Portál pre obce,
rozpočtové a príspevkové organizácie

Obec/Mesto

Postup pri základnej finančnej kontrole – príklady z praxe

Publikované: Autor/i: PhDr. Jozef Sýkora, MBA

Pri overovaní realizácie finančnej operácie zodpovední zamestnanci a vedúci zamestnanci overujú finančnú operáciu finančnou kontrolou v celom jej priebehu až do momentu dosiahnutia všetkých stanovených cieľov.  Finančná operácia sa z časového hľadiska môže realizovať vo viacerých fázach, t. j. nielen pred vstupom do záväzku, ale i po vstupe do záväzku

Základná finančná kontrola sa zabezpečuje tzv. „kontrolou štyroch očí“. Základná finančná kontrola prostredníctvom tzv. kontroly štyroch očí zabezpečuje predchádzanie vzniku nedostatkov, podvodov, porušení finančnej disciplíny a nezrovnalostí pri hospodárení  s verejnými financiami.

Upozornenie: Základnú finančnú kontrolu vykonávajú vždy aspoň dvaja zamestnanci subjektu verejnej správy, z ktorých jeden musí byť vedúci zamestnanec. Iného vedúceho  zamestnanca môže dočasne poveriť zabezpečením vykonávania finančnej kontroly z dôvodu krátkodobej práceneschopnosti, dovolenky alebo služobnej cesty štatutár. Za vedúceho zamestnanca v čase jeho neprítomnosti môže vykonať základnú finančnú kontrolu jeho zástupca. Uvedené platí aj v prípade zastupovania štatutára (starostu, riaditeľa, predsedu či primátora a podobne).

Otázka č. 1: Ako správne overiť zmluvy alebo faktúry, či prichádzajúci príjem a čo je potrebné  sledovať?

K uvedeným finančným operáciám alebo ich častiam vykonávajú základnú finančnú kontrolu zamestnanci/vedúci zamestnanci na dokladoch súvisiacich s overovanou finančnou operáciou, napr. na kontrolnom liste faktúry, kontrolnom liste k príjmu, na žiadanke na zakúpenie tovaru v hotovosti, na vnútornom liste, na výda

Na zobrazenie tohto obsahu nemáte dostatočné oprávanenie.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.

Aktuálne články

Nároky zamestnanca z neplatne skončeného pracovného pomeru (2. časť) N

Publikované:

Skončenie pracovného pomeru so zamestnancom je bežnou súčasťou pracovného procesu u každého zamestnávateľa. Pracovný pomer medzi zamestnancom a zamestnávateľom môže byť ukončený dohodou, výpoveďou, okamžitým skončením alebo aj skončením v skúšobnej dobe. Rozlišujeme medzi skončením pracovného pomeru zo strany zamestnanca a skončením pracovného pomeru zo strany zamestnávateľa.

Nároky zamestnanca z neplatne skončeného pracovného pomeru (1. časť) N

Publikované:

Skončenie pracovného pomeru so zamestnancom je bežnou súčasťou pracovného procesu u každého zamestnávateľa. Pracovný pomer medzi zamestnancom a zamestnávateľom môže byť ukončený dohodou, výpoveďou, okamžitým skončením alebo aj skončením v skúšobnej dobe. Rozlišujeme medzi skončením pracovného pomeru zo strany zamestnanca a skončením pracovného pomeru zo strany zamestnávateľa.

Materská dovolenka, otcovská dovolenka a rodičovská dovolenka (2. časť) N

Publikované:

Materská dovolenka, otcovská dovolenka a rodičovská dovolenka patria medzi dôležité osobné prekážky v práci na strane zamestnanca. Ide o ospravedlnené pracovné voľno, v rámci ktorého nepatrí zamestnancovi náhrada mzdy, ale hmotné zabezpečenie poskytované v zmysle osobitných predpisov, ktorými sú zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v z. n. p. (ďalej len „zákon o sociálnom poistení“) alebo zákon č. 571/2009 Z. z. o rodičovskom príspevku v z. n. p. (ďalej len „zákon o rodičovskom príspevku“).

Novela zákona o podmienkach výkonu volebného práva N

Publikované:

Zákon vyšiel v Zbierke zákonov pod č. 170/2023 Z. z. v čiastke 62

Transakcie vykonávané obcou a predmet dane z pridanej hodnoty (2. časť) N

Publikované:

Podľa § 3 ods. 4 zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty (ďalej len „zákon o DPH“) štátne orgány a ich rozpočtové organizácie, štátne fondy, orgány územnej samosprávy a ich rozpočtové organizácie a iné právnické osoby, ktoré sú orgánmi verejnej moci, sa nepovažujú za zdaniteľné osoby, keď konajú v rozsahu svojej hlavnej činnosti, a to ani v prípade, ak prijímajú v súvislosti s touto činnosťou platby, s výnimkou, ak táto činnosť výrazne narušuje alebo môže výrazne narušiť hospodársku súťaž, alebo ak vykonávajú činnosti uvedené v prílohe č. 8 zákona o DPH a tieto činnosti nevykonávajú v zanedbateľnom rozsahu.