Portál pre obce,
rozpočtové a príspevkové organizácie

Obec/Mesto

Hlavný kontrolór obce z hľadiska povinností a upozornení

Publikované: Autor/i: PhDr. Jozef Sýkora, MBA

Hlavný kontrolór obce vykonáva vždy kontroly po procesnej stránke podľa zákona č. 357/2015 Z. z. o  finančnej kontrole a audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z. n. p. (ďalej len „zákon o finančnej kontrole a audite“). Príspevok sa bližšie venuje povinnostiam a upozorneniam na základe každodennej praxe a je vhodný najmä pre nových kontrolórov.

Hlavný kontrolór spadá do vnútorného kontrolného mechanizmu. Vonkajším kontrolným mechanizmom je najmä Najvyšší kontrolný úrad SR,  kontroly realizované z prostredia Ministerstva financií SR či Úradu vládneho auditu alebo kontrola miestne príslušnou prokuratúrou, inšpekciou práce a podobne.

Samotný výkon kontroly môže byť interne doplnený o podrobnosti o kontrolnej činnosti v zmysle pravidiel kontrolnej činnosti (alebo zásad), pričom takýto interný predpis schvaľuje obecné zastupiteľstvo uznesením a nesmie byť v rozpore so zákonom o finančnej kontrole a audite. Hmotnoprávnym normatívnym aktom je výlučne zákon č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z. n. p. (ďalej len „zákon o obecnom zriadení“).

Citovaný zákon však neustanovuje,

 • ako vykonať kontrolu,
 • aké práva a povinnosti má hlavný kontrolór pri kontrole,
 • ani ako má vyzerať výstup z kontroly a  čo je jeho súčasťou (náležitosti).

Kontrolnej činnosti podlieha aj preverovanie poskytovania prostriedkov osobám, ktorým boli poskytnuté z rozpočtu obce účelové dotácie alebo návratné finančné výpomoci, či nenávratné finančné výpomoci podľa osobitného predpisu v rozsahu nakladania s týmito prostriedkami. 

Kontrolná činnosť sa nevzťahuje na konanie, v ktorom v oblasti verejnej správy obec rozhoduje o právach, právom chránených záujmoch alebo povinnostiach fyzických osôb a právnických osôb (najmä vyrubovacia právomoc v oblasti miestnych daní a poplatkov, vyrubenie sankcie či rozhodnutia v oblasti cestnej, správnej, školskej, stavebnej, prípadne v oblasti životného prostredia a podobne).  

Hlavný kontrolór je podľa zákona o obecnom zriadení oprávnený nahliadať do dokladov, ako aj do iných dokumentov v rozsahu kontrolnej činnosti. 

Podľa zákona o finančnej kontrole (pozn.: s poukazom na poslednú novelizáciu normatívneho právneho predpisu) si môže robiť aj kópie, aj vziať originály do kancelárie/na obecný úrad. 

Kontrolnou činnosťou sa rozumie i kontrola plnenia ďalších úloh ustanovených osobitnými predpismi (zákon č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z. n. p.,  zákon č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v z. n. p. , ústavný zákon č. 357/2013 Z. z. o rozpočtovej zodpovednosti).

Vybrané zaujímavé otázky z praxe hlavných kontrolórov

Otázka č. 1:

Má hlavný kontrolór právomoc vybavovať sťažnosti a petície?

Nie, ak tak nestanoví  štatút obce. V opačnom prípade môže riadne vykonávať iba kontrolu vybavovania sťažností.

Otázka č. 2:

Môže hlavný kontrolór pomáhať pri spracovaní smerníc úradu?

Áno, uvedená činnosť v praxi je spravidla využívaná, pričom charakterom pomoci je metodická konzultácia, poradenstvo alebo interné preverenie. Vždy je dôležité dodržiavať zásadu objektivity pri výkone kontrolnej činnosti, t. j.  aby hlavný kontrolór nekontroloval to, čo sám si vytvorí alebo vyhotoví pre podmienky úradu.

Otázka č. 3:

Môže hlavný kontrolór obce v škole kontrolovať dodržiavanie smerníc?

Áno, môže predmetný výkon kontroly zrealizovať, pričom osobitne je vhodné posudzovať smernice a poriadky v oblasti pedagogickej agendy, ktorá spadá pod vonkajší kontrolný mechanizmus.

Otázka č. 4:

Musí hlavný kontrolór vykonať kontrolu na základe podnetu od občana?

Nie, ak uvedený zámer nemá zadefinovaný v pláne kontrolnej činnosti na príslušný polrok. V opačnom prípade môže predmetný zámer kontroly vykonať ako mimoriadnu kontrolu (optimálne schválením formou  uznesenia obecným zastupiteľstvom alebo spôsobom, kedy si zámer kontrolnej akcie zaradí hlavný kontrolór do návrhu plánu kontrolnej činnosti na najbližší polrok).

Otázka č. 5:

Ako postupovať, ak je hlavnému kontrolórovi obce doručená  žiadosť o sprístupnenie informácie so zámerom sprístupnenia výsledkov kontrol?

Výsledky kontrol sa sprístupnia formou vyžiadania podaním žiadosti o sprístupnenie informácie. Nie je povinné zverejňovať vlastné poznámky, podklady ani dokumenty a písomnosti vzťahujúce sa k predmetu autorského práva alebo práva na ochranu osobných údajov.

Praktické informácie pre nových kontrolórov

 • Hlavný kontrolór obce vykonáva všetky kontroly, t. j. nedelí kontroly na finančné a nefinančné a ani na následné kontroly.
 • Hlavný kontrolór nepostupuje pri kontrole podľa zákona o kontrole v štátnej správe.
 • Hlavný kontrolór nevyhotovuje protokoly z vykonaných správ.
 • Hlavný kontrolór nevykonáva kontroly splnenia opatrení s názvom následné kontroly (ani následné finančné kontroly).
 • Hlavný kontrolór nevykonáva finančné kontroly na mieste.
 • Hlavný kontrolór tiež nevykonáva administratívnu finančnú kontrolu.
 • Hlavný kontrolór si môže prizvať k výkonu kontroly kedykoľvek inú fyzickú osobu, a to len s jej súhlasom, pričom predmetná osoba požíva status oprávnenej osoby v zmysle zákona o finančnej kontrole a audite.
 • V prípade podkladov nie je explicitne zákonom o finančnej kontrole a audite stanovené, že hlavný kontrolór (ako oprávnená osoba) má priložiť k podkladom aj prílohy (t. j. priamo kópie dokladov, čím je preukázané kontrolné zistenie).
 • Hlavnému kontrolórovi môže i starosta obce priznať výkon kontroly – aj po schválení plánu kontrolnej činnosti.
 • Hlavný kontrolór nemá povinnosť vykonať kontrolu, ak ho o to požiada poslanec zastupiteľstva a uvedené nie je prijaté uznesením.

Obmedzenie prijatia uznesení zastupiteľstva v čase krízovej situácie – dodatok pre hlavných kontrolórov

Vo výnimočných prípadoch, keď existujú vážne dôvody, pre ktoré nie je možné uskutočniť rokovanie obecného zastupiteľstva (riadne fyzickou prítomnosťou), môže obecné zastupiteľstvo počas krízovej situácie prijať uznesenie korešpondenčným hlasovaním v listinnej podobe alebo hlasovaním prostredníctvom elektronických prostriedkov s použitím e-mailových adries poslancov, ktoré boli na tento účel preukázateľne oznámené, ak sa má hlasovanie uskutočniť prostredníctvom elektronickej pošty.

Takýmto hlasovaním možno prijať uznesenie iba  vo veciach bezprostredne súvisiacich so zabezpečením opatrení na riešenie krízovej situácie alebo vo veciach, ktoré z dôvodu hroziacej škody neznesú odklad.

Obecné zastupiteľstvo nemôže hlasovaním (korešpondenčným hlasovaním v listinnej podobe alebo hlasovaním prostredníctvom elektronických prostriedkov s použitím e-mailových adries poslancov) prijať uznesenie vo veciach:

 • koncesnej zmluvy na uskutočnenie stavebných prác alebo koncesných zmlúv na poskytnutie služby uzatvorenej podľa osobitného predpisu,
 • priameho predaja podľa osobitného predpisu,
 • prevodu majetku obce alebo nájmu majetku obce z dôvodu hodného osobitného zreteľa podľa osobitného predpisu,
 • obchodnej verejnej súťaže,
 • dobrovoľnej dražby,
 • prijatia investičného úveru,
 • prevodu hnuteľnej veci nad hodnotu určenú osobitným predpisom,
 • prenájmu majetku obce na dobu neurčitú alebo na dobu určitú na čas dlhší ako tri mesiace s výnimkou prenájmu nájomného bytu alebo v prípade,
 • kúpy majetku do vlastníctva obce, ak je ku kúpe potrebný súhlas obecného zastupiteľstva s výnimkou obstarania majetku vyplývajúceho z implementácie projektu financovaného z európskych štrukturálnych a investičných fondov.

Ďalšie povinnosti hlavného kontrolóra – na čo nezabudnúť

 • Monitorovanie dlhovej služby v obci a hlásenie prekročení limitov Ministerstvu financií  SR.
 • Oznamovanie protispoločenskej činnosti – hlavný kontrolór vystupuje  ako zodpovedná osoba.
 • Povinnosť vykonania kontroly, ak o ňu požiada starosta a vec neznesie odklad.
 • Povinnosť priloženia podkladov k návrhu správy a následne k správe (ak sa zistia nedostatky).
 • Odporúčania k zapojeniu do návrhu plánu kontrolnej činnosti  na najbližší polrok aj kontrolu plnenia opatrení (výberovou formou). Oznámenie porušenia finančnej disciplíny Úradu vládneho auditu - nájdeme ich v § 31 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z. n. p.

Plán  kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce

 1. Spracovanie plánu kontrolnej činnosti vo forme návrhu, a to na prelome rokov.
 2. Plán kontrolnej činnosti sa predkladá spravidla v písomnej forme aj s dôvodovou správou, prípadne s odkazom na príslušné osobitné predpisy.
 3. Plán kontrolnej činnosti má obsahovať aj kontroly plnenia opatrení – povinnosť podľa zákona o finančnej kontrole a audite.
 4. Plán kontrolnej činnosti musí byť vyhotovený na obdobie polroka. a to s optimálnym počtom kontrol.

Odporúčania na záver

 1. Plán kontrolnej činnosti môže obsahovať aj výkon nepomenovaných a mimoriadnych kontrol (napríklad na základe podnetu občanov či poslancov mimo uznesenia).
 2. Plán kontrolnej činnosti má obsahovať aj obdobie výkonu daných kontrol (predpokladaný časový úsek).
 3. Výkon kontroly sa môže na prelome príslušných polrokov presunúť aj do I. polroka 2022. (Pozn.: Kontrola by optimálne mala byť aj začatá v II.  polroku 2021.)


Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.

Aktuálne články

Nároky zamestnanca z neplatne skončeného pracovného pomeru (2. časť) N

Publikované:

Skončenie pracovného pomeru so zamestnancom je bežnou súčasťou pracovného procesu u každého zamestnávateľa. Pracovný pomer medzi zamestnancom a zamestnávateľom môže byť ukončený dohodou, výpoveďou, okamžitým skončením alebo aj skončením v skúšobnej dobe. Rozlišujeme medzi skončením pracovného pomeru zo strany zamestnanca a skončením pracovného pomeru zo strany zamestnávateľa.

Nároky zamestnanca z neplatne skončeného pracovného pomeru (1. časť) N

Publikované:

Skončenie pracovného pomeru so zamestnancom je bežnou súčasťou pracovného procesu u každého zamestnávateľa. Pracovný pomer medzi zamestnancom a zamestnávateľom môže byť ukončený dohodou, výpoveďou, okamžitým skončením alebo aj skončením v skúšobnej dobe. Rozlišujeme medzi skončením pracovného pomeru zo strany zamestnanca a skončením pracovného pomeru zo strany zamestnávateľa.

Materská dovolenka, otcovská dovolenka a rodičovská dovolenka (2. časť) N

Publikované:

Materská dovolenka, otcovská dovolenka a rodičovská dovolenka patria medzi dôležité osobné prekážky v práci na strane zamestnanca. Ide o ospravedlnené pracovné voľno, v rámci ktorého nepatrí zamestnancovi náhrada mzdy, ale hmotné zabezpečenie poskytované v zmysle osobitných predpisov, ktorými sú zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v z. n. p. (ďalej len „zákon o sociálnom poistení“) alebo zákon č. 571/2009 Z. z. o rodičovskom príspevku v z. n. p. (ďalej len „zákon o rodičovskom príspevku“).

Novela zákona o podmienkach výkonu volebného práva N

Publikované:

Zákon vyšiel v Zbierke zákonov pod č. 170/2023 Z. z. v čiastke 62

Transakcie vykonávané obcou a predmet dane z pridanej hodnoty (2. časť) N

Publikované:

Podľa § 3 ods. 4 zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty (ďalej len „zákon o DPH“) štátne orgány a ich rozpočtové organizácie, štátne fondy, orgány územnej samosprávy a ich rozpočtové organizácie a iné právnické osoby, ktoré sú orgánmi verejnej moci, sa nepovažujú za zdaniteľné osoby, keď konajú v rozsahu svojej hlavnej činnosti, a to ani v prípade, ak prijímajú v súvislosti s touto činnosťou platby, s výnimkou, ak táto činnosť výrazne narušuje alebo môže výrazne narušiť hospodársku súťaž, alebo ak vykonávajú činnosti uvedené v prílohe č. 8 zákona o DPH a tieto činnosti nevykonávajú v zanedbateľnom rozsahu.