Portál pre obce,
rozpočtové a príspevkové organizácie

Obec/Mesto

Oznamovanie protispoločenskej činnosti

Publikované: Autor/i: PhDr. Jozef Sýkora, MBA

Príspevok sa venuje  upozorneniam vo vzťahu k ustanoveniu § 10 ods. 8 zákona č. 54/2019 Z. z. o ochrane oznamovateľov protispoločenskej činnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o ochrane oznamovateľov protispoločenskej činnosti“). V prostredí územnej samosprávy figuruje hlavný kontrolór ako zodpovedná osoba za prijímanie, preverovanie, spracúvanie osobných údajov a oboznamovanie o výsledku oznámení o protispoločenskej činnosti v zmysle zákona o ochrane oznamovateľov protispoločenskej činnosti.

Zodpovedná osoba (hlavný kontrolór obce, miestny kontrolór mestskej časti alebo hlavný kontrolór mesta) vykonáva práva a povinnosti v zmysle tohto zákona aj v podmienkach rozpočtových a príspevkových organizácií zriadených obcou/mestom.

Upozornenia pre územnú samosprávu:

 • V každej obci musí byť povinne spracovaná interná smernica (ako vnútorný riadiaci akt). Smernica má informatívny a odporúčací charakter pre zamestnancov právnických osôb v zakladateľskej pôsobnosti obce alebo mesta.
 • Predmetný zákon zrušil predošlý právny akt, ktorý plne nahradil, a tak obec musí mať povinne spracovanú internú smernicu k podmienkam aktuálneho zákona (č. 54/2019 Z. z. o ochrane oznamovateľov protispoločenskej činnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov). Uvedený zákon doposiaľ nebol novelizovaný.
 • Oznámenie je uvedenie skutočností, o ktorých sa fyzická osoba dozvedela v súvislosti s výkonom svojho zamestnania, povolania, postavenia alebo funkcie alebo v súvislosti s činnosťou vo verejnom záujme a ktoré sa týkajú protispoločenskej činnosti. Oznamovateľom je zamestnanec – fyzická osoba, ktorá v dobrej viere urobila oznámenie voči zamestnávateľovi.
 • Oznámenie možno podať tak,  ako si určí/určila obec vo vnútornom predpise, a to spravidla:
  • písomne,
  • osobne v kancelárii hlavného kontrolóra alebo prostredníctvom
  • poštovej prepravy, prípadne
  • elektronickou poštou (emailom).
 • Odporúčam, aby bolo písomné oznámenie podané v uzatvorenej obálke na adresu obce (alebo priamo hlavného kontrolóra) s uvedením zodpovednej osoby a uvedením slova „Neotvárať“ doručením do podateľne. Podateľňa spravidla označí zalepenú obálku došlou poštovou pečiatkou s dátumom doručenia. Hlavný kontrolór ako zodpovedná osoba je povinný prijať a preveriť každé podané oznámenie. Pri prešetrovaní oznámenia sa vychádza z jeho obsahu bez ohľadu na jeho označenie,  a to najneskôr do 90 dní (tým sa myslí kalendárnych dní) od jeho prijatia. Hlavný  kontrolór môže lehotu uvedenú v predchádzajúcom odseku predĺžiť, a to najviac o ďalších 30 kalendárnych dní.
 • Ak z obsahu oznámenia vyplýva, že nejde o oznámenie podľa zákona o ochrane oznamovateľov protispoločenskej činnosti, ale na jeho vybavenie je príslušný iný orgán, hlavný kontrolór oznámenie postúpi tomuto orgánu. O postúpení oznámenia hlavný  kontrolór vždy a povinne písomne informuje oznamovateľa oznámenia.
Na zobrazenie tohto obsahu nemáte dostatočné oprávanenie.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.

Aktuálne články

Nárok na mzdu pri humanitárnej pomoci N

Publikované:

Odborný zamestnanec školy – sociálny pedagóg bol požiadaný neziskovou organizáciou na výpomoc pri krízovej intervencii utečencom z Ukrajiny vo veľkokapacitnom centre Michalovce. Sociálny pedagóg školený VUDPaP vycestoval 19.3. (sobota) do 22.3.2022 do Michaloviec. Cestovné hradí nezisková organizácia. Ako má postupovať zamestnávateľ pri uvoľnení  zamestnanca za účelom humanitárnej pomoci. Prináležia zamestnancovi diéty za celý pobyt alebo len na 2 pracovné dni? Má nárok na náhradu mzdy?

Spojené voľby do orgánov územnej samosprávy 2022 N

Publikované:

Voľby do orgánov územnej samosprávy 2022 sa vykonajú v jeden deň. Konať sa budú v sobotu od 7:00 do 20:00 hod

Novela zákona o rozpočtových pravidlách verejnej správy N

Publikované:

Zákon vyšiel v Zbierke zákonov pod č. 101/2022 Z. z. v čiastke 35

Nariadenie o príspevku za poskytnutie ubytovania odídencovi v súvislosti so situáciou na Ukrajine N

Publikované:

Nariadenie vyšlo v Zbierke zákonov pod č. 100/2022 Z. z. v čiastke 34

Zákon o niektorých ďalších opatreniach v súvislosti so situáciou na Ukrajine N

Publikované:

Zákon vyšiel v Zbierke zákonov pod č. 92/2022 Z. z. v čiastke 33