Portál pre obce,
rozpočtové a príspevkové organizácie

Obec/Mesto

Inventarizačné rozdiely za rok 2022 – ako o nich účtovať?

Publikované: Autor/i: PhDr. Jozef Sýkora, MBA

Príspevok sa zaoberá spôsobom správneho účtovania inventarizačných rozdielov v účtovnom roku 2023 vzhľadom na vykonanie inventarizácie majetku, záväzkov a ich rozdielov za rok 2022. Bližšie je v úvode rozoberaný pohľad na novelizáciu zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov a tiež k spracovaniu výstupu k z inventarizácie – inventarizačnému zápisu, ktorý musí obligatórne (ako formálnu náležitosť výstupu z inventarizácie majetku a záväzkov) obsahovať aj posúdenie vzniku inventarizačného rozdielu a tiež potreby precenenia/ocenenia/úpravy ocenenia majetku, pohľadávok alebo záväzkov.

Podstatné je zadefinovať, že od 1. 1. 2023 je v účinnosti novelizácia zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov, podľa ktorej pri hmotnom majetku (pozn.: okrem zásob a peňažných prostriedkov v hotovosti), podľa ktorej:

-        obec, mesto, mestská časť a vyšší územný celok a súčasne

-        rozpočtová organizácia a príspevková organizácia v ich zriaďovateľskej pôsobnosti

vykonávajú inventarizáciu v lehote ku dňu zostavenia účtovnej závierky, t.j. raz za rok (t. j. nie minimálne raz za štyri účtovné roky tak, ako to platilo do 31. 12. 2022).

Upozornenie: Podľa uvedeného treba upraviť aj interné akty riadenia (pozn.: smernicu o vykonávaní účtovníctva alebo príkaz k spracovaniu inventarizácie, ak je dlhodobý platný a účinný na viac účtovných období).

V súvislosti s účtovnou témou treba dodať, že pre územnú samosprávu je účinné novelizované samostatné Opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky zo dňa 12. 12. 2022 č. MF/014454/2022-36, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o postupoch účtovania a rámcovej účtovej osnove pre obce, vyššie územné celky a nimi zriadené rozpočtové organizácie a príspevkové organizácie (ďalej len „postupy účtovania“). Predmetné postupy účtovania sú uverejnené vo Finančnom spravodajcovi Ministerstva financií Slovenskej republiky (pozn.: Postupy účtovania sú rozdelené na dve samostatné opatrenia, ktoré sú záväzné a zrušujú opatrenie MF SR, ktoré bolo účinné od roku 2019 bez zmeny).

Upozornenie: Ak subjekt vykoná inventarizáciu majetku napríklad v januári 2023 alebo začiatkom februára, musí povinne ešte doplniť do inventarizačného zápisu, že:

Stav majetku – zásob pri inventúre v januári 2023 ..............

Stav majetku k času zostavenia účtovnej závierky – 31. 12. 2022 .............

Evidovaný rozdiel ..................

Otázka z decembra 2022:

Aké metódy inventúr možno aj v roku 2023 uplatniť v praxi?

Metódy a druhy inventúr sú uvedené v nasledujúcom prehľade:

Inventarizácia majetku a záväzkov

Druh inventúry na zistenie skutočného stavu

dlhodobý nehmotný majetok a drobný dlhodobý nehmotný majetok vedený v účtovníctve a v operatívnej evidencii

fyzická, resp. dokladová inventúra

dlhodobý hmotný majetok a drobný dlhodobý hmotný majetok vedený v účtovníctve a v operatívnej evidencii

fyzická, resp. dokladová inventúra

zásoby vedené v účtovníctve a v operatívnej evidencii

fyzická inventúra

Na zobrazenie tohto obsahu nemáte dostatočné oprávanenie.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.

Aktuálne články

Kontrola vyplatenia odmien pre zamestnancov obecného úradu N

Publikované:

Obecné zastupiteľstvo svojím uznesením uložilo hlavnej kontrolórke vykonať kontrolu vyplatenia odmien pre zamestnancov obecného úradu. Hlavná kontrolórka pri tejto príležitosti chce skontrolovať dodržiavanie zákona o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme. Má oprávnenie na tento postup? Môže sa hlavná kontrolórka oboznamovať s údajmi o platoch a odmenách jednotlivých zamestnancov?

Vysporiadanie finančných vzťahov obce k svojim rozpočtovým organizáciám N

Publikované:

Akým spôsobom sa vysporiadajú vzťahy obce voči svojej rozpočtovej organizácii – škole, z ktorých finančných výkazov sa bude vychádzať pri zostavení záverečného účtu?

Hlavný kontrolór ako zamestnanec príspevkovej organizácie obce N

Publikované:

Môže byť zamestnanec príspevkovej organizácie, ktorú zriadila obec, hlavným kontrolórom tej istej obce?

Viacročný rozpočet N

Publikované:

Rozpočet je definovaný ako strednodobý ekonomický nástroj finančnej politiky obce a VÚC, v ktorom sú vyjadrené zámery rozvoja územia obce a VÚC a potrieb ich obyvateľov. Z uvedeného titulu a v súlade so zákonom o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy obec a VÚC zostavujú rozpočet ako viacročný rozpočet.

Zvýšenie sumy životného minima a dopad na mzdové veličiny N

Publikované:

Od 1. 7. 2023 sa zmenila výška životného minima. Je to dôležitý parameter vo finančnej oblasti, pretože od neho sú odvodené viaceré mzdové veličiny. Suma životného minima má priamy dopad aj na dávky v hmotnej núdzi, vybrané peňažné príspevky a štátne sociálne dávky, napr. rodičovský príspevok. Od sumy životného minima sú závislé aj nepostihnuteľné sumy, ktoré majú priamy dopad na výšku zrážok realizovaných zo mzdy zamestnanca na základe núteného výkonu rozhodnutia.