Portál pre obce,
rozpočtové a príspevkové organizácie

Online časopis

Zastupujúci starosta a jeho status poslanca

Dátum: Autor/i: Mgr. Ladislav Briestenský Rubrika: Naša poradňa

Po smrti starostu sa jeho zástupca ujal zastupovania v plnom rozsahu práv a povinností starostu. Niektorí poslanci namietajú, že keď zastupuje starostu a vedie rokovania obecného zastupiteľstva, už by nemal na zasadnutí hlasovať. Aký je správny postup?

Na zodpovedanie otázky použijeme pravidlá zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z. n. p. (ďalej len "zákon o obecnom zriadení"). Nedorozumenie, ktoré viedlo k položeniu otázky, spôsobil status zástupcu starostu, ktorý sa na základe zákona ujal funkcie starostu v plnom rozsahu (v praxi sa na takéto postavenie používa označenie "zastupujúci starosta").

Zákon o obecnom zriadení – výňatok

§ 13b

Zastupovanie starostu

(4) Ak zanikne mandát starostu pred uplynutím funkčného obdobia [§ 13a ods. 1 písm. c) až i)], plní úlohy starostu v plnom rozsahu zástupca starostu; ak sú poverení zastupovaním dvaja zástupcovia starostu, plnia tieto úlohy v poradí, v ktorom boli poverení za zástupcov starostu. Zastupovanie sa skončí zložením sľubu novozvoleného starostu.

(5) Zástupcovi starostu, ktorý plní úlohy starostu podľa odseku 4, patrí plat podľa osobitného zákona.

Na zástupcu starostu prechádzajú citovaným ustanovením zákona o obecnom zriadenípráva a povinnosti starostu. V posudzovanej situácii je smrť starostu právnou udalosťou, s ktorou zákon spája spomínané právne následky. Ide preto o prechod práv a povinností zo zákona, nie je teda k tomu už potrebný žiadny osobitný právny úkon. Súčasne ide o prechod práv a povinností 
v plnom rozsahu práv a povinností starostu
, čiže nepochybne aj vrátane práva starostu viesť zasadnutia obecného zastupiteľstva. V danom prípade vznikla pochybnosť, či sa status zastupujúceho starostu pri vedení zasadnutia zastupiteľstva nemá úplne rovnať postaveniu starostu, ktorý nemá právo na zasadnutí hlasovať.
V osobe zastupujúceho starostu sa v posudzovanej situácii zlúčia dve skupiny oprávnení - jedna má pôvod v mandáte poslanca a druhá v nadobudnutí práv a povinností starostu. Námietka v otázke by mohla byť teo­reticky relevantná len v tom prípade, ak by existovalo právne pravidlo, ktoré zástupcovi starostu pri výkone práv a povinností starostu obmedzuje jeho poslanecký mandát.
Budeme sa preto bližšie venovať podmienkam vzniku a existencie oprávnení poslanca, ktoré z jeho mandátu vyplývajú.

Zákon o obecnom zriadení – výňatok

§ 25

Povinnosti a oprávnenia poslancov

(1) Poslanec je povinný najmä

a)  zložiť sľub na prvom zasadnutí obecného zastupiteľstva, ktorého sa zúčastní, ...

(2) Mandát poslanca zaniká

a)  odmietnutím sľubu alebo zložením sľubu s výhradou, ...

Reálna možnosť vykonávať práva a povinnosti poslanca obecného zastupiteľstva nastáva až
po zložení sľubu
poslanca na základe § 25 ods. 1 písm. a) zákona o obecnom zriadení. Súčasne platí, že nesplnenie tejto zákonnej podmienky (zloženie sľubu) spôsobí, že mandát, ktorý poslanec získal voľbami, zanikne.
Výkon mandátu poslanca štandardne trvá od zloženia poslaneckého sľubu až do jeho zániku uplynutím funkčného obdobia na základe § 25 ods. 2 písm. b) zákona o obecnom zriadení. Medzi dôvodmi zániku mandátu poslanca, ktoré taxatívne vypočítava § 25 ods. 2 písm. a) až j) zákona o obecnom zriadení, sa nenachádza dôvod "zastupovanie starostu" alebo "výkon práv a povinností starostu". Ak vezmeme súčasne do úvahy, že zákon o obecnom zriadení nepoz­ná inštitút prerušenia alebo obmedzenia výkonu poslaneckého mandátu, dospejeme ku konštatovaniu, že námietka vyslovená v texte otázky je len výsledkom nedorozumenia, ktoré nemá oporu v zákone.
Záver:
Ak zástupca starostu vedie zasadnutie obecného zastupiteľstva, nespôsobuje to - ani pri štandardnom zastupovaní, ani pri zastupovaní v plnom rozsahu práv a povinností starostu - akékoľvek obmedzenie výkonu jeho práv a povinností vyplývajúcich z mandátu poslanca. Môže preto bez akýchkoľvek pochybností vykonávať v plnom rozsahu aj svoje právo hlasovať pri rozhodovaní obecného zas­tupiteľstva.


Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.