Portál pre obce,
rozpočtové a príspevkové organizácie

Obec/Mesto

Vzťah zastupiteľstva a prednostu úradu

Publikované: Autor/i: Mgr. Ladislav Briestenský

V zákone som nenašla podrobnejšie informácie o vzťahu obecného zastupiteľstva a prednostu obecného úradu okrem zmienky o jeho poradnom hlase. Nemáme zhodný názor na to, či mu môže zastupiteľstvo ukladať úlohy alebo ovplyvňovať jeho náplň práce.

Tento druh otázok nie je ojedinelý a ich zodpovedanie vyžaduje, aby sme popri skromnej právnej úprave použili aj princípy kvalitného riadenia právnickej osoby.

Z právneho hľadiska je faktom, že úprava vzťahu obecného zastupiteľstva a prednostu obecného úradu je v zákone o obecnom zriadení pomerne skromná.

Zákon o obecnom zriadení - výňatok

§ 17

Prednosta obecného úradu

(1) Ak je v obci zriadená funkcia prednostu obecného úradu, obecný úrad vedie a jeho prácu organizuje prednosta. Prednostu vymenúva a odvoláva starosta.

(2) Prednosta obecného úradu je zamestnancom obce, ktorý zodpovedá za svoju činnosť starostovi. Spolu s ním podpisuje zápisnice zo zasadnutí obecného zastupiteľstva.

(3) Prednosta obecného úradu sa zúčastňuje zasadnutí obecného zastupiteľstva a obecnej rady s hlasom poradným.

Ak doceníme skutočnosť, že starosta a obecné zastupiteľstvo sú orgány, ktoré majú vďaka priamej voľbe rovnocenné (vzájomne nenadriadené a nepodriadené) postavenie a súčasne majú jasnou deliacou čiarou oddelenú pôsobnosť, môžeme z toho vyvodiť, že v organizme právnickej osoby, ktorou je obec, sú dve vertikálne línie riadenia – jedna uplatňuje pôsobnosť obecného zastupiteľstva a druhá pôsobnosť starostu.

Zvýraznené časti textu citovaného ustanovenia bez pochybností zaraďujú funkciu prednostu obecného úradu do pôsobnosti starostu. Ak by existovala ambícia uplatniť voči prednostovi obecného úradu riadiacu pôsobnosť obecného zastupiteľstva, išlo by o pochybenie v dvoch smeroch:

  • z právnej stránky by išlo o uplatnenie ambícií obecného zastupiteľstva bez opory v zákone (čo v praxi, žiaľ, nie je až natoľko výnimočné);
  • a, navyše, z hľadiska efektívneho riadenia by bola porušená zásada jedného zodpovedného, čo v praxi generuje extrémne nežiaduci stav (keď sa jedna funkcia ocitne pod dvojkoľajným riadením, nemožno reálne určiť akúkoľvek zodpovednosť – ani z hľadiska toho, kto vydal príkaz, ani z hľadiska toho, kto plnil úlohu); absencia možného uplatnenia zodpovednosti potom znamená osobitné právne riziká, ktorým sa treba v riadení právnickej osoby starostlivo vyhnúť.

Záver:

Obecné zastupiteľstvo nemá vo vzťahu k funkcii prednostu obecného úradu žiadnu pôsobnosť; funkcia prednostu obecného úradu podlieha v plnom rozsahu pôsobnosti starostu.

Zdroj: publikácia Obecné zastupiteľstvo. Otázky a odpovedeBezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.

Aktuálne články

Nárok na mzdu pri humanitárnej pomoci N

Publikované:

Odborný zamestnanec školy – sociálny pedagóg bol požiadaný neziskovou organizáciou na výpomoc pri krízovej intervencii utečencom z Ukrajiny vo veľkokapacitnom centre Michalovce. Sociálny pedagóg školený VUDPaP vycestoval 19.3. (sobota) do 22.3.2022 do Michaloviec. Cestovné hradí nezisková organizácia. Ako má postupovať zamestnávateľ pri uvoľnení  zamestnanca za účelom humanitárnej pomoci. Prináležia zamestnancovi diéty za celý pobyt alebo len na 2 pracovné dni? Má nárok na náhradu mzdy?

Spojené voľby do orgánov územnej samosprávy 2022 N

Publikované:

Voľby do orgánov územnej samosprávy 2022 sa vykonajú v jeden deň. Konať sa budú v sobotu od 7:00 do 20:00 hod

Novela zákona o rozpočtových pravidlách verejnej správy N

Publikované:

Zákon vyšiel v Zbierke zákonov pod č. 101/2022 Z. z. v čiastke 35

Nariadenie o príspevku za poskytnutie ubytovania odídencovi v súvislosti so situáciou na Ukrajine N

Publikované:

Nariadenie vyšlo v Zbierke zákonov pod č. 100/2022 Z. z. v čiastke 34

Zákon o niektorých ďalších opatreniach v súvislosti so situáciou na Ukrajine N

Publikované:

Zákon vyšiel v Zbierke zákonov pod č. 92/2022 Z. z. v čiastke 33