Portál pre obce,
rozpočtové a príspevkové organizácie

Obec/Mesto

Inventarizácia majetku, záväzkov a ich rozdielov za rok 2022 v kocke

Publikované: Autor/i: PhDr. Jozef Sýkora, MBA

Príspevok sa venuje aktuálnej téme, ktorá sa viaže na prelom účtovných rokov 2022 a 2023 a spája sa vždy a povinne s inventarizovaním majetku a záväzkov a ich rozdielov za účtovný rok 2022 (vždy k stavu 31. december 2022 vrátane). Úvodom treba uviesť, že inventarizácia sa vždy vykonáva podľa ustanovení § 29 až 30 zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov. Inventarizácii predchádza spravidla písomný príkaz alebo iný interný riadiaci akt, ktorým štatutár (starosta, riaditeľ organizácie alebo školy) vydá oprávnenie na jej vykonanie.

Predmetom inventarizácie je:

 • Neobežný majetok:

-       dlhodobý nehmotný majetok, opravné položky,

-       dlhodobý hmotný majetok, opravné položky,

-       dlhodobý finančný majetok, opravné položky.

 • Obstaranie dlhodobého hmotného, dlhodobého nehmotného a dlhodobého finančného majetku, opravné položky.
 • Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný a dlhodobý nehmotný majetok, opravné položky.
 • Obežný majetok:

-       zásoby - materiálu, tovaru, posypovej soli (potravín v školskej jedálni), opravné položky,

-       zúčtovacie vzťahy - zúčtovanie medzi subjektmi verejnej správy,

-       pohľadávky - dlhodobé, krátkodobé, opravné položky,

-       finančný majetok:

 • peňažné prostriedky v hotovosti,
 • peniaze na ceste,
 • ceniny, stravné lístky, sociálne a iné poukážky,
 • bankové účty,
 • sociálny fond,
 • obstaranie krátkodobého finančného majetku,
 • poskytnuté návratné finančné výpomoci - dlhodobé, krátkodobé, časové rozlíšenie.
 • Vlastné imanie:

-       oceňovacie rozdiely,

-       fondy,

-       výsledok hospodárenia.

 • Záväzky:

-       rezervy,

-       dlhodobé záväzky,

-       krátkodobé záväzky,

-       bankové úvery a výpomoci,

-       časové rozlíšenie,

 • Operatívna evidencia - podsúvahové účty:

-       drobný hmotný a nehmotný majetok,

-       prenajatý majetok,

-       majetok vo výpožičke,

-       odpísané pohľadávky.

 • Škodové protokoly,
 • Platová inventúra zamestnancov.

Kedy vykonať mimoriadnu inventarizáciu?

Mimoriadna inventarizácia sa vykoná pri organizačnej zmene (zlúčenie, rozdelenie, zrušenie organizácie), pri uzavretí dohody o hmotnej zodpovednosti a jej ukončení, po mimoriadnych udalostiach (živelná pohroma, vlámanie a podobne) na tom majetku, u ktorého k týmto udalostiam došlo. Rovnako tiež v prípade, ak ju nariadi vedúci účtovnej jednotky (napr. pri zistení väčších nezrovnalostí, pri náhodných kontrolách, pri sťahovaní skladu, v prípade keď sú pochybnosti o riadnom vykonaní inventarizácie, tiež na požiadanie kontrolných orgánov) alebo pri prechodnej zmene zamestnancov zodpovedných za pokladničnú hotovosť a ceniny.

Metódy inventarizácie:

 • Fyzická inventúra - počítaním, vážením, meraním (najmä hmotný majetok, zásoby, finančný majetok a podobne).
 • Dokladová inventúra - na základe účtovných dokladov, rôznych písomností, zmlúv, dohôd a podobne (nehmotný majetok, cenné papiere, bankové účty, peniaze na ceste, tovar a materiál
Na zobrazenie tohto obsahu nemáte dostatočné oprávanenie.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.

Aktuálne články

Kontrola vyplatenia odmien pre zamestnancov obecného úradu N

Publikované:

Obecné zastupiteľstvo svojím uznesením uložilo hlavnej kontrolórke vykonať kontrolu vyplatenia odmien pre zamestnancov obecného úradu. Hlavná kontrolórka pri tejto príležitosti chce skontrolovať dodržiavanie zákona o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme. Má oprávnenie na tento postup? Môže sa hlavná kontrolórka oboznamovať s údajmi o platoch a odmenách jednotlivých zamestnancov?

Vysporiadanie finančných vzťahov obce k svojim rozpočtovým organizáciám N

Publikované:

Akým spôsobom sa vysporiadajú vzťahy obce voči svojej rozpočtovej organizácii – škole, z ktorých finančných výkazov sa bude vychádzať pri zostavení záverečného účtu?

Hlavný kontrolór ako zamestnanec príspevkovej organizácie obce N

Publikované:

Môže byť zamestnanec príspevkovej organizácie, ktorú zriadila obec, hlavným kontrolórom tej istej obce?

Viacročný rozpočet N

Publikované:

Rozpočet je definovaný ako strednodobý ekonomický nástroj finančnej politiky obce a VÚC, v ktorom sú vyjadrené zámery rozvoja územia obce a VÚC a potrieb ich obyvateľov. Z uvedeného titulu a v súlade so zákonom o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy obec a VÚC zostavujú rozpočet ako viacročný rozpočet.

Zvýšenie sumy životného minima a dopad na mzdové veličiny N

Publikované:

Od 1. 7. 2023 sa zmenila výška životného minima. Je to dôležitý parameter vo finančnej oblasti, pretože od neho sú odvodené viaceré mzdové veličiny. Suma životného minima má priamy dopad aj na dávky v hmotnej núdzi, vybrané peňažné príspevky a štátne sociálne dávky, napr. rodičovský príspevok. Od sumy životného minima sú závislé aj nepostihnuteľné sumy, ktoré majú priamy dopad na výšku zrážok realizovaných zo mzdy zamestnanca na základe núteného výkonu rozhodnutia.