Portál pre obce,
rozpočtové a príspevkové organizácie

Obec/Mesto

Novely daňového poriadku za rok 2022 s účinnosťou v roku 2022, 2023 a 2024 (2. časť)

Publikované: Autor/i: Ing. Božena Jurčíková

V priebehu roka 2022 bolo schválených šesť noviel zákona č. 563/2009 Z. z. o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z. n. p. (ďalej len „daňový poriadok“).

Novela daňového poriadku č. 433/2022 Z. z.

Táto novela daňového poriadku je vyvolanou novelou zákona o energetike, ktorý bol legislatívne doplnený o novú časť označenú ako tretia hlava od ust. § 25 až § 25k, ktoré upravujú zavedenie nového odvodu, ktorým je odvod z nadmerných príjmov.

Novelou daňového poriadku sa dopĺňa ust. § 1 o nový odsek 6, podľa ktorého, ak tak ustanovuje osobitný predpis, ustanovenia daňového poriadku sa primerane použijú na odvod z nadmerných príjmov s odkazom na § 25a až § 25k zákona č. 251/2012 Z. z. o energetike a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 433/2022 Z. z.

Novela zákona o energetike upravuje aj správu daní odvodu z nadmerného príjmu.

Poznámka: Po vypustení odseku 3 z § 1, je tento odsek označený ako odsek 5.

Informácia k novému odvodu (základné pojmy)

Platiteľom odvodu z nadmerných príjmov je tuzemská fyzická osoba, tuzemská právnická osoba, zahraničná fyzická osoba, zahraničná právnická osoba alebo zahraničný subjekt podľa osobitného predpisu, ak na území Slovenskej republiky vyrába elektrinu v zariadení na výrobu elektriny na základe povolenia vydaného podľa § 6 ods. 2 písm. a) alebo na základe splnenia oznamovacej povinnosti podľa § 6 ods. 6.

Predmetom odvodu z nadmerných príjmov je nadmerný príjem.

Nadmerným príjmom sa na účely odvodu z nadmerných príjmov rozumie kladný rozdiel medzi trhovým príjmom a stropom trhového príjmu.

Výšku odvodu určuje 90 % nadmerného príjmu.

Správu odvodu z nadmerných príjmov vykonáva daňový úrad, ktorý je príslušný na správu dane z príjmov platiteľa odvodu z nadmerných príjmov podľa daňového poriadku.

Novela daňového poriadku č. 496/2022 Z. z.

Legislatívne úpravy daňového poriadku boli vykonané v nasledovných ustanoveniach:

• § 1 ods. 3 – Predmet a rozsah pôsobnosti

• § 47 písm. k) – Protokol

• § 52 ods. 13 – Zverejňovanie zoznamov

• § 53d ods. 6 – Index daňovej spoľahlivosti

• § 60 ods. 6 – Vylúčenie zamestnanca

• § 67 ods. 11 – Postup pri registrácii

• § 68 ods. 4 písm. c) – Vyrubovacie konanie

• § 148a ods. 3 – Daňová exekúcia zadržaním vodičského preukazu

• § 155 ods. 4 – Pokuty

• § 156 ods. 8 – Úrok z omeškania

• § 157b – Ustanovenie k účinnej ľútosti – nové ustanovenie

• §165n – Prechodné ustanovenie k úprave účinnej od 1. januára 2023

• §165o – Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1. januára 2024

Ustanovenie § 1 upravuje procesné pravidlá pri správe daní, práva a povinnosti daňových subjektov a iných (tretích) osôb, ktoré im vzniknú v súvislosti so správou daní, ak osobitné (hmotnoprávne) predpisy neustanovujú inak.

Z ustanovenia § 1 sa vypúšťa odsek 3 z dôvodu zrušenia zákona č. 384/2011 Z. z. o osobitnom odvode vybraných finančných inštitúcií a o doplnení niektorých zákonov zákonom č. 353/2020 Z. z. s účinnosťou od 1. 1. 2021, ktorým sa zrušuje platenie osobitného odvodu bankovými inštitúciami a nebude dôvod zverejňovať tento druh zoznamu daňových subjektov. Zároveň sa zrušuje aj odkaz 1b, ktorým sa tento odsek 3 odkazoval tiež na zákon č. 384/2011 Z. z.

Ustanovenie § 47 upravuje náležitosti, ktoré musí obsahovať protokol z daňovej kontroly.

V § 47 sa legislatívne spresňuje v písmeno k) ako povinný údaj protokolu, ktorým je vlastnoručný podpis zamestnanca správcu dane, ktorý protokol vyhotovil, to z dôvodu novely zákona o e-Gov. Preto sa spresňuje znenie písmena k), podľa ktorého protokol z daňovej kontroly musí obsahovať vla

Na zobrazenie tohto obsahu nemáte dostatočné oprávanenie.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.

Aktuálne články

Vysporiadanie finančných vzťahov obce k svojim rozpočtovým organizáciám N

Publikované:

Akým spôsobom sa vysporiadajú vzťahy obce voči svojej rozpočtovej organizácii – škole, z ktorých finančných výkazov sa bude vychádzať pri zostavení záverečného účtu?

Hlavný kontrolór ako zamestnanec príspevkovej organizácie obce N

Publikované:

Môže byť zamestnanec príspevkovej organizácie, ktorú zriadila obec, hlavným kontrolórom tej istej obce?

Viacročný rozpočet N

Publikované:

Rozpočet je definovaný ako strednodobý ekonomický nástroj finančnej politiky obce a VÚC, v ktorom sú vyjadrené zámery rozvoja územia obce a VÚC a potrieb ich obyvateľov. Z uvedeného titulu a v súlade so zákonom o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy obec a VÚC zostavujú rozpočet ako viacročný rozpočet.

Zvýšenie sumy životného minima a dopad na mzdové veličiny N

Publikované:

Od 1. 7. 2023 sa zmenila výška životného minima. Je to dôležitý parameter vo finančnej oblasti, pretože od neho sú odvodené viaceré mzdové veličiny. Suma životného minima má priamy dopad aj na dávky v hmotnej núdzi, vybrané peňažné príspevky a štátne sociálne dávky, napr. rodičovský príspevok. Od sumy životného minima sú závislé aj nepostihnuteľné sumy, ktoré majú priamy dopad na výšku zrážok realizovaných zo mzdy zamestnanca na základe núteného výkonu rozhodnutia.

Materská, otcovská a rodičovská dovolenka z hľadiska zdravotného a sociálneho poistenia N

Publikované:

V súvislosti s nástupom a ukončením čerpania materskej, či otcovskej dovolenky a rodičovskej dovolenky, spojených s poskytovaním hmotného zabezpečenia počas tohto obdobia, má zamestnávateľ voči príslušnej zdravotnej poisťovni zamestnanca a Sociálnej poisťovni oznamovacie povinnosti, ktoré mu ukladajú príslušné zákony. Ide o zákon č. 580/2004 Z.z. o zdravotnom poistení a o zmene a doplnení zákona č. 95/2002 Z.z. o poisťovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov (v znení zákona č. 718/2004 Z.z.) v z. n. p. (ďalej len (zákon o zdravotnom poistení“) a zákona č. 461/2003 Z.z. o sociálnom poistení v z. n. p. (ďalej len „zákon o sociálnom poistení“).