Portál pre obce,
rozpočtové a príspevkové organizácie

Obec/Mesto

Novely zákona o miestnych daniach účinné v priebehu roka 2022

Publikované: Autor/i: Ing. Klára Klabníková

V priebehu roka 2022 (do 30. 9. 2022) boli schválené už tri novely zákona č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v z. n. p. (ďalej len „zákon o miestnych daniach“). Ide o novely, ktoré si vyžiadal predovšetkým vzniknutý vojenský konflikt na Ukrajine začiatkom februára 2022 a aj dlhodobo neriešená situácia s chátranými a neobývanými nehnuteľnosťami v obciach a spresnenie základu dane a sadzby dane u vybraných druhov pozemkov.

Ide o tieto novely zákona o miestnych daniach:

●   v čl. XII zákona č. 92/2022 Z. z. o niektorých ďalších opatreniach v súvislosti so situáciou na Ukrajine (ďalej len „lex Ukrajina“) je zverejnená novela zákona o miestnych daniach,

●   v čl. I a II zákona č. 178/2022 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v z. n. p.,

●   v čl. VII zákona č. 249/2022 Z. z., ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony v súvislosti so zlepšovaním podnikateľského prostredia.

Zmeny v zákone č. 92/2022 Z. z. s účinnosťou od 30. 3. 2022

Lex Ukrajina, okrem novely zákona o miestnych daniach, upravuje viaceré zákony. Vykonané legislatívne úpravy bezprostredne súvisia so situáciou na Ukrajine v nadväznosti na vyhlásenie mimoriadnej situácie v súvislosti s hromadným prílevom cudzincov na územie Slovenskej republiky spôsobeným ozbrojeným konfliktom na Ukrajine.

Novela zákona o miestnych daniach negatívne vymedzuje základné pojmy ako je predmet dane, daňovník a poplatník z dôvodu neplatenia vybraných druhov miestnych daní od týchto osôb, ktoré majú štatút odídenca podľa osobitného predpisu, ktorým je zákon č. 480/2002 Z. z. o azyle a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z. n. p. (ďalej len „zákon o azyle“).

Cudzinec – fyzická osoba má podľa § 2 písm. j) zákona o azyle štatút odídenca, ktorému ministerstvo na základe rozhodnutia vlády SR poskytlo útočisko.

Fyzické osoby so štatútom odídenca podľa zákona o azyle nemajú postavenie daňovníka alebo poplatníka na účely platenia nasledujúcich miestnych daní:

●   daň za psa,

●   daň za ubytovanie,

●   poplatok za komunálne odpady.

Z uvedeného dôvodu boli tieto druhy miestnych daní a poplatky pre osoby so štatútom odídenca legislatívne upravené tak, ako uvádzame ďalej.

Ustanovenie § 22 – daň za psa; legislatívna úprava sa týka odseku 2,ktorý udáva, za akých podmienok nie je pes predmetom dane. Odsek 2 sa dopĺňa o nové písmeno d), podľa ktorého predmetom dane nie je pes, ktorého vlastníkom alebo držiteľom je odídenec podľa osobitného predpisu s odkazom na § 2 písm. j) zákona o azyle.

Doplnené je ust. 38a v súvislosti s predmetom dane za ubytovanie fyzickej osoby v ubytovacom zariadení. Podľa doplneného nového ust. § 38a, daňovníkom dane za ubytovanie nie je odídenec podľa osobitného predpisu s odkazom na § 2 písm. j) zákona o azyle.

Ustanovenie § 77 – poplatok, ktorý platí osoba definovaná v odseku 2 za činnosť nakladania s odpadom podľa odseku 1 tohto ustanovenia.

K legislatívnej úprave došlo v odseku 4, ktorý ustanovuje, ktorá osoba a za akých podmienok nie je poplatníkom a platiť poplatok za nakladanie s komunálnym odpadom podľa odseku 1.

Odsek 4 sa doplnil o nové písmeno f), podľa ktorého poplatníkom nie je ani osoba, ktorej oprávnenie užívať nehnuteľnosť vyplýva z povahy právneho vzťahu s poplatníkom podľa odseku 2, ak na jeho základe užíva nehnuteľnosť, ak ide o odídenca podľa osobitného predpisu opäť s odkazom na § 2 písm. j) zákona o azyle ako už bolo uvedené.

Podľa § 104m – prechodného ustanovenia k úpravám účinným dňom vyhlásenia sa ust. § 22 ods. 2 písm. d) a § 77 ods. 4 písm. f) prvýkrát použijú už na zdaňovacie obdobie roku 2022.

Vzhľadom na to, že zákon podľa čl. XXXIII bol účinný dňom vyhlásenia v NR SR, t. j. 22. 3. 2022, obce mohli uplatniť novelizované ust. § 22 ods. 2 písm. d), t. j. nevyberať daň za psa patriaci odídencovi a ust. § 77 ods. 4 písm. f), podľa ktorého osoba so štatútom odídenca sa nepovažuje za poplatníka s povinnosťou platiť poplatok za komunálny odpad počnúc 22. 3. 2022.

Zmeny v zákone č. 178/2022 Z. z.

Zákonom č. 178/2022 Z. z. s účinnosťou od 15. 6. 2022 sa umožňuje mestám a obciam vyrubiť vyššiu daň z tzv. chátraných stavieb. Ide o stavby dlhodobo neudržiavané vlastníkmi, ktoré nezodpovedajú základným požiadavkám na stavby, ale sú závadnými stavbami, ktoré ohrozujú život alebo zdravie osôb. Touto novelou zákona o miestnych daniach došlo aj precízovaniu znenia za účelom odstránenia výkladových nejasností niektorých ustanovení uvedených ďalej.

Zámer miest a obcí odstrániť množstvo chátraných stavieb na ich území je aktuálny už niekoľko rokov. Takéto stavby sú dlhodobo

Na zobrazenie tohto obsahu nemáte dostatočné oprávanenie.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.

Aktuálne články

Zvýšenie sumy životného minima a dopad na mzdové veličiny N

Publikované:

Od 1. 7. 2023 sa zmenila výška životného minima. Je to dôležitý parameter vo finančnej oblasti, pretože od neho sú odvodené viaceré mzdové veličiny. Suma životného minima má priamy dopad aj na dávky v hmotnej núdzi, vybrané peňažné príspevky a štátne sociálne dávky, napr. rodičovský príspevok. Od sumy životného minima sú závislé aj nepostihnuteľné sumy, ktoré majú priamy dopad na výšku zrážok realizovaných zo mzdy zamestnanca na základe núteného výkonu rozhodnutia.