Portál pre obce,
rozpočtové a príspevkové organizácie

Online časopis

Zmena financovania sociálnych služieb obcou

Dátum: Autor/i: doc. JUDr. Jozef Tekeli, PhD. Rubrika: Hospodárenie

Zmenou zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o sociálnych službách“) bola obciam v ustanoveniach § 75 ods. 1 až 5 a ods. 11 novým spôsobom uložená povinnosť poskytovať finančný príspevok na prevádzku poskytovanej sociálnej služby.

Zmena systému financovania sociálnych služieb od 1. januára 2022 pre obce a mestá znamená enormnú finančnú záťaž. Navyše, žiadosti poskytovateľov sociálnych služieb o finančný príspevok sú spravidla doručované v priebehu rozpočtového roka (nie vopred – v období tvorby rozpočtu na príslušný kalendárny rok), čo sťažuje proces zodpovedného plánovania rozpočtového hospodárenia. Príspevok má obciam a mestám pomôcť v základnej orientácii v novej právnej úprave financovania sociálnych služieb formou finančných príspevkov poskytovateľom sociálnych služieb.

Právna úprava od 1. januára 2022
Podľa § 75 ods. 1 zákona o sociálnych službách:

„Obec je povinná poskytovať finančný príspevok na prevádzku poskytovanej sociálnej služby neverejnému poskytovateľovi sociálnej služby, ktorý neposkytuje sociálnu službu s cieľom dosiahnuť zisk a poskytuje 

a)  sociálnu službu v zariadení, ktorým je 

1.  nízkoprahové denné centrum, 

2.  zariadenie pre seniorov,

3.  zariadenie opatrovateľskej služby,

4.  denný stacionár,

b)  terénnu sociálnu službu krízovej intervencie,

c)  nízkoprahovú sociálnu službu pre deti a rodinu,

d)  pomoc pri osobnej starostlivosti o dieťa podľa § 31,

e)  opatrovateľskú službu,

f)   prepravnú službu.“

Podľa § 75 ods. 2 zákona o sociálnych službách 
obec je povinná poskytovať finančný príspevok pri odkázanosti fyzickej osoby na pomoc inej fyzickej osoby 
pri úkonoch sebaobsluhy pri poskytovaní sociálnej služby 
neverejnému poskytovateľovi sociálnej služby
, ktorý neposkytuje sociálnu službu s cieľom dosiahnuť zisk a poskytuje opatrovateľskú službu.
Ustanovenie § 75 ods. 5 zákona o sociálnych službách stanovuje:

„Obec a vyšší územný celok sú podľa odsekov 1 až 4 povinné poskytnúť finančný príspevok pri odkázanosti fyzickej osoby na pomoc inej fyzickej osoby pri úkonoch sebaobsluhy a finančný príspevok na prevádzku poskytovanej sociálnej služby neverejnému poskytovateľovi sociálnej služby, ktorý im doručil zmluvy o poskytovaní sociálnej služby uvedenej v § 34 až 41 alebo doručil zoznam osôb s uvedením osobných údajov uvedených v § 94c ods. 3 písm. a) až c), ktorým sociálnu službu poskytuje alebo poskytol, ak poskytovateľ sociálnej služby nie je povinný uzatvoriť písomnú zmluvu o poskytovaní sociálnej služby.“

Novelou zákona o sociálnych službách 
zákonom č. 484/2021 Z. z.
, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení zákon č. 219/2014 Z. z.o sociálnej práci a o podmienkach na výkon niektorých odborných činností v oblasti sociálnych vecí a rodiny a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, sa zaviedla 
právna povinnosť obcí 
(resp. vyšších územných celkov) 
Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.