Portál pre obce,
rozpočtové a príspevkové organizácie

Obec/Mesto

Inventarizačné rozdiely za rok 2022 – ako o nich účtovať?

Publikované: Autor/i: PhDr. Jozef Sýkora, MBA

Príspevok sa zaoberá spôsobom správneho účtovania inventarizačných rozdielov v účtovnom roku 2023 vzhľadom na vykonanie inventarizácie majetku, záväzkov a ich rozdielov za rok 2022. Bližšie je v úvode rozoberaný pohľad na novelizáciu zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov a tiež k spracovaniu výstupu k z inventarizácie – inventarizačnému zápisu, ktorý musí obligatórne (ako formálnu náležitosť výstupu z inventarizácie majetku a záväzkov) obsahovať aj posúdenie vzniku inventarizačného rozdielu a tiež potreby precenenia/ocenenia/úpravy ocenenia majetku, pohľadávok alebo záväzkov.

Podstatné je zadefinovať, že od 1. 1. 2023 je v účinnosti novelizácia zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov, podľa ktorej pri hmotnom majetku (pozn.: okrem zásob a peňažných prostriedkov v hotovosti), podľa ktorej:

-        obec, mesto, mestská časť a vyšší územný celok a súčasne

-        rozpočtová organizácia a príspevková organizácia v ich zriaďovateľskej pôsobnosti

vykonávajú inventarizáciu v lehote ku dňu zostavenia účtovnej závierky, t.j. raz za rok (t. j. nie minimálne raz za štyri účtovné roky tak, ako to platilo do 31. 12. 2022).

Upozornenie: Podľa uvedeného treba upraviť aj interné akty riadenia (pozn.: smernicu o vykonávaní účtovníctva alebo príkaz k spracovaniu inventarizácie, ak je dlhodobý platný a účinný na viac účtovných období).

V súvislosti s účtovnou témou treba dodať, že pre územnú samosprávu je účinné novelizované samostatné Opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky zo dňa 12. 12. 2022 č. MF/014454/2022-36, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o postupoch účtovania a rámcovej účtovej osnove pre obce, vyššie územné celky a nimi zriadené rozpočtové organizácie a príspevkové organizácie (ďalej len „postupy účtovania“). Predmetné postupy účtovania sú uverejnené vo Finančnom spravodajcovi Ministerstva financií Slovenskej republiky (pozn.: Postupy účtovania sú rozdelené na dve samostatné opatrenia, ktoré sú záväzné a zrušujú opatrenie MF SR, ktoré bolo účinné od roku 2019 bez zmeny).

Upozornenie: Ak subjekt vykoná inventarizáciu majetku napríklad v januári 2023 alebo začiatkom februára, musí povinne ešte doplniť do inventarizačného zápisu, že:

Stav majetku – zásob pri inventúre v januári 2023 ..............

Stav majetku k času zostavenia účtovnej závierky – 31. 12. 2022 .............

Evidovaný rozdiel ..................

Otázka z decembra 2022:

Aké metódy inventúr možno aj v roku 2023 uplatniť v praxi?

Metódy a druhy inventúr sú uvedené v nasledujúcom prehľade:

Inventarizácia majetku a záväzkov

Druh inventúry na zistenie skutočného stavu

dlhodobý nehmotný majetok a drobný dlhodobý nehmotný majetok vedený v účtovníctve a v operatívnej evidencii

fyzická, resp. dokladová inventúra

dlhodobý hmotný majetok a drobný dlhodobý hmotný majetok vedený v účtovníctve a v operatívnej evidencii

fyzická, resp. dokladová inventúra

zásoby vedené v účtovníctve a v operatívnej evidencii

fyzická inventúra

Na zobrazenie tohto obsahu nemáte dostatočné oprávanenie.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.

Aktuálne články

Rozpis rozpočtu na rozpočtové a príspevkové organizácie N

Publikované:

Na akej úrovni ekonomickej a funkčnej rozpočtovej klasifikácie musí obec vykonať rozpis rozpočtu na rozpočtové a príspevkové organizácie?

Vyhotovenie stavebného povolenia spoločným obecným úradom N

Publikované:

Spoločný obecný úrad prijal žiadosť o vydanie stavebného povolenia. Zamestnanec obce, ktorá je sídlom spoločného obecného úradu, ale nebola stavebným úradom, vyhotovil stavebné povolenie, ktoré podpísal starosta obce, v ktorej sídli spoločný obecný úrad. Konal spoločný obecný úrad a starosta obce v súlade s platným právom?

Lehota na vykonanie rozpisu rozpočtu N

Publikované:

V akej lehote obec musí vykonať rozpis rozpočtu?

Predvolanie svedka obcou N

Publikované:

Obec potrebovala zabezpečiť osobnú účasť svedka na správnom konaní, a preto ho predvolala. Predvolanie svedkovi zaslala s doručenkou do vlastných rúk. Uvedené predvolanie si svedok neprevzal a písomnosť sa vrátila obci ako nedoručená. Obec preto považovala predvolanie za riadne doručené a podala Policajnému zboru žiadosť o predvedenie osoby. Konala obec v súlade s platným právom?

Zmena zákona o verejnom obstarávaní účinná od 1. augusta 2024 N

Publikované:

Národná rada SR schválila dňa 19.06.2024 novelu zákona o verejnom obstarávaní z dielne Ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR, ktorá s účinnosťou od 01.08.2024 prináša viaceré významné zmeny v doterajšom fungovaní verejných nákupov na Slovensku.