Portál pre obce,
rozpočtové a príspevkové organizácie

Aktuality

Zoradiť podľa:

Zoradiť podľa:

Aktuality - September 2021

Novela zákona o odpadoch

Kategória: Aktuality Zdroj: ZMOS

Poslanci NR SR vo štvrtok 30. septembra 2021 schválili novelu zákona o odpadoch. Dôvodom by malo byť riešenie nevyhnutných problémov vyplývajúcich z aplikačnej praxe.

Výzva na prestupné bývanie pre obce s MRK v rámci iniciatívy Catchig up – Regions

Kategória: Aktuality Zdroj: ZMOS

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky ako sprostredkovateľský orgán pre časť operačného programu Ľudské zdroje vyhlásilo výzvu na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok zameranú na zlepšené formy bývania pre obce s prítomnosťou M...

Zverejnenie 9. a 10. kola výzvy zameranej na komplexný prístup v obciach s MRK

Kategória: Aktuality Zdroj: ZMOS

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky ako sprostredkovateľský orgán pre časť operačného programu Ľudské zdroje informuje žiadateľov o zverejnení 9. a 10. hodnotiaceho kola výzvy zameranej na podporu komplexného prístupu v obciach s prítomnosťou...

Najväčší alternatívny dodávateľ energií končí

Kategória: Aktuality Zdroj: ZMOS

Najväčší alternatívny dodávateľ energií Slovakia Energy 29. septembra 2021 podal Úradu pre reguláciu sieťových odvetví žiadosť o odňatie licencií na obchod s elektrinou a zemným plynom. 

Pripravuje sa výzva na pomoc pre rodiny s deťmi ohrozené koronakrízou

Kategória: Aktuality Zdroj: ZMOS

Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR zorganizovalo online rokovanie s odborníkmi, aby identifikovali hlavné problémy a hľadali riešenia ako pomôcť rodinám. Pre túto oblasť vypísať špeciálnu projektovú výzvu.  

Aktualizovaný Odovzdávací a preberací protokol na preberanie antigénových samotestov rodičmi od škôl

Kategória: Aktuality Zdroj: ZMOS

Dávame Vám do pozornosti aktualizovaný dokument Odovzdávací a preberací protokol slúžiaci na preberanie antigénových samotestov rodičmi od škôl z 29. septembra 2021.

Spustené druhé kolo výzvy na zlepšenie dát vo verejnej správe

Kategória: Aktuality Zdroj: ZMOS

Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR spustilo 2. kolo výzvy „Manažment údajov inštitúcie verejnej správy“ z Operačného programu Integrovaná infraštruktúra so zostatkovou alokáciou 9,3 milióna eur. Žiadosť je možné zasl...

ZMOS dáva do pozornosti ďalší manuál k viacerým témam

Kategória: Aktuality Zdroj: ZMOS

Združenie miest a obcí Slovenska vypracovalo ďalší manuál. Aktuálny sa týka zmien v oblasti pozemných komunikácií z pohľadu samospráv, zrušenia povinnosti zabezpečiť vybavenie zberných vozidiel vážiacim systémom, opránení obce vykonávať údržbu a z...

NR SR: Poslanci schválili návrh zákona o významných investíciách

Kategória: Aktuality Zdroj: ZMOS

Poslanci NR SR schválili vládny návrh zákona o významných investíciách.

Reforma zdravotníctva sa bude týkať aj ambulantnej siete lekárov v regiónoch

Kategória: Aktuality Zdroj: ZMOS

Ministerstvo zdravotníctva SR na svojej webovej stránke informovalo o cieľoch reformy, ktorá by sa vo svojej I. fáze mala týkať aj všeobecnej ambulantnej starostlivosti pre dospelých a aj detí a dorastu.  

Plnenie pravidiel rozpočtovej zodpovednosti

Kategória: Aktuality Zdroj: ZMOS

Združenie miest a obcí Slovenska informuje, že Rada pre rozpočtovú zodpovednosť predložila do Národnej rady SR Správu o hodnotení plnenia pravidiel rozpočtovej zodpovednosti a pravidiel rozpočtovej transparentnosti za rok 2020.

NR SR: Novela zákona o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách

Kategória: Aktuality Zdroj: ZMOS

Poslanci NR SR 28. septembra 2021 schválili novelu zákona o verejných vodovodoch a kanalizáciách.

NR SR: Novela zákona o peňažných príspevkoch na kompenzáciu ťažkého zdravotného postihnutia

Kategória: Aktuality Zdroj: ZMOS

Poslanecké plénum schválilo novelu zákona o peňažných príspevkoch na kompenzáciu ťažkého zdravotného postihnutia.

Oznam o Zmene č. 3 výzvy na prestupné bývanie

Kategória: Aktuality Zdroj: ZMOS

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky ako sprostredkovateľský orgán pre časť operačného programu Ľudské zdroje informuje o zmene č.3 výzvy zameranej na zlepšené formy bývania pre obce s prítomnosťou marginalizovaných rómskych komunít s prvkami ...

Environmentálny fond - výberom žiadostí v oblasti B

Kategória: Aktuality Zdroj: ZMOS

Bratislava - 29. septembra 2021 - dovoľujeme si vás informovať, že Environmentálny fond začal s výberom žiadostí v oblasti B: Ochrana a využívanie vôd, ktoré sa aktuálne nachádzajú v zozname nepodporených projektov, a ktoré majú v tomto roku ešte ...

Vzniklo Združenie Smart Mobility Slovakia

Kategória: Aktuality Zdroj: ZMOS

Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR iniciovalo vznik platformy Smart Mobilita Slovakia (Inteligentná mobilita Slovenska) s cieľom prinášať riešenia inteligentnej mobility do bežnej praxe na Slovensku. Platforma vznikl...

Súdna mapa má byť rozšírená aj o oblasť správneho súdnictva

Kategória: Aktuality Zdroj: ZMOS

Ministerstvo spravodlivosti SR informuje, že súdna mapa je rozšírená aj o ďalšiu oblasť, a to vytvorením správnych súdov a preto do medzirezortného pripomienkového konania predložil aj Zákon o zriadení správnych súdov a o zmene a doplnení niektorý...

Výzva na zvýšenie kybernetickej bezpečnosti vo verejnej správe

Kategória: Aktuality Zdroj: ZMOS

Dopytovo-orientovaná výzva „Rozvoj governance a úrovne informačnej a kybernetickej bezpečnosti v podsektore VS“ z Operačného programu Integrovaná infraštruktúra je určená na zvýšenie kvality kybernetickej a informačnej bezpečnosti inštitúcií štátn...

ZMOS žiada o uvoľnenie rúk a voľnejšie využitie rezervného fondu

Kategória: Aktuality Zdroj: ZMOS

Združenie miest a obcí Slovenska sa listom obrátilo na ministra financií s požiadavkou na rozviazanie rúk pri hospodárení samospráv v ďalších rokoch. A to voľnejším využitím rezervného fondu rozpočtov miest a obcí.

Titul Efektívny používateľ modelu CAF získalo mesto Sabinov

Kategória: Aktuality Zdroj: ZMOS

Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky odovzdal dňa 21. septembra 2021 priamo do rúk primátorovi mesta Sabinov titul Efektívny používateľ modelu CAF. 

Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.