Portál pre obce,
rozpočtové a príspevkové organizácie

Obec/Mesto

Zvýšenie sumy stravného a sumy náhrady za použitie motorového vozidla

Publikované: Autor/i: JUDr. et Mgr. Jozef Toman, PhD.

Od 1. mája 2022 budú účinné dve opatrenia Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR (ďalej len „MPSVR SR“):

  • opatrenie MPSVR SR č. 116/2022 Z. z. o sumách stravného,
  • opatrenie MPSVR SR č. 117/2022 Z. z. o sumách základnej náhrady za používanie cestných motorových vozidiel pri pracovných cestách.

I. Opatrenie MPSVR SR o sumách stravného

Od 1. mája 2022 bude platiť nové opatrenie o sumách stravného a zrušuje sa predchádzajúce opatrenie MPSVR SR č. 176/2019 Z. z. o sumách stravného.

Z dôvodovej správy vyplýva, že podľa štatistických údajov za mesiac december 2021 (zdroj: publikácia Indexy spotrebiteľských cien v SR) bola splnená podmienka zakladajúca zvýšenie súm stravného pri pracovných cestách podľa § 8 ods. 1 zákona č. 283/2002 Z. z. o cestovných náhradách v z. n. p. (ďalej len „zákon o cestovných náhradách“). V mesiaci december 2021 dosiahol mesačný kumulovaný index cien jedál a nealkoholických nápojov v reštauračnom stravovaní v SR hodnotu 117,5 %, čo je oproti základni o 17,5 percentuálneho bodu viac.

Z tohto hľadiska dôjde k navýšeniu súm stravného o 17,5% s prihliadnutím na zaokrúhlenie na desať eurocentov nahor (podľa § 8 ods. 2 zákona o cestovných náhradách).

Časové pásmo

Pôvodné sumy stravného

<
Na zobrazenie tohto obsahu nemáte dostatočné oprávanenie.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.

Aktuálne články

Ročné splátky úveru zo Štátneho fondu rozvoja bývania N

Publikované:

Započítavajú sa do celkovej sumy ročných splátok návratných zdrojov financovania ročné splátky z úveru zo ŠFRB?

Celková suma dlhu obce/VÚC N

Publikované:

Čo tvorí celkovú sumu dlhu obce/VÚC a ktoré záväzky sa do celkového dlhu nezapočítavajú?

Kontrola platových náležitostí zamestnancov obce N

Publikované:

Obecné zastupiteľstvo uložilo hlavnému kontrolórovi vykonať kontrolu platových náležitostí zamestnancov obce. Môže hlavný kontrolór kontrolovať platové náležitosti zamestnancov obce, keďže ide o citlivé osobné údaje zamestnancov? V uznesení zastupiteľstva má hlavný kontrolór na rokovanie zastupiteľstva predložiť podrobnú správu o výsledku tejto kontroly. Môže tieto osobné údaje uviesť v správe o výsledku kontroly, ktorú predkladá na zasadnutí obecného zastupiteľstva?

Kontrola hospodárenia oblastnej organizácie cestovného ruchu N

Publikované:

Mesto je členom oblastnej organizácie cestovného ruchu, ktorej platí členský príspevok. Na základe toho mestské zastupiteľstvo uložilo hlavnému kontrolórovi mesta vykonať kontrolu hospodárenia oblastnej organizácie cestovného ruchu. Je hlavný kontrolór oprávnený vykonať kontrolu hospodárenia v oblastnej organizácie cestovného ruchu?

Zásady vedenia účtovníctva v obci N

Publikované:

Aké sú zásady vedenia účtovníctva v obci, akým spôsobom má byť účtovníctvo vedené?