za účasti zástupcov ZMOS, Slovenského plynárenského a naftového zväzu, SPP a VSE.

Novela zákona o mechanizme na podporu obnovy a odolnosti v medzirezortnom pripomienkovom konaní

Kategória: Aktuality Autor/i: Združenie meist a obcí Slovenska

Úrad vlády SR predložil do medzirezortného pripomienkového konania návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 368/2021 Z. z. o mechanizme na podporu obnovy a odolnosti. Návrh zákona je možné pripomienkovať v skrátenej lehote do 22. februára 2023.

ÚMS rokuje so štátom a hľadá praktické riešenia aktuálnych problémov

Kategória: Aktuality Autor/i: Únia miest Slovenska

Únia miest Slovenska (ÚMS) rieši napätú situáciu v mestách v súvislosti s energetickou a ekonomickou krízou. Aktuálne sa sústreďuje na rokovania s relevantnými odbornými partnermi a štátom pri hľadaní praktických riešení pre svoje  členské mestá.

Schválená revízia IROP prinesie miestnym samosprávam eurofondy na migračnú krízu

Kategória: Aktuality Autor/i: Združenie miest a obcí Slovenska

V piatok 17. februára 2023 sa uskutočnilo v Zrkadlovej sále Úradu vlády SR v Bratislave zasadnutie Monitorovacieho výboru IROP. ZMOS zastupoval člen, primátor Vrútok Branislav Zacharides, ktorý je aj členom odbornej Sekcie inovácií, regionálneho r...

Nové vydanie časopisu Účtovníctvo ROPO a obcí v praxi 02/2023

Kategória: Aktuality Autor/i: Redakcia časopisu

Februárové číslo časopisu prináša veľký počet odborných príspevkov, ktoré pomôžu pri každodennej praxi riešiť problémy.

Majú samosprávy povinnosť určiť zodpovednú osobu za oblasť GDPR?

Kategória: Aktuality Autor/i: Združenie miest a obcí Slovenska

Spoločnosť Osobnyudaj.sk, s.r.o., poskytuje odborné, kvalitné a stabilné služby pre samosprávy. Je partnerom Združenia miest a obcí Slovenska. Do pozornosti dávame mimoriadne dôležité rámcové informácie v súvislosti s GDPR.

Dotácie na energie pre verejnú správu

Kategória: Aktuality Autor/i: Združenie miest a obcí Slovenska

Dávame do pozornosti dotácie pre verejnú správu (pomoc podľa oddielu 2.1 Dočasného krízového rámca). Výzva ešte nie je vyhlásená, no z dôvodu Vašej pripravenosti Vám predtým poskytneme relevantné informácie.

Výzva na ochranu dlhodobej udržateľnosti verejných financií

Kategória: Aktuality Autor/i: Rada pre rozpočtovú zodpovednosť

Slovensko má skúsenosť s výrazným rozpočtovým politickým cyklom, ktorý má neblahé následky pre dlhodobé zdravie verejných financií. Rada preto vyzýva vládu a poslancov, aby nenavrhovali nové trvalé výdavky (alebo znižovanie príjmov), ak nie sú pln...

Kľúčový register štátu, register právnických osôb, stále nemôže slúžiť na právne úkony

Kategória: Aktuality Autor/i: Najvyšší kontrolný úrad SR

Kontrolóri Najvyššieho kontrolného úradu SR (NKÚ) preverovali, ako je zabezpečená prevádzka informačného systému Registra právnických osôb (RPO) po dobe udržateľnosti a ako sú v tejto súvislosti splnené jeho merateľné ukazovatele. Technické zabezp...

O podanom návrhu na vklad majú povinnosť rozhodnúť do 30 dní

Kategória: Aktuality Autor/i: Združenie miest a obcí Slovenska

V zmysle § 32 ods. 1 zákona č. 162/1995 Z. z. o katastri nehnuteľností a o zápise vlastníckych a iných práv k nehnuteľnostiam má okresný úrad povinnosť rozhodnúť o podanom návrhu na vklad do 30 dní odo dňa doručenia návrhu na vklad.

Kto škodí mestám a obciam, škodí ľuďom!

Kategória: Aktuality Autor/i: Združenie miest a obcí Slovenska

Na koniec februára sa pripravuje občiansky protest na záchranu samospráv: „Kto škodí mestám a obciam, škodí ľuďom!“

Reakcia ÚMS na vyjadrenia poslanca Michala Šipoša (OĽANO)

Kategória: Aktuality Autor/i: Únia miest Slovenska

Únia miest Slovenska sa ohradzuje voči vyjadreniam poslanca  NR SR Michala Šipoša, ktorý samospráve adresoval pomýlené argumenty.

Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.