Portál pre obce,
rozpočtové a príspevkové organizácie

Obec/Mesto

Poskytnutie rekreačného poukazu zamestnávateľom, ktorý má menej ako 50 zamestnancov

Publikované: Autor/i: JUDr. Ing. Marián Varga

V súlade s § 152a Zákonníka práce zamestnávateľ, ktorý zamestnáva viac ako 49 zamestnancov, poskytne zamestnancovi za zákonom určených podmienok rekreačný poukaz. Príspevok na rekreáciu môže za rovnakých podmienok a v rovnakom rozsahu poskytnúť zamestnancovi aj zamestnávateľ, ktorý zamestnáva menej ako 50 zamestnancov. Počet zamestnávaných zamestnancov je priemerný evidenčný počet zamestnancov za predchádzajúci kalendárny rok.

Podľa štatistického výkazu Práca 2-04 je priemerný evidenčný počet zamestnancov v našej organizácii za rok 2020 prepočítaný 46,9 zamestnancov a priemerný evidenčný počet zamestnancov vo fyzických osobách je 49,3 zamestnancov. Za vyššie uvedených podmienok poskytne alebo môže poskytnúť naša organizácia zamestnancom rekreačný poukaz?

Podľa § 152a ods. 1 Zákonníka práce, zamestnávateľ, ktorý zamestnáva viac ako 49 zamestnancov, poskytne zamestnancovi, ktorého pracovný pomer u zamestnávateľa trvá nepretržite najmenej 24 mesiacov, na jeho žiadosť príspevok na rekreáciu v sume 55 % oprávnených výdavkov, najviac však v sume 275 eur za kalendárny rok.

U zamestnanca, ktorý má dohodnutý pracovný pomer na kratší pracovný čas, sa najvyššia suma príspevku na rekreáciu za kalendárny rok podľa prvej vety zníži v pomere zodpovedajúcom kratšiemu pracovnému času. Príspevok na rekreáciu môže za rovnakých podmienok a v rovnakom rozsahu poskytnúť zamestnancovi aj zamestnávateľ, ktorý zamestnáva menej ako 50 zamestnancov. Splnenie podmienok na poskytnutie príspevku na rekreáciu sa posudzuje ku dňu začatia rekreácie; počet zamestnávaných zamestnancov je priemerný evidenčný počet zamestnancov za predchádzajúci kalendárny rok. Príspevok na rekreáciu sa zaokrúhľuje na najbližší eurocent nahor.

Priemerný evidenčný počet zamestnancov za predchádzajúci kalendárny rok predstavuje evidenčný počet zamestnancov k poslednému dňu IV. štvrťroka teda je potrebné v danom prípade použiť údaj z riadku 17 výkazu Škol (MŠVVŠ SR) 2-04 a tento sa vykazuje v celých číslach bez desatinného miesta.  Zákon v horeuvedenom ustanovení rozlišuje dve kategórie zamestnávateľov. Ak zamestnávateľ zamestnáva viac ako 49 zamestnancov, tak je povinný na

Na zobrazenie tohto obsahu nemáte dostatočné oprávanenie.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.

Aktuálne články

Aké zasadnutie obecného zastupiteľstva bude efektívne? N

Publikované:

Efektívnosť je pojem, ktorý sa pomerne ľahko dá vymedziť v exaktných vedách. Vo fyzike to bude napríklad vzťah medzi spotrebovanou energiou stroja a jeho výstupným výkonom. V ekonomike pôjde zas o vzťah medzi vloženými prostriedkami a ekonomickým výsledkom.

Zverejnenie programu verejného zasadnutia obecného zastupiteľstva N

Publikované:

Aké následky môže mať pre obec, že program verejných zasadnutí obecného zastupiteľstva sa nezverejňuje, resp. sa zverejňuje v deň alebo dva dni pred konaním verejného zasadnutia? Je možné, aby si obec určila v podmienkach obchodnej verejnej súťaže pri predaji obecných pozemkov na výstavbu rodinných domov, že pozemky je možné odpredať len občanom, ktorí majú v obci trvalý pobyt? Je možné schvaľovanie zámeru predaja pozemkov v obci označiť v programe rokovania obecného zastupiteľstva len ako rôzne?