Portál pre obce,
rozpočtové a príspevkové organizácie

Obec/Mesto

Rokovanie obecného zastupiteľstva počas COVID-19

Publikované: Autor/i: Jozef Tekeli

Zákon č. 73/2020 Zb., ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony v pôsobnosti Ministerstva vnútra Slovenskej republiky v súvislosti s ochorením COVID-19 (ďalej len „novela“ alebo zákon č. 73/2020 Z. z.“) sa zásadne týka obcí, najmä v otázkach rokovania obecného zastupiteľstva v čase krízového stavu. Článok sa venuje splneniu požiadavky na verejnosť rokovaniu obecného zastupiteľstva počas krízovej situácie.

Novozavedené osobitné ustanovenia zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z. n. p. (ďalej len „zákon o obecnom zriadení“) v § 30f  sa aplikujú len v čase mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo výnimočného stavu (ďalej len „krízová situácia“).

Napriek nedostatkom schválenej úpravy vytvára novela základnú platformu, aby orgány obce dokázali v obmedzenom režime fungovať aj počas krízovej situácie vyvolanej pandémiou COVID-19. Pri zachovaní pružnosti aplikácie novely totiž obce nesmú prekročiť „zákonom stanovené mantinely“, inak budú nimi prijaté uznesenia nezákonné.

Upozornenie: Do samotnej zákonnej frekvencie a plynutia lehôt pre zasadnutie obecného zastupiteľstva (t. j. podľa potreby, najmenej raz za tri mesiace) zákon č. 73/2020 Z. z. nezasiahol. Obecné zastupiteľstvo je tak povinné v niektorej zo zákonom predpokladaných foriem (fyzické rokovanie alebo prostredníctvom videokonferencie, alebo inými prostriedkami komunikačnej technológie) dodržať lehotu podľa § 12 ods. 1 zákona o obecnom zradení. To znamená aj počas krízovej situácie je obecné zastupiteľstvo povinné zasadnúť minimálne raz za tri mesiace.

Počas krízovej situácie je možné uskutočniť rokovanie obecného zastupiteľstva dvojakým spôsobom:

  1. štandardným spôsobom s fyzickou prítomnosťou poslancov obecného zastupiteľstva podľa § 12 zákona o obecnom zriadení za dodržania aktuálnych epidemiologických požiadaviek nariadených Úradom verejného zdravotníctva alebo
  2. alternatívnym spôsobom prostredníctvom videokonferencie alebo inými prostriedkami komunikačnej technológie podľa § 30f ods. 2 zákona o obecnom zriadení.

Obe formy rokovania obecného zastupiteľstva sú počas krízovej situácie COVID-19 rovnocenné.

Voľba formy rokovania obecného zastupiteľstva preto ad hoc v konkrétnej obci závisí od epidemiologickej situácie (prítomnosti nákazy) v tej-ktorej obci a rovnako od technickej pripravenosti obecného úradu a poslancov obecného zastupiteľstva uskutočniť rokovanie prostredníctvom videokonfere

Na zobrazenie tohto obsahu nemáte dostatočné oprávanenie.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.

Aktuálne články

Nároky zamestnanca z neplatne skončeného pracovného pomeru (1. časť) N

Publikované:

Skončenie pracovného pomeru so zamestnancom je bežnou súčasťou pracovného procesu u každého zamestnávateľa. Pracovný pomer medzi zamestnancom a zamestnávateľom môže byť ukončený dohodou, výpoveďou, okamžitým skončením alebo aj skončením v skúšobnej dobe. Rozlišujeme medzi skončením pracovného pomeru zo strany zamestnanca a skončením pracovného pomeru zo strany zamestnávateľa.

Materská dovolenka, otcovská dovolenka a rodičovská dovolenka (2. časť) N

Publikované:

Materská dovolenka, otcovská dovolenka a rodičovská dovolenka patria medzi dôležité osobné prekážky v práci na strane zamestnanca. Ide o ospravedlnené pracovné voľno, v rámci ktorého nepatrí zamestnancovi náhrada mzdy, ale hmotné zabezpečenie poskytované v zmysle osobitných predpisov, ktorými sú zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v z. n. p. (ďalej len „zákon o sociálnom poistení“) alebo zákon č. 571/2009 Z. z. o rodičovskom príspevku v z. n. p. (ďalej len „zákon o rodičovskom príspevku“).

Novela zákona o podmienkach výkonu volebného práva N

Publikované:

Zákon vyšiel v Zbierke zákonov pod č. 170/2023 Z. z. v čiastke 62

Transakcie vykonávané obcou a predmet dane z pridanej hodnoty (2. časť) N

Publikované:

Podľa § 3 ods. 4 zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty (ďalej len „zákon o DPH“) štátne orgány a ich rozpočtové organizácie, štátne fondy, orgány územnej samosprávy a ich rozpočtové organizácie a iné právnické osoby, ktoré sú orgánmi verejnej moci, sa nepovažujú za zdaniteľné osoby, keď konajú v rozsahu svojej hlavnej činnosti, a to ani v prípade, ak prijímajú v súvislosti s touto činnosťou platby, s výnimkou, ak táto činnosť výrazne narušuje alebo môže výrazne narušiť hospodársku súťaž, alebo ak vykonávajú činnosti uvedené v prílohe č. 8 zákona o DPH a tieto činnosti nevykonávajú v zanedbateľnom rozsahu.

Nárok na odchodné pri výsluhovom dôchodku N

Publikované:

Má zamestnanec nárok na odchodné aj v prípade, že už od 1. 1. 2019 poberá výsluhový dôchodok, teda už dostal odchodné od Zväzu vojenskej a justičnej stráže, avšak od roku 2019 pracuje u nás na TPP a v októbri mu vznikne nárok na riadny dôchodok, do ktorého chce následne aj odísť.