Portál pre obce,
rozpočtové a príspevkové organizácie

Obec/Mesto

Odporúčania k spracovaniu návrhu záverečného účtu za rok 2021

Publikované: Autor/i: PhDr. Jozef Sýkora, MBA

V príspevku upozorňujeme ekonómov a rozpočtárov obcí a miest na časté kontrolné zistenia pri tvorbe záverečného účtu obce v celkom tridsiatich odporúčaniach.  Objasňujeme, čo všetko má návrh záverečného účtu obsahovať. Primárne sa príspevok viaže na ústavný zákon č. 493/2011 Z. z. o rozpočtovej zodpovednosti v znení neskorších predpisov vzhľadom na zákon č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z. n. p., ale aj na zákon č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z. n. p. a na opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky, ktorým sa ustanovuje druhová klasifikácia, organizačná klasifikácia, a ekonomická klasifikácia rozpočtovej klasifikácie v znení neskorších predpisov.

Záverečný účet obce v textovej či tabuľkovej časti (alebo ich kombináciách) povinne obsahuje hospodárenie obce, finančné vzťahy k zriadeným alebo založeným právnickým osobám a finančné vzťahy k fyzickým osobám – podnikateľom a právnickým osobám, ktorým poskytli prostriedky svojho rozpočtu. Záverečný účet musí vo forme návrhu obsahovať i finančné vzťahy k štátnemu rozpočtu, štátnym fondom a aj finančné vzťahy k rozpočtom iných obcí a k rozpočtom vyšších územných celkov.

Odporúčania a upozornenia k zostaveniu návrhu záverečného účtu za rozpočtový rok 2021

 1. Záverečný účet sa zostavuje zásadne vo forme návrhu.
 2. Záverečný účet sa nenazýva celoročným hospodárením.
 3. Záverečný účet sa nemôže zamieňať za výročnú správu a naopak.
 4. Záverečný účet sa v čase zostavenia i schválenia neoveruje základnou finančnou kontrolou podľa zákona č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z. n. p.
 5. Súčasťou záverečného účtu môžu byť i prílohy (najmä účtovná závierka, výrok audítora, plnenie rozpočtu zriadených organizácií, či správa o hospodárení organizácie v zakladateľskej pôsobnosti – obchodných spoločností s majetkovým podielom obce).
 6. Príjmy rozpočtových organizácií (najmä nájomné, príjmy z predaja a pod.) sú nedaňovými príjmami a obec ich nedefinuje ako finančné operácie a ani ako transfery (v rámci triedy 3xx ekonomickej klasifikácie rozpočtovej klasifikácie).
 7. Ak obec je súčasťou zmluvy o združení s inými obcami, spoločnou úradovňou a pod., má byť spravidla v texte návrhu záverečného účtu takýto finančný vzťah zadefinovaný (postačí suma členského a opis povinností či cieľ združenia).
 8. Návrh záverečného účtu nemôže spracovať kreovaná komisia obecného zastupiteľstva a ani hlavný kontrolór obce.
 9. Prebytok rozpočtového hospodárenia obce je vždy zdrojom rezervného fondu, prípadne ďalších peňažných fondov. Tieto ďalšie peňažné fondy sa nevytvárajú v čase pred rozhodovaním o prídele prebytku hospodárenia. Ich zostatky medziročne neprepadajú.
 10. Peňažný fond sa do aktuálneho roka zapája vždy do rozpočtu ako príjmová finančná operácia a nemá vplyv na výsledok hospodárenia obce (pozn. autora: ten sa vypočíta na základe prebytku/schodku bežného rozpočtu a prebytku/schodku kapitálového rozpočtu).
 11. Obec, mesto a ani zriadené organizácie nepoužívajú prevodové finančné operácie. Tieto prevodové finančné operácie sa používajú v sektore štátnej správy.
 12. O použití prebytku rozpočtu alebo o spôsobe vysporiadania schodku rozpočtu [pozn. autora:
Na zobrazenie tohto obsahu nemáte dostatočné oprávanenie.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.

Aktuálne články

Kontrola vyplatenia odmien pre zamestnancov obecného úradu N

Publikované:

Obecné zastupiteľstvo svojím uznesením uložilo hlavnej kontrolórke vykonať kontrolu vyplatenia odmien pre zamestnancov obecného úradu. Hlavná kontrolórka pri tejto príležitosti chce skontrolovať dodržiavanie zákona o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme. Má oprávnenie na tento postup? Môže sa hlavná kontrolórka oboznamovať s údajmi o platoch a odmenách jednotlivých zamestnancov?

Vysporiadanie finančných vzťahov obce k svojim rozpočtovým organizáciám N

Publikované:

Akým spôsobom sa vysporiadajú vzťahy obce voči svojej rozpočtovej organizácii – škole, z ktorých finančných výkazov sa bude vychádzať pri zostavení záverečného účtu?

Hlavný kontrolór ako zamestnanec príspevkovej organizácie obce N

Publikované:

Môže byť zamestnanec príspevkovej organizácie, ktorú zriadila obec, hlavným kontrolórom tej istej obce?

Viacročný rozpočet N

Publikované:

Rozpočet je definovaný ako strednodobý ekonomický nástroj finančnej politiky obce a VÚC, v ktorom sú vyjadrené zámery rozvoja územia obce a VÚC a potrieb ich obyvateľov. Z uvedeného titulu a v súlade so zákonom o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy obec a VÚC zostavujú rozpočet ako viacročný rozpočet.

Zvýšenie sumy životného minima a dopad na mzdové veličiny N

Publikované:

Od 1. 7. 2023 sa zmenila výška životného minima. Je to dôležitý parameter vo finančnej oblasti, pretože od neho sú odvodené viaceré mzdové veličiny. Suma životného minima má priamy dopad aj na dávky v hmotnej núdzi, vybrané peňažné príspevky a štátne sociálne dávky, napr. rodičovský príspevok. Od sumy životného minima sú závislé aj nepostihnuteľné sumy, ktoré majú priamy dopad na výšku zrážok realizovaných zo mzdy zamestnanca na základe núteného výkonu rozhodnutia.