Portál pre obce,
rozpočtové a príspevkové organizácie

Obec/Mesto

Návrh záverečného účtu a dlhová služba obce v samospráve

Publikované: Autor/i: PhDr. Jozef Sýkora, MBA

Príspevok sa venuje spracovaniu návrhu záverečného účtu podľa zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Po skončení rozpočtového roka obec a vyšší územný celok údaje o rozpočtovom hospodárení súhrnne spracujú do záverečného účtu obce a záverečného účtu vyššieho územného celku.

Čo musí obsahovať záverečný účet obce:

1. hospodárenie obce,

2. finančné vzťahy  k zriadeným alebo založeným právnickým osobám,

3. finančné vzťahy k fyzickým osobám – podnikateľom a právnickým osobám, ktorým poskytli prostriedky svojho rozpočtu,

4. finančné vzťahy k štátnemu rozpočtu, štátnym fondom a tiež aj

5. finančné vzťahy k rozpočtom iných obcí a k rozpočtom vyšších územných celkov (pozn.: zmluvy o združení, zmluvy o spolupráci, spoločné úrady a podobne).

 Otázka č. 1: Môže záverečný účet spracovať aj obecné zastupiteľstvo, prípadne ním kreovaná komisia?

Nie, uvedené nie je zákonné, návrh spracúvajú  výlučne zamestnanci obecného úradu a starosta obce.

 Otázka č. 2: Dokedy musí byť záverečný účet schválený?

Záverečný účet nemá stanovený termín určený zákonom o rozpočtových pravidlách, ktorý by vymedzoval dokedy musí byť záverečný účet schválený. Táto skutočnosť je výlučne v pôsobnosti obecného zastupiteľstva (ktorému sa návrh predloží povinne do 30.6.2022 vrátane).

Otázka č. 3: Overí sa záverečný účet základnou finančnou kontrolou?

Nie, návrh záverečného účtu a ani výročná správa, resp. výpočet výsledku hospodárenia za minulý rozpočtový rok sa neoveruje základnou finančnou kontrolou.

Otázka č. 4: Musí sa záverečný účet zverejniť aj na úradnej tabuli v plnom znení?

Áno, povinne sa zverejní na webovom sídle obce a tiež na úradnej tabuli súčasne (netreba zverejňovať na nástenkách v rámci budovy úradu, ak to nie je úradná tabuľa).

Záverečný účet musí povinne obsahovať:

 1. údaje o plnení rozpočtu  v súlade s rozpočtovou klasifikáciou, 
 2. prehľad o stave a vývoji dlhu,
 3. údaje o hospodárení príspevkových organizácií v ich pôsobnosti,
 4. bilanciu aktív a pasív,
 5. prehľad o poskytnutých dotáciách v členení podľa jednotlivých príjemcov, ak nie sú obcou a vyšším územným celkom zverejnené iným spôsobom, 
 6. údaje o nákladoch a výnosoch podnikateľskej činnosti a aj
 7. hodnotenie plnenia programov obce a programov vyššieho územného celku.

Záverečný účet môže obsahovať aj iné údaje, napríklad:

 1. porovnanie s predošlými rozpočtovými rokmi,
 2. detailnejšie informácie o hospodárení rozpočtových organizácií,
 3. dlh obce a výpočet dlhovej služby,
 4. zámery do aktuálneho rozpočtového roka,
 5. povolenie starostu obce/zastupiteľstva k rozpočtovým opatreniam,
 6. poskytnuté záruky (v zákone už vypustené ako povinné),
 7. tvorba rezerv a opravných položiek v roku 2021 a podobne.

Závereč

Na zobrazenie tohto obsahu nemáte dostatočné oprávanenie.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.