Portál pre obce,
rozpočtové a príspevkové organizácie

Obec/Mesto

Interné smernice v materskej škole

Publikované: Autor/i: PhDr. Jozef Sýkora, MBA

Predmetom nášho príspevku je prehľad povinných a odporúčaných interných smerníc v podmienkach materských škôl školy (bez ohľadu na zriaďovateľskú pôsobnosť, respektíve právnu subjektivitu). Práve interné smernice bývajú často predmetom vnútorných a vonkajších kontrol. Najmä Najvyšší kontrolný úrad Slovenskej republiky preveruje v rámci svojej pôsobnosti aj subjekty územnej samosprávy (obce, mestá, vyššie územné celky a nimi zriadené príspevkové a rozpočtové organizácie). 

Predmetom kontrol často býva dodržiavanie zásady:

  • správnosti interných riadiacich aktov (smerníc a poriadkov, či príkazov štatutára a podobne),
  • zákonnosti a aktuálnosti interných riadiacich aktov (t. j. či štatutár môže daný interný riadiaci akt sám zostaviť, resp. vydať formou interného aktu a uvedené konanie nie je prekročenie právomoci verejného činiteľa alebo štatutára v zmysle osobitných predpisov) a v neposlednom rade aj
  • úplnosti a formálnej správnosti týchto interných riadiacich aktov.

Zásady tvorby interných riadiacich aktov

Dodržiavanie zásady (alebo kritéria) Správnosť interných riadiacich aktov sa preveruje orgánom kontroly (oprávnenou osobou) a to z pohľadu dispozitívnej možnosti, či subjekt verejnej správy mohol vydať interný riadiaci akt a je správny z obsahovej i terminologickej stránky.

Správnosť interných riadiacich aktov sa posudzuje individuálne a to každý subjekt verejnej správy osobitne (či je daný interný riadiaci akt „šitý na mieru“ subjektu verejnej správy). Práve kontrolné orgány často uvádzajú do výstupu z kontrol (či už v protokolov alebo návrhov správ a následne správ z kontrol), že subjekt verejnej správy nepostupoval správne pri zostavení, respektíve vydaní interného riadiaceho aktu.  Zostaveniu interného riadiaceho aktu sa budeme venovať pri definovaní druhej zásady – zákonnosti interného riadiaceho aktu. Správny interný riadiaci akt je teda ten, ktorý:

  • je spracovaný na podmienky subjektu verejnej správy,
  • je praktický,
  • nie je opísaným zákonom alebo spracovaním tzv. kópie zákona a
  • je zrozumiteľný danej cieľovej skupine (najmä zamestnancom, fyzickým osobám, zákonným zástupcom, občanom a podobne).

Spôsob označovania a štruktúra interných riadiacich predpisov:

1.   Vnútorné riadiace predpisy sa označujú spravidla nasledovným spôsobom: 

  • slovným označením z ktorého vyplýva druh predpisu, ako aj jeho predmet,
  • číselným označením z ktorého vyplýva poradové číslo predpisu, ako aj rok jeho vydania.

2.   Poradové číslo sa prideľuje vzostupne, od čísla “1” súvisle pre každý druh predpisu, so začatím nového číslovania v každom kalendárnom roku.

3.   Predpis najmä v aplikačnej praxi samosprávy pozostáva z týchto častí: preambula, základné/všeobecné ustanovenia, osobitné ustanovenia, spoločné a záverečné ustanovenia s určením platnosti a účinnosti predpisu.

So zákonnosťou zostavenia interného riadiaceho aktu súvisí nepochybne samotná príprava a v praxi často aj pripomienkovanie vnútorných riadiacich aktov a predpis

Na zobrazenie tohto obsahu nemáte dostatočné oprávanenie.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.

Aktuálne články

Správa o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra v kocke N

Publikované:

V podmienkach samosprávy obcí je obligatórnou povinnosťou hlavného kontrolóra spracovanie Správy o kontrolnej činnosti. Predmetom príspevku je definícia tohto materiálu, jeho predkladanie, náležitosti a schvaľovanie v zmysle zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov. Súčasťou nášho príspevku je aj vzor uvedenej správy z prostredia hlavného kontrolóra v samospráve v súčasnom právnom stave.

Prenajímanie priestorov N

Publikované:

Hlavný kontrolór obce v kontexte odporúčaní do praxe N

Publikované:

Príspevok sa venuje inštitútu hlavného kontrolóra obci vzhľadom na povinnosti, odporúčania a upozornenia do praxe v roku 2022. Bližšie objasňujeme hmotnoprávny charakter kontrolnej činnosti i časté kontrolné zistenia, či odpovede na frekventované otázky z praxe roka 2021. Príspevok je vhodný pre hlavných/miestnych kontrolórov samosprávy (obcí, miest, mestských časti či vyšších územných celkov).