Portál pre obce,
rozpočtové a príspevkové organizácie

Obec/Mesto

Teplota na pracovisku počas chladného počasia

Publikované: Autor/i: JUDr. Tatiana Mičudová, PhD.

V dôsledku energetickej krízy sú viaceré spoločnosti a nielen tie, nútené uvažovať nad tým, ako a kde ušetriť. Energetická kríza núti nielen firmy, ale aj obce, školy a pod. uvažovať nad znižovaním teploty v kancelárii, ale aj výrobnej hale, triedach, predajni atď. Zamestnávatelia by mali ale vedieť, aká je minimálna prípustná teplota podľa legislatívy.

Aj samotná vláda predstavila plán, ktorý by mal zamestnávateľom pomôcť zvládnuť krízu, no tí sa naďalej obávajú vysokých cien energií, najmä cien elektriny a plynu. Ako jedno z opatrení do úvahy síce prichádza zníženie teploty na pracovisku, avšak je potrebné dbať na zákonné povinnosti, ktoré sa na zamestnávateľov vzťahujú. Tento príspevok poukazuje na zákonné povinnosti zamestnávateľov týkajúce sa teploty na pracovisku v chladnom období.
 
Pracovné podmienky zamestnancov
 
Teplota na pracovisku patrí k pracovným podmienkam. Pracovné podmienky zamestnanca sú významným faktorom, ktorý vplýva na pracovný výkon zamestnanca. Úprava pracovných podmienok vychádza z legislatívy, ktorá je roztrieštená vo viacerých právnych predpisoch. Pracovné prostredie, a teda aj pracovné podmienky sú tvorené súborom vonkajších hmotných a nehmotných faktorov, ktoré priamo pôsobia na zamestnanca a jeho prácu.
Pojmom pracovné podmienky možno rozumieť komplex podmienok, ktoré pôsobia na zamestnanca v pracovnom procese a vplývajú na jeho pracovný výkon. Pracovné prostredie ovplyvňujú aj podmienky bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci (ďalej len "BOZP"). BOZP sa definuje aj ako stav pracovných podmienok, ktoré vylučujú nebezpečné a škodlivé faktory pracovného procesu na zamestnancov. Pracovné prostredie ovplyvňujú faktory ako hluk, osvetlenie, teplota, prúdenie a vlhkosť vzduchu, prašnosť a pod.
 
Jedným zo základných predpisov z oblasti BOZP je zákon č. 124/2006 Z.z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len "zákon o BOZP"), ktorý v § 6 ustanovuje všeobecné povinnosti zamestnávateľa, kam patrí napríklad povinnosť zlepšovať pracovné podmienky a prispôsobovať ich zamestnancom, zohľadňovať pritom meniace sa skutočné a predvídateľné okolnosti a dosiahnuté vedecké a technické poznatky, zisťovať nebezpečenstvá a ohrozenia, posudzovať riziko a vypracovať písomný dokument o posúdení rizika pri všetkých činnostiach vykonávaných zamestnancami, určovať bezpečné pracovné postupy a pod. Medzi základné povinnosti zamestnávateľa upravené v § 5 zákona o BOZP patrí aj povinnosť prispôsobovať práce schopnostiam zamestnanca a technickému pokroku, vydávať pokyny na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a pod. Pracovné podmienky ovplyvňuje aj teplo/teplota na pracovisku. Zamestnávatelia majú isté povinnosti voči zamestnancom v období leta, kedy sú veľké horúčavy, no rovnako aj v období zimy, chladného počasia. Povinnosti zamestnávateľov na ochranu zdravia v chladnom období roka upravuje vyhláška Ministerstva zdravotníctva SR č. 99/2016 Z.z. o podrobnostiach o ochrane zdravia pred záťažou teplom a chladom pri práci (ďalej len "vyhláška").
 
Teplota na pracovisku
 
Táto vyhláška ustanovuje napríklad triedy práce podľa celkového priemerného energetického výdaja pri práci zamestnanca, a
Na zobrazenie tohto obsahu nemáte dostatočné oprávanenie.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.

Aktuálne články

Interné smernice v obciach a mestách N

Publikované:

Predmetom príspevku je prehľad povinných a odporúčaných interných smerníc v podmienkach obcí a miest. Práve interné smernice bývajú často predmetom vnútorných a vonkajších kontrol. Najmä Najvyšší kontrolný úrad Slovenskej republiky preveruje v rámci svojej pôsobnosti aj subjekty územnej samosprávy (obce, mestá, vyššie územné celky a nimi zriadené príspevkové a rozpočtové organizácie). 

Zverejňovanie zmlúv cez Centrálny register zmlúv N

Publikované:

Príspevok sa venuje novelizovanému zverejňovaniu zmluvných zabezpečení (zmlúv, dodatkov a dohôd a ich príloh, či podkladov) v oblasti verejnej správy a samosprávy  s ohľadom na pravidlá a podmienky transparentného konania voči verejnosti v zmysle  novelizovaného zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len zákon o slobodnom prístupe k informáciám). Príspevok je teda vhodný pre obecné úrady, rozpočtové a príspevkové organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti obce, mesta, mestskej časti, či vyššieho územného celku. Bližšie sa venuje  povinnosti pre samosprávu obcí a vyšších územných celkov a zriadených organizácií – povinné zverejňovanie zmlúv výlučne cez Centrálny register zmlúv (ďalej len CRZ), pričom sa ruší správnosť zverejňovania cez webové sídlo.

Interné smernice v materskej škole N

Publikované:

Predmetom nášho príspevku je prehľad povinných a odporúčaných interných smerníc v podmienkach materských škôl školy (bez ohľadu na zriaďovateľskú pôsobnosť, respektíve právnu subjektivitu). Práve interné smernice bývajú často predmetom vnútorných a vonkajších kontrol. Najmä Najvyšší kontrolný úrad Slovenskej republiky preveruje v rámci svojej pôsobnosti aj subjekty územnej samosprávy (obce, mestá, vyššie územné celky a nimi zriadené príspevkové a rozpočtové organizácie). 

Novela zákona o slobode informácií N

Publikované:

Zákon vyšiel v Zbierke zákonov pod č. 251/2022 Z.z. v čiastke 81/2022

Novela Zákonníka práce N

Publikované:

Zákon vyšiel v Zbierke zákonov pod č. 248/2022 Z. z. v čiastke 79