Portál pre obce,
rozpočtové a príspevkové organizácie

Obec/Mesto

Odporúčania k spracovaniu návrhu záverečného účtu za rok 2021

Publikované: Autor/i: PhDr. Jozef Sýkora, MBA

V príspevku upozorňujeme ekonómov a rozpočtárov obcí a miest na časté kontrolné zistenia pri tvorbe záverečného účtu obce v celkom tridsiatich odporúčaniach.  Objasňujeme, čo všetko má návrh záverečného účtu obsahovať. Primárne sa príspevok viaže na ústavný zákon č. 493/2011 Z. z. o rozpočtovej zodpovednosti v znení neskorších predpisov vzhľadom na zákon č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z. n. p., ale aj na zákon č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z. n. p. a na opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky, ktorým sa ustanovuje druhová klasifikácia, organizačná klasifikácia, a ekonomická klasifikácia rozpočtovej klasifikácie v znení neskorších predpisov.

Záverečný účet obce v textovej či tabuľkovej časti (alebo ich kombináciách) povinne obsahuje hospodárenie obce, finančné vzťahy k zriadeným alebo založeným právnickým osobám a finančné vzťahy k fyzickým osobám – podnikateľom a právnickým osobám, ktorým poskytli prostriedky svojho rozpočtu. Záverečný účet musí vo forme návrhu obsahovať i finančné vzťahy k štátnemu rozpočtu, štátnym fondom a aj finančné vzťahy k rozpočtom iných obcí a k rozpočtom vyšších územných celkov.

Odporúčania a upozornenia k zostaveniu návrhu záverečného účtu za rozpočtový rok 2021

 1. Záverečný účet sa zostavuje zásadne vo forme návrhu.
 2. Záverečný účet sa nenazýva celoročným hospodárením.
 3. Záverečný účet sa nemôže zamieňať za výročnú správu a naopak.
 4. Záverečný účet sa v čase zostavenia i schválenia neoveruje základnou finančnou kontrolou podľa zákona č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z. n. p.
 5. Súčasťou záverečného účtu môžu byť i prílohy (najmä účtovná závierka, výrok audítora, plnenie rozpočtu zriadených organizácií, či správa o hospodárení organizácie v zakladateľskej pôsobnosti – obchodných spoločností s majetkovým podielom obce).
 6. Príjmy rozpočtových organizácií (najmä nájomné, príjmy z predaja a pod.) sú nedaňovými príjmami a obec ich nedefinuje ako finančné operácie a ani ako transfery (v rámci triedy 3xx ekonomickej klasifikácie rozpočtovej klasifikácie).
 7. Ak obec je súčasťou zmluvy o združení s inými obcami, spoločnou úradovňou a pod., má byť spravidla v texte návrhu záverečného účtu takýto finančný vzťah zadefinovaný (postačí suma členského a opis povinností či cieľ združenia).
 8. Návrh záverečného účtu nemôže spracovať kreovaná komisia obecného zastupiteľstva a ani hlavný kontrolór obce.
 9. Prebytok rozpočtového hospodárenia obce je vždy zdrojom rezervného fondu, prípadne ďalších peňažných fondov. Tieto ďalšie peňažné fondy sa nevytvárajú v čase pred rozhodovaním o prídele prebytku hospodárenia. Ich zostatky medziročne neprepadajú.
 10. Peňažný fond sa do aktuálneho roka zapája vždy do rozpočtu ako príjmová finančná operácia a nemá vplyv na výsledok hospodárenia obce (pozn. autora: ten sa vypočíta na základe prebytku/schodku bežného rozpočtu a prebytku/schodku kapitálového rozpočtu).
 11. Obec, mesto a ani zriadené organizácie nepoužívajú prevodové finančné operácie. Tieto prevodové finančné operácie sa používajú v sektore štátnej správy.
 12. O použití prebytku rozpočtu alebo o spôsobe vysporiadania schodku rozpočtu [pozn. autora:
Na zobrazenie tohto obsahu nemáte dostatočné oprávanenie.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.

Aktuálne články

Rozpis rozpočtu na rozpočtové a príspevkové organizácie N

Publikované:

Na akej úrovni ekonomickej a funkčnej rozpočtovej klasifikácie musí obec vykonať rozpis rozpočtu na rozpočtové a príspevkové organizácie?

Vyhotovenie stavebného povolenia spoločným obecným úradom N

Publikované:

Spoločný obecný úrad prijal žiadosť o vydanie stavebného povolenia. Zamestnanec obce, ktorá je sídlom spoločného obecného úradu, ale nebola stavebným úradom, vyhotovil stavebné povolenie, ktoré podpísal starosta obce, v ktorej sídli spoločný obecný úrad. Konal spoločný obecný úrad a starosta obce v súlade s platným právom?

Lehota na vykonanie rozpisu rozpočtu N

Publikované:

V akej lehote obec musí vykonať rozpis rozpočtu?

Predvolanie svedka obcou N

Publikované:

Obec potrebovala zabezpečiť osobnú účasť svedka na správnom konaní, a preto ho predvolala. Predvolanie svedkovi zaslala s doručenkou do vlastných rúk. Uvedené predvolanie si svedok neprevzal a písomnosť sa vrátila obci ako nedoručená. Obec preto považovala predvolanie za riadne doručené a podala Policajnému zboru žiadosť o predvedenie osoby. Konala obec v súlade s platným právom?

Zmena zákona o verejnom obstarávaní účinná od 1. augusta 2024 N

Publikované:

Národná rada SR schválila dňa 19.06.2024 novelu zákona o verejnom obstarávaní z dielne Ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR, ktorá s účinnosťou od 01.08.2024 prináša viaceré významné zmeny v doterajšom fungovaní verejných nákupov na Slovensku.