Portál pre obce,
rozpočtové a príspevkové organizácie

Obec/Mesto

Inventarizácia majetku, záväzkov a ich rozdielov za rok 2022 v kocke

Publikované: Autor/i: PhDr. Jozef Sýkora, MBA

Príspevok sa venuje aktuálnej téme, ktorá sa viaže na prelom účtovných rokov 2022 a 2023 a spája sa vždy a povinne s inventarizovaním majetku a záväzkov a ich rozdielov za účtovný rok 2022 (vždy k stavu 31. december 2022 vrátane). Úvodom treba uviesť, že inventarizácia sa vždy vykonáva podľa ustanovení § 29 až 30 zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov. Inventarizácii predchádza spravidla písomný príkaz alebo iný interný riadiaci akt, ktorým štatutár (starosta, riaditeľ organizácie alebo školy) vydá oprávnenie na jej vykonanie.

Predmetom inventarizácie je:

 • Neobežný majetok:

-       dlhodobý nehmotný majetok, opravné položky,

-       dlhodobý hmotný majetok, opravné položky,

-       dlhodobý finančný majetok, opravné položky.

 • Obstaranie dlhodobého hmotného, dlhodobého nehmotného a dlhodobého finančného majetku, opravné položky.
 • Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný a dlhodobý nehmotný majetok, opravné položky.
 • Obežný majetok:

-       zásoby - materiálu, tovaru, posypovej soli (potravín v školskej jedálni), opravné položky,

-       zúčtovacie vzťahy - zúčtovanie medzi subjektmi verejnej správy,

-       pohľadávky - dlhodobé, krátkodobé, opravné položky,

-       finančný majetok:

 • peňažné prostriedky v hotovosti,
 • peniaze na ceste,
 • ceniny, stravné lístky, sociálne a iné poukážky,
 • bankové účty,
 • sociálny fond,
 • obstaranie krátkodobého finančného majetku,
 • poskytnuté návratné finančné výpomoci - dlhodobé, krátkodobé, časové rozlíšenie.
 • Vlastné imanie:

-       oceňovacie rozdiely,

-       fondy,

-       výsledok hospodárenia.

 • Záväzky:

-       rezervy,

-       dlhodobé záväzky,

-       krátkodobé záväzky,

-       bankové úvery a výpomoci,

-       časové rozlíšenie,

 • Operatívna evidencia - podsúvahové účty:

-       drobný hmotný a nehmotný majetok,

-       prenajatý majetok,

-       majetok vo výpožičke,

-       odpísané pohľadávky.

 • Škodové protokoly,
 • Platová inventúra zamestnancov.

Kedy vykonať mimoriadnu inventarizáciu?

Mimoriadna inventarizácia sa vykoná pri organizačnej zmene (zlúčenie, rozdelenie, zrušenie organizácie), pri uzavretí dohody o hmotnej zodpovednosti a jej ukončení, po mimoriadnych udalostiach (živelná pohroma, vlámanie a podobne) na tom majetku, u ktorého k týmto udalostiam došlo. Rovnako tiež v prípade, ak ju nariadi vedúci účtovnej jednotky (napr. pri zistení väčších nezrovnalostí, pri náhodných kontrolách, pri sťahovaní skladu, v prípade keď sú pochybnosti o riadnom vykonaní inventarizácie, tiež na požiadanie kontrolných orgánov) alebo pri prechodnej zmene zamestnancov zodpovedných za pokladničnú hotovosť a ceniny.

Metódy inventarizácie:

 • Fyzická inventúra - počítaním, vážením, meraním (najmä hmotný majetok, zásoby, finančný majetok a podobne).
 • Dokladová inventúra - na základe účtovných dokladov, rôznych písomností, zmlúv, dohôd a podobne (nehmotný majetok, cenné papiere, bankové účty, peniaze na ceste, tovar a materiál
Na zobrazenie tohto obsahu nemáte dostatočné oprávanenie.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.

Aktuálne články

Pedagogický zamestnanec a nerovnomerne rozvrhnutý pracovný čas N

Publikované:

Učiteľka na prvom stupni má od 1. septembra 2022 čiastočný pracovný úväzok na 48 %. 48 % z 23 hodín priamej výchovno-vzdelávacej činnosti je 11 hodín za týždeň. 48 % z 37,5-hodinového týždenného pracovného času je 18 hodín za týždeň. Jej pracovný rozvrh je nasledujúci: -       Pondelok: 7.00 h do 13.30 h (12.00 do 12.30 obedná prestávka), 4 hodiny výchovno-vzdelávacej činnosti, -       Utorok: 7.00 h do 13.30 h (12.00 do 12.30 obedná prestávka), 4 hodiny výchovno-vzdelávacej činnosti, -       Piatok: 7.00 h do 13.30 h (12.00 do 12.30 obedná prestávka), 3 hodiny výchovno-vzdelávacej činnosti. Zamestnankyňa chce pracovať len tri dni v týždni. Je to možné? Neporušuje sa tým Zákonník práce? Môže jej takúto pracovnú dobu zamestnávateľ umožniť na jej vlastnú žiadosť? V stredu a vo štvrtok teda bude mať voľno? Čo v prípade úrazu počas dní, kedy nepracuje? Bude mať menej dovolenky, nakoľko nepracuje každý deň?

Novely zákona o miestnych daniach účinné v priebehu roka 2022 N

Publikované:

V priebehu roka 2022 (do 30. 9. 2022) boli schválené už tri novely zákona č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v z. n. p. (ďalej len „zákon o miestnych daniach“). Ide o novely, ktoré si vyžiadal predovšetkým vzniknutý vojenský konflikt na Ukrajine začiatkom februára 2022 a aj dlhodobo neriešená situácia s chátranými a neobývanými nehnuteľnosťami v obciach a spresnenie základu dane a sadzby dane u vybraných druhov pozemkov.

Základná finančná kontrola – otázky z praxe N

Publikované:

Témou príspevku je odpovedanie na časté otázky z prostredia škôl, zriaďovateľov a zariadení vzhľadom na výkon základnej finančnej kontroly podľa zákona č.  357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o finančnej kontrole“) v druhom polroku 2022. Otázky sa venujú najmä obehu účtovných dokladov, správnym formálnym náležitostiam jej výkonu i finančným operáciám alebo ich častiam, ktoré sa povinne overujú základnou finančnou kontrolou.

Depozitný účet na prelome rokov 2022 a 2023 – otázky z praxe N

Publikované:

Príspevok sa venuje inštitútu depozitného účtu (účtu cudzích prostriedkov) v oblasti rozpočtových organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti obcí, miest, vyšších územných celkov. Príspevok reaguje na aplikačnú prax a na časté problémy a nedostatky pri disponovaní s depozitným účtom najmä v období prechodu medzi účtovnými obdobiami rokov 2022 a 2023 formou spracovaných odpovedí na otázky zamestnancov rozpočtových organizácií (najmä škôl, knižníc, sociálnych zariadení).

Inventarizácia majetku, záväzkov a ich rozdielov za rok 2022 v kocke N

Publikované:

Príspevok sa venuje aktuálnej téme, ktorá sa viaže na prelom účtovných rokov 2022 a 2023 a spája sa vždy a povinne s inventarizovaním majetku a záväzkov a ich rozdielov za účtovný rok 2022 (vždy k stavu 31. december 2022 vrátane). Úvodom treba uviesť, že inventarizácia sa vždy vykonáva podľa ustanovení § 29 až 30 zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov. Inventarizácii predchádza spravidla písomný príkaz alebo iný interný riadiaci akt, ktorým štatutár (starosta, riaditeľ organizácie alebo školy) vydá oprávnenie na jej vykonanie.