Portál pre obce,
rozpočtové a príspevkové organizácie

Obec/Mesto

Hlavný kontrolór obce v kontexte odporúčaní do praxe

Publikované: Autor/i: PhDr. Jozef Sýkora, MBA

Príspevok sa venuje inštitútu hlavného kontrolóra obci vzhľadom na povinnosti, odporúčania a upozornenia do praxe v roku 2022. Bližšie objasňujeme hmotnoprávny charakter kontrolnej činnosti i časté kontrolné zistenia, či odpovede na frekventované otázky z praxe roka 2021. Príspevok je vhodný pre hlavných/miestnych kontrolórov samosprávy (obcí, miest, mestských časti či vyšších územných celkov).

Hlavný kontrolór spadá do vnútorného kontrolného mechanizmu. Hlavný kontrolór je podľa zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o obecnom zriadení“) oprávnený nahliadať do dokladov, ako aj do iných dokumentov v rozsahu kontrolnej činnosti. Podľa zákona č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o finančnje kontrole a audite“) si môže robiť aj kópie a aj vziať originály do kancelárie/na obecný úrad. Je vhodné dodať, že funkcia hlavného kontrolóra sa v praxi vždy vykonáva iba na základe pracovnoprávneho pomeru (nie formou dohody mimo pracovného pomeru).

Hlavný kontrolór obce sa považuje za ostatného vedúceho zamestnanca (pozn.: plne sa na hlavného kontrolóra vzťahuje zákon č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov). Pre nových hlavných kontrolórov treba uviesť, že v praxi nie je možné udeliť (vyrubiť, navrhnúť alebo zaslať) finančnú sankciu či pokutu. Hlavný kontrolór nemá povinnosť vykonať kontrolu, ak ho o to požiada poslanec zastupiteľstva alebo verejnosť a uvedené nie je prijaté uznesením alebo súčasťou plánu kontrolnej činnosti, resp. v zmysle požiadania starostom obce (ak ide o bezodkladný alebo naliehavý výkon kontroly). Hlavný kontrolór obce alebo samosprávneho kraja vykonáva kontrolnú činnosť na základe osobitných predpisov, pričom procesne pri výkone kontrolnej činnosti postupuje podľa pravidiel, ktoré sú uvedené v § 20 až 27 zákona o finančnej kontrole a audite. Treba upozorniť, že hlavný kontrolór obce nevykonáva finančnú kontrolu podľa § 7 až 9 zákona o finančnej kontrole a audite. Na činnosť hlavného kontrolóra sa nevzťahuje ani § 28 zákona o finančnej kontrole a audite (pozn.: teda oblasť pokút a sankcií).

Dodatok do praxe – aj pre nových kontrolórov

-        Hlavný kontrolór obce nedelí kontroly na finančné a nefinančné a ani na následné kontroly.
 
-        Hlavný kontrolór nepostupuje pri kontrole podľa zákona o kontrole v štátnej správe.
 
-        Hlavný kontrolór nevyhotovuje protokoly a tiež nevykonáva kontroly splnenia opatrení s názvom následné kontroly (ani následné finančné kontroly).
 
-        Hlavný kontrolór nevykonáva finančné kontroly na mieste.
 
-        Hlavný kontrolór tiež nevykonáva administratívnu finančnú kontro

Na zobrazenie tohto obsahu nemáte dostatočné oprávanenie.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.

Aktuálne články

Nárok na mzdu pri humanitárnej pomoci N

Publikované:

Odborný zamestnanec školy – sociálny pedagóg bol požiadaný neziskovou organizáciou na výpomoc pri krízovej intervencii utečencom z Ukrajiny vo veľkokapacitnom centre Michalovce. Sociálny pedagóg školený VUDPaP vycestoval 19.3. (sobota) do 22.3.2022 do Michaloviec. Cestovné hradí nezisková organizácia. Ako má postupovať zamestnávateľ pri uvoľnení  zamestnanca za účelom humanitárnej pomoci. Prináležia zamestnancovi diéty za celý pobyt alebo len na 2 pracovné dni? Má nárok na náhradu mzdy?

Spojené voľby do orgánov územnej samosprávy 2022 N

Publikované:

Voľby do orgánov územnej samosprávy 2022 sa vykonajú v jeden deň. Konať sa budú v sobotu od 7:00 do 20:00 hod

Novela zákona o rozpočtových pravidlách verejnej správy N

Publikované:

Zákon vyšiel v Zbierke zákonov pod č. 101/2022 Z. z. v čiastke 35

Nariadenie o príspevku za poskytnutie ubytovania odídencovi v súvislosti so situáciou na Ukrajine N

Publikované:

Nariadenie vyšlo v Zbierke zákonov pod č. 100/2022 Z. z. v čiastke 34

Zákon o niektorých ďalších opatreniach v súvislosti so situáciou na Ukrajine N

Publikované:

Zákon vyšiel v Zbierke zákonov pod č. 92/2022 Z. z. v čiastke 33