Portál pre obce,
rozpočtové a príspevkové organizácie

Obec/Mesto

Rozpočtová klasifikácia v roku 2022

Publikované: Autor/i: Ing. Ingrid Konečná Veverková

V príspevku poskytujeme informácie o poslednej novelizácii položiek a podpoložiek ekonomickej rozpočtovej klasifikácie účinnej od 1. januára 2022.

V rozpočtoch subjektov územnej samosprávy sa v súlade s platnou právnou úpravou musí uplatňovať rozpočtová klasifikácia.

Funkčná klasifikácia sa používa najmä na účely medzinárodného porovnávania výdavkov verejnej správy podľa funkcií verejnej správy a ustanovuje ju osobitný predpis, ktorým je vyhláška Štatistického úradu Slovenskej republiky č. 257/2014 Z. z., ktorou sa vydáva štatistická klasifikácia výdavkov verejnej správy.

Druhová, organizačná a ekonomická klasifikácia sa používa v súlade s Opatrením MF SR z 8. decembra 2004, ktorým sa ustanovuje druhová klasifikácia, organizačná klasifikácia a ekonomická klasifikácia rozpočtovej klasifikácie č. MF/010175/2004-42 v znení neskorších predpisov (ďalej len „Opatrenie č. MF/010175/2004-42“).

MF SR k správnemu uplatneniu ekonomickej rozpočtovej klasifikácie vydalo Metodické usmernenie k opatreniu č. MF/010175/2004-42 a vysvetlivky k ekonomickej klasifikácii rozpočtovej klasifikácie (ďalej len „metodické usmernenie“).

Pre rok 2022 bolo Opatrenie č. MF/010175/2004-42 novelizované Opatrením č. MF/005799/2021- 421. K metodickému usmerneniu bol vydaný Dodatok č. 21, ktorý sa prvýkrát uplatnil pri zostavení návrhu rozpočtu subjektov verejnej správy na roky 2022 až 2024.

Opatrenie č. MF/010175/2004-42 vrátane metodického usmernenia mení a dopĺňa položky a podpoložky v príjmoch aj vo výdavkoch. Upozorníme na tie zmeny, ktoré sú relevantné pre subjekty územnej samosprávy.

V príjmoch sa zmena dotkla rozpočtovej položky 221 Administratívne poplatky; doplnila sa nová rozpočtová podpoložka 221002 Správne poplatky, ktoré boli vyňaté z rozpočtovej podpoložky 221004 Ostatné poplatky

Vo výdavkoch sú nasledujúce zmeny:

  • pod rozpočtovú podpoložku 632004 Komunikačná infraštruktúra sa už neklasifikuje elektronický prenos dát a ani poplatky za cloudové služby IaaS, PaaS, SaaS,
  • doplnila sa charakteristika rozpočtovej podpoložky 635002 O
Na zobrazenie tohto obsahu nemáte dostatočné oprávanenie.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.

Aktuálne články

Práva a povinnosti zamestnávateľov (2. časť) N

Publikované:

Pri každodennom pracovnom zhone je niekedy ťažké nájsť si priestor na diskusiu, na riešenie problémov. Najmä vo veľkých firmách býva zložité kontaktovať kompetentných pracovníkov. Vhodným miestom, kde možno predpokladať na riešenie pracovné problémy zamestnancov, ktorých zástupca zamestnancov zastupuje, je komisia BOZP. Túto komisiu je povinný zriadiť zamestnávateľ, ktorý zamestnáva viac ako 100 zamestnancov, a je jeho poradným orgánom. Komisiu BOZP tvoria zástupcovia zamestnancov pre bezpečnosť a zástupcovia zamestnávateľa, najmä odborníci v danom odbore, pričom nadpolovičnú väčšinu tvoria zástupcovia zamestnancov pre bezpečnosť. Táto komisia zasadá najmenej raz za rok. Komisia BOZP je oprávnená pravidelne hodnotiť stav BOZP, stav a vývoj pracovnej úrazovosti, chorôb z povolania a hodnotiť ostatné otázky bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci vrátane pracovného prostredia a pracovných podmienok, ďalej navrhovať opatrenia v oblasti riadenia, kontroly a zlepšovania stavu bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, vyjadrovať sa ku všetkým otázkam súvisiacim s bezpečnosťou a ochranou zdravia pri práci, ako aj požadovať od zamestnávateľa nevyhnutné informácie potrebné na výkon svojej činnosti. Ustanovením komisie BOZP nie sú dotknuté oprávnenia zástupcov zamestnancov pre bezpečnosť. V prípade, že u zamestnávateľa nie sú vymenovaní zástupcovia zamestnancov pre bezpečnosť, môžu oprávnenia vykonávať zamestnanci.

Práva a povinnosti zamestnávateľov (1. časť) N

Publikované:

Aktívne zapájanie zamestnancov do riešenia úloh bezpečnosti a ochrany zdravia je jedným zo základných princípov prístupu, ktorý je právne zakotvený v zákone č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o BOZP“). Zamestnancom bolo zákonom o BOZP priznané právo vyjadriť sa k výberu pracovných prostriedkov, technológii, organizácii práce a k zabezpečeniu pracovného prostredia a pracoviska, prerokovávať so zamestnávateľom všetky otázky bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci súvisiace s ich prácou a zúčastňovať sa na ich riešení.

Pracovný čas a jeho evidencia (4. časť) N

Publikované:

Jednou z povinností zamestnávateľa je aj povinnosť vedenia evidencie pracovného času zamestnancov ustanovená v § 99 Zákonníka práce.

Pracovný čas a jeho evidencia - Pracovný čas a prechod na zimný a letný čas (3. časť) N

Publikované:

Začiatok a koniec letného času na území SR je ustanovená Nariadením vlády SR č. 46/2017 Z. z. o zavedení letného času v rokoch 2017 až 2021. V súlade s európskou legislatívou začiatok letného času pripadá na poslednú marcovú nedeľu a koniec na poslednú nedeľu v októbri.

Zmeny v Zákonníku práce od októbra 2022 N

Publikované:

Príspevok informuje o aktuálne pripravovaných, resp. schvaľovaných zmenách Zákonníka práce vyplývajúcich z transpozície prijatých smerníc EÚ.