Portál pre obce,
rozpočtové a príspevkové organizácie

Obec/Mesto

Finančné riadenie školy a školského zariadenia

Publikované: Autor/i: Ing. Ingrid Konečná Veverková

V článku sa zameriame na finančné riadenie škôl a školských zariadení, pričom budeme vychádzať z ich právneho postavenia a formy hospodárenia. Upozorníme na základné práva a povinnosti školy a školského zariadenia ako samostatného právneho subjektu v systéme finančného riadenia.

Školy a školské zariadenia zriaďuje obec v súlade s § 6 ods. 1 a 2 zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Podľa cit. ustanovenia obec pri prenesenom výkone štátnej správy zriaďuje všeobecne záväzným nariadením základné školy a pri výkone samosprávy zriaďuje VZN základné umelecké školy, materské školy, školské kluby detí, ktoré sú súčasťou základnej školy, centrá voľného času, zariadenia školského stravovania pre žiakov základných škôl a pre deti materských škôl, jazykové školy pri základných školách, strediská služieb škole a školské internáty.

Právna forma školy a školského zariadenia

Právna forma školy a školského zariadenia je určená zákonom č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 245/2008 Z. z.“). Podľa § 27 ods. 6 prvá veta zákona č. 245/2008 Z. z. školy, ktoré tvoria sústavu škôl (materská škola, základná škola, gymnázium, stredná odborná škola, stredná športová škola, škola umeleckého priemyslu, konzervatórium, školy pre deti a žiakov so ŠVVP, základná umelecká škola, jazyková škola), sú právnickými osobami a v právnych vzťahoch vystupujú vo svojom mene. Právnickými osobami nie sú materské školy, jazykové školy a základné školy, ktoré nemajú všetky ročníky; tieto sú právnickými osobami, len ak to určí zriaďovateľ. Podľa § 112 ods. 2 zákona č. 245/2008 Z. z. školské zariadenia sú právnické osoby, len ak to určí zriaďovateľ; toto neplatí pre zariadenia poradenstva a prevencie, ktoré sú právnickou osobou a ktoré nemožno zriadiť ako súčasť školy.

Rozhodnutie o určení právnej formy školy a školského zariadenia je jedno zo základných oprávnení zriaďovateľov škôl a školských zariadení, ktoré je ustanovené v zákone č. 245/2008 Z. z.

Z uvedeného vyplýva, že školy v zriaďovateľskej pôsobnosti obce (základná škola a základná umelecká škola) sú zriaďované ako právnické osoby, v právnych vzťahoch vystupujú vo svojom mene a majú zodpovednosť vyplývajúcu z týchto právnych vzťahov, môžu vo vlastnom mene nadobúdať práva a zaväzovať sa odo dňa svojho zriadenia. Materské školy a základné školy, ktoré nemajú všetky ročníky a školské zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti obce, sú právnické osoby, len ak rozhodne obec. Ak právnu subjektivitu nemajú, sú súčasťou inej právnickej osoby (napr. materská škola, školský klub detí, zariadenie školského stravovania sú súčasťou základnej školy).

Pre školu a školské zariadenie byť právnickou osobou znamená, že môžu vo vlastnom mene nadobúdať práva a povinnosti (spôsobilosť mať práva a povinnosti) a môžu vykonávať právne úkony (spôsobilosť na právne úkony). Spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu vzniká súčasne so spôsobilosťou na práva a povinnosti, a to momentom vzniku školy a školského zariadenia. Ich vznik znamená ich zriadenie zo strany zriaďovateľa, v prípade obce všeobecne záväzným nariadením. Jeho po

Na zobrazenie tohto obsahu nemáte dostatočné oprávanenie.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.

Aktuálne články

Interné smernice v obciach a mestách N

Publikované:

Predmetom príspevku je prehľad povinných a odporúčaných interných smerníc v podmienkach obcí a miest. Práve interné smernice bývajú často predmetom vnútorných a vonkajších kontrol. Najmä Najvyšší kontrolný úrad Slovenskej republiky preveruje v rámci svojej pôsobnosti aj subjekty územnej samosprávy (obce, mestá, vyššie územné celky a nimi zriadené príspevkové a rozpočtové organizácie). 

Zverejňovanie zmlúv cez Centrálny register zmlúv N

Publikované:

Príspevok sa venuje novelizovanému zverejňovaniu zmluvných zabezpečení (zmlúv, dodatkov a dohôd a ich príloh, či podkladov) v oblasti verejnej správy a samosprávy  s ohľadom na pravidlá a podmienky transparentného konania voči verejnosti v zmysle  novelizovaného zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len zákon o slobodnom prístupe k informáciám). Príspevok je teda vhodný pre obecné úrady, rozpočtové a príspevkové organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti obce, mesta, mestskej časti, či vyššieho územného celku. Bližšie sa venuje  povinnosti pre samosprávu obcí a vyšších územných celkov a zriadených organizácií – povinné zverejňovanie zmlúv výlučne cez Centrálny register zmlúv (ďalej len CRZ), pričom sa ruší správnosť zverejňovania cez webové sídlo.

Interné smernice v materskej škole N

Publikované:

Predmetom nášho príspevku je prehľad povinných a odporúčaných interných smerníc v podmienkach materských škôl školy (bez ohľadu na zriaďovateľskú pôsobnosť, respektíve právnu subjektivitu). Práve interné smernice bývajú často predmetom vnútorných a vonkajších kontrol. Najmä Najvyšší kontrolný úrad Slovenskej republiky preveruje v rámci svojej pôsobnosti aj subjekty územnej samosprávy (obce, mestá, vyššie územné celky a nimi zriadené príspevkové a rozpočtové organizácie). 

Novela zákona o slobode informácií N

Publikované:

Zákon vyšiel v Zbierke zákonov pod č. 251/2022 Z.z. v čiastke 81/2022

Novela Zákonníka práce N

Publikované:

Zákon vyšiel v Zbierke zákonov pod č. 248/2022 Z. z. v čiastke 79