Portál pre obce,
rozpočtové a príspevkové organizácie

Obec/Mesto

Teplota na pracovisku počas chladného počasia

Publikované: Autor/i: JUDr. Tatiana Mičudová, PhD.

V dôsledku energetickej krízy sú viaceré spoločnosti a nielen tie, nútené uvažovať nad tým, ako a kde ušetriť. Energetická kríza núti nielen firmy, ale aj obce, školy a pod. uvažovať nad znižovaním teploty v kancelárii, ale aj výrobnej hale, triedach, predajni atď. Zamestnávatelia by mali ale vedieť, aká je minimálna prípustná teplota podľa legislatívy.

Aj samotná vláda predstavila plán, ktorý by mal zamestnávateľom pomôcť zvládnuť krízu, no tí sa naďalej obávajú vysokých cien energií, najmä cien elektriny a plynu. Ako jedno z opatrení do úvahy síce prichádza zníženie teploty na pracovisku, avšak je potrebné dbať na zákonné povinnosti, ktoré sa na zamestnávateľov vzťahujú. Tento príspevok poukazuje na zákonné povinnosti zamestnávateľov týkajúce sa teploty na pracovisku v chladnom období.
 
Pracovné podmienky zamestnancov
 
Teplota na pracovisku patrí k pracovným podmienkam. Pracovné podmienky zamestnanca sú významným faktorom, ktorý vplýva na pracovný výkon zamestnanca. Úprava pracovných podmienok vychádza z legislatívy, ktorá je roztrieštená vo viacerých právnych predpisoch. Pracovné prostredie, a teda aj pracovné podmienky sú tvorené súborom vonkajších hmotných a nehmotných faktorov, ktoré priamo pôsobia na zamestnanca a jeho prácu.
Pojmom pracovné podmienky možno rozumieť komplex podmienok, ktoré pôsobia na zamestnanca v pracovnom procese a vplývajú na jeho pracovný výkon. Pracovné prostredie ovplyvňujú aj podmienky bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci (ďalej len "BOZP"). BOZP sa definuje aj ako stav pracovných podmienok, ktoré vylučujú nebezpečné a škodlivé faktory pracovného procesu na zamestnancov. Pracovné prostredie ovplyvňujú faktory ako hluk, osvetlenie, teplota, prúdenie a vlhkosť vzduchu, prašnosť a pod.
 
Jedným zo základných predpisov z oblasti BOZP je zákon č. 124/2006 Z.z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len "zákon o BOZP"), ktorý v § 6 ustanovuje všeobecné povinnosti zamestnávateľa, kam patrí napríklad povinnosť zlepšovať pracovné podmienky a prispôsobovať ich zamestnancom, zohľadňovať pritom meniace sa skutočné a predvídateľné okolnosti a dosiahnuté vedecké a technické poznatky, zisťovať nebezpečenstvá a ohrozenia, posudzovať riziko a vypracovať písomný dokument o posúdení rizika pri všetkých činnostiach vykonávaných zamestnancami, určovať bezpečné pracovné postupy a pod. Medzi základné povinnosti zamestnávateľa upravené v § 5 zákona o BOZP patrí aj povinnosť prispôsobovať práce schopnostiam zamestnanca a technickému pokroku, vydávať pokyny na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a pod. Pracovné podmienky ovplyvňuje aj teplo/teplota na pracovisku. Zamestnávatelia majú isté povinnosti voči zamestnancom v období leta, kedy sú veľké horúčavy, no rovnako aj v období zimy, chladného počasia. Povinnosti zamestnávateľov na ochranu zdravia v chladnom období roka upravuje vyhláška Ministerstva zdravotníctva SR č. 99/2016 Z.z. o podrobnostiach o ochrane zdravia pred záťažou teplom a chladom pri práci (ďalej len "vyhláška").
 
Teplota na pracovisku
 
Táto vyhláška ustanovuje napríklad triedy práce podľa celkového priemerného energetického výdaja pri práci zamestnanca, a
Na zobrazenie tohto obsahu nemáte dostatočné oprávanenie.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.

Aktuálne články

Rozpis rozpočtu na rozpočtové a príspevkové organizácie N

Publikované:

Na akej úrovni ekonomickej a funkčnej rozpočtovej klasifikácie musí obec vykonať rozpis rozpočtu na rozpočtové a príspevkové organizácie?

Vyhotovenie stavebného povolenia spoločným obecným úradom N

Publikované:

Spoločný obecný úrad prijal žiadosť o vydanie stavebného povolenia. Zamestnanec obce, ktorá je sídlom spoločného obecného úradu, ale nebola stavebným úradom, vyhotovil stavebné povolenie, ktoré podpísal starosta obce, v ktorej sídli spoločný obecný úrad. Konal spoločný obecný úrad a starosta obce v súlade s platným právom?

Lehota na vykonanie rozpisu rozpočtu N

Publikované:

V akej lehote obec musí vykonať rozpis rozpočtu?

Predvolanie svedka obcou N

Publikované:

Obec potrebovala zabezpečiť osobnú účasť svedka na správnom konaní, a preto ho predvolala. Predvolanie svedkovi zaslala s doručenkou do vlastných rúk. Uvedené predvolanie si svedok neprevzal a písomnosť sa vrátila obci ako nedoručená. Obec preto považovala predvolanie za riadne doručené a podala Policajnému zboru žiadosť o predvedenie osoby. Konala obec v súlade s platným právom?

Zmena zákona o verejnom obstarávaní účinná od 1. augusta 2024 N

Publikované:

Národná rada SR schválila dňa 19.06.2024 novelu zákona o verejnom obstarávaní z dielne Ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR, ktorá s účinnosťou od 01.08.2024 prináša viaceré významné zmeny v doterajšom fungovaní verejných nákupov na Slovensku.