Portál pre obce,
rozpočtové a príspevkové organizácie

Obec/Mesto

Práva a povinnosti zamestnávateľov (1. časť)

Publikované: Autor/i: Ing. Jozef Mikula, PhD.

Aktívne zapájanie zamestnancov do riešenia úloh bezpečnosti a ochrany zdravia je jedným zo základných princípov prístupu, ktorý je právne zakotvený v zákone č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o BOZP“). Zamestnancom bolo zákonom o BOZP priznané právo vyjadriť sa k výberu pracovných prostriedkov, technológii, organizácii práce a k zabezpečeniu pracovného prostredia a pracoviska, prerokovávať so zamestnávateľom všetky otázky bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci súvisiace s ich prácou a zúčastňovať sa na ich riešení.

Skúsenosti ukazujú, že aj keď za bezpečnosť pri práci je zo zákona zodpovedný zamestnávateľ, je ťažké dosiahnuť zodpovedajúci pokrok bez aktívnej účasti zamestnancov. Dodržiavanie zásad bezpečnej práce, disciplína a poriadok, dobré pracovné podmienky a spokojnosť zamestnancov idú ruka v ruke s vyššou produktivitou a kvalitou práce, zlepšením pracovnej morálky a zvýšením kreativity zamestnancov, čo je základom prosperity organizácie. Na zabezpečenie efektívnej spolupráce bol zákonom o BOZP ustanovený inštitút zástupcov zamestnancov. Títo majú za úlohu presadzovať záujmy svojich kolegov, ktorých zastupujú, zabezpečovať komunikáciu so zamestnávateľom a zapájanie zamestnancov do otázok súvisiacich s ich ochranou pri práci. Zástupcovia zamestnancov majú byť v zmysle zákona o BOZP na túto funkciu školení. Prax ukazuje, že zamestnávatelia školia zástupcov zamestnancov hlavne z bezpečnostných predpisov, no tento prístup nie je v súlade s poslaním zástupcov zamestnancov. Ich poslanie je trošku iné, oni by mali presadzovať zlepšovanie pracovných podmienok, ako aj svoje požiadavky. Zástupcov zamestnancov by preto mali školiť nezávislí lektori, ktorí ich naučia prednostne zásadám kolektívnych práv, kolektívneho vyjednávania, asertivity, rétoriky, právneho povedomia, sociálnych zručností a aj právnych predpisov BOZP. Pretože zástupca zamestnancov má byť v prvom rade parlamentárom a vyjednávačom. Dôležité je poskytnúť im aj návod na efektívnu a účinnú spoluprácu so zamestnávateľmi a na presadzovanie zákonných práv zamestnancov, viesť ich k uvedomelosti v otázkach bezpečnosti práce a zodpovednosti za vlastné zdravie. Chrániť si svoje zdravie a zdravie svojich spolupracovníkov je dôležitou povinnosťou každého zamestnanca. Nesprávny je názor tých, čo si myslia, že oni sami nemôžu ovplyvniť stav bezpečnosti práce na pracovisku, ale že vytvárať podmienky pre BOZP je výhradne vecou vedúcich zamestnancov. Skúsenosti nás presvedčujú o tom, že stav BOZP závisí aj od toho, aký vzťah majú zamestnávatelia k zamestnancom v práci a ako poznajú a plnia svoje povinnosti vyplývajúce z bezpečnostných a hygienických predpisov.

Čo uvádza Zákonník práce

Zákon č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákonník práce“) v § 11a Zástupcovia zamestnancov ods. 1 a 2 zaviedol tieto definície:

„Zástupcovia zamestnancov sú príslušný odborový orgán, zamestnanecká rada alebo zamestnanecký dôverník. Pre bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci je zástupcom zamestnancov aj zástupca zamestnancov pre bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci podľa osobitného predpisu“ a „.V družstve, kde je súčasťou členstva aj pracovnoprávn

Na zobrazenie tohto obsahu nemáte dostatočné oprávanenie.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.

Aktuálne články

Zvýšenie sumy životného minima a dopad na mzdové veličiny N

Publikované:

Od 1. 7. 2023 sa zmenila výška životného minima. Je to dôležitý parameter vo finančnej oblasti, pretože od neho sú odvodené viaceré mzdové veličiny. Suma životného minima má priamy dopad aj na dávky v hmotnej núdzi, vybrané peňažné príspevky a štátne sociálne dávky, napr. rodičovský príspevok. Od sumy životného minima sú závislé aj nepostihnuteľné sumy, ktoré majú priamy dopad na výšku zrážok realizovaných zo mzdy zamestnanca na základe núteného výkonu rozhodnutia.