Portál pre obce,
rozpočtové a príspevkové organizácie

Online časopis

Faktúra od mentora a rozpočtová klasifikácia

Dátum: Autor/i: Ing. Ingrid Konečná Veverková Rubrika: Naša poradňa

Mám otázku ohľadom rozpočtovej klasifikácie pri účtovaní pilotného projektu „Stredisko služieb škôl – Učiteľ 21. storočia“. Akú rozpočtovú klasifikáciu použijem pri účtovaní faktúry od mentora na základe ním vystavenej faktúry, v ktorej vyfakturoval služby mentora + cestovné náklady + stravné? Faktúru sme zaúčtovali na účet 518 a nevieme sa správne rozhodnúť pre rozpočtovú klasifikáciu.

Dotáciu poskytuje ministerstvo na vytvorenie a sprevádzkovanie re­gionálneho centra podpory pre učiteľov v rámci projektu Učiteľ pre 21. storočie. Podpora bude zameraná na:

a) zabezpečenie individuálneho a skupinového mentoringu pre pe­­dagogických zamestnancov v rozsahu 272 konzultácií,

b) zabezpečenie workshopov pre pedagogických zamestnancov škôl v rozsahu 16 workshopov.

Zmluvné strany sa dohodli, že dotáciu možno použiť na oprávnené výdavky uhradené v období od 1. 8. 2021 do 31. 3. 2022 s výnimkou miezd, platov, služobných príjmov a ostatných osobných vyrovnaní a odmien vyplácaných na základe dohôd o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru v súlade s § 8 ods. 5 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy v z. n. p.

Touto zmluvou sa partner zaväzuje, že v rámci spolupráce bude pre Stredisko služieb škole (ďalej len „SSS“) poskytovať poradenstvo a mentoringovú podporu učiteľov pri realizácii spoločného pilotného projektu Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky.

Súčasťou plnenia partnera je záväzok uskutočniť a vykonať pre SSS činnosti uvedené v prílohe. Zmluvné strany sa vzájomne dohodli na výške odmeny za plnenie predmetu zmluvy.

Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Vážený návštevník,
prístup k obsahu majú len registrovaní užívatelia portálu.
Pokiaľ ste už zaregistrovaný, prihláste sa prosím so svojím užívateľským menom a heslom.
V prípade, že ešte nie ste zaregistrovaný, zaregistrujte sa.
Ďakujeme.Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.

Seriály