Portál pre obce,
rozpočtové a príspevkové organizácie

Obec/Mesto

Novely daňového poriadku za rok 2022 s účinnosťou v roku 2022, 2023 a 2024 (2. časť)

Publikované: Autor/i: Ing. Božena Jurčíková

V priebehu roka 2022 bolo schválených šesť noviel zákona č. 563/2009 Z. z. o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z. n. p. (ďalej len „daňový poriadok“).

Novela daňového poriadku č. 433/2022 Z. z.

Táto novela daňového poriadku je vyvolanou novelou zákona o energetike, ktorý bol legislatívne doplnený o novú časť označenú ako tretia hlava od ust. § 25 až § 25k, ktoré upravujú zavedenie nového odvodu, ktorým je odvod z nadmerných príjmov.

Novelou daňového poriadku sa dopĺňa ust. § 1 o nový odsek 6, podľa ktorého, ak tak ustanovuje osobitný predpis, ustanovenia daňového poriadku sa primerane použijú na odvod z nadmerných príjmov s odkazom na § 25a až § 25k zákona č. 251/2012 Z. z. o energetike a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 433/2022 Z. z.

Novela zákona o energetike upravuje aj správu daní odvodu z nadmerného príjmu.

Poznámka: Po vypustení odseku 3 z § 1, je tento odsek označený ako odsek 5.

Informácia k novému odvodu (základné pojmy)

Platiteľom odvodu z nadmerných príjmov je tuzemská fyzická osoba, tuzemská právnická osoba, zahraničná fyzická osoba, zahraničná právnická osoba alebo zahraničný subjekt podľa osobitného predpisu, ak na území Slovenskej republiky vyrába elektrinu v zariadení na výrobu elektriny na základe povolenia vydaného podľa § 6 ods. 2 písm. a) alebo na základe splnenia oznamovacej povinnosti podľa § 6 ods. 6.

Predmetom odvodu z nadmerných príjmov je nadmerný príjem.

Nadmerným príjmom sa na účely odvodu z nadmerných príjmov rozumie kladný rozdiel medzi trhovým príjmom a stropom trhového príjmu.

Výšku odvodu určuje 90 % nadmerného príjmu.

Správu odvodu z nadmerných príjmov vykonáva daňový úrad, ktorý je príslušný na správu dane z príjmov platiteľa odvodu z nadmerných príjmov podľa daňového poriadku.

Novela daňového poriadku č. 496/2022 Z. z.

Legislatívne úpravy daňového poriadku boli vykonané v nasledovných ustanoveniach:

• § 1 ods. 3 – Predmet a rozsah pôsobnosti

• § 47 písm. k) – Protokol

• § 52 ods. 13 – Zverejňovanie zoznamov

• § 53d ods. 6 – Index daňovej spoľahlivosti

• § 60 ods. 6 – Vylúčenie zamestnanca

• § 67 ods. 11 – Postup pri registrácii

• § 68 ods. 4 písm. c) – Vyrubovacie konanie

• § 148a ods. 3 – Daňová exekúcia zadržaním vodičského preukazu

• § 155 ods. 4 – Pokuty

• § 156 ods. 8 – Úrok z omeškania

• § 157b – Ustanovenie k účinnej ľútosti – nové ustanovenie

• §165n – Prechodné ustanovenie k úprave účinnej od 1. januára 2023

• §165o – Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1. januára 2024

Ustanovenie § 1 upravuje procesné pravidlá pri správe daní, práva a povinnosti daňových subjektov a iných (tretích) osôb, ktoré im vzniknú v súvislosti so správou daní, ak osobitné (hmotnoprávne) predpisy neustanovujú inak.

Z ustanovenia § 1 sa vypúšťa odsek 3 z dôvodu zrušenia zákona č. 384/2011 Z. z. o osobitnom odvode vybraných finančných inštitúcií a o doplnení niektorých zákonov zákonom č. 353/2020 Z. z. s účinnosťou od 1. 1. 2021, ktorým sa zrušuje platenie osobitného odvodu bankovými inštitúciami a nebude dôvod zverejňovať tento druh zoznamu daňových subjektov. Zároveň sa zrušuje aj odkaz 1b, ktorým sa tento odsek 3 odkazoval tiež na zákon č. 384/2011 Z. z.

Ustanovenie § 47 upravuje náležitosti, ktoré musí obsahovať protokol z daňovej kontroly.

V § 47 sa legislatívne spresňuje v písmeno k) ako povinný údaj protokolu, ktorým je vlastnoručný podpis zamestnanca správcu dane, ktorý protokol vyhotovil, to z dôvodu novely zákona o e-Gov. Preto sa spresňuje znenie písmena k), podľa ktorého protokol z daňovej kontroly musí obsahovať vla

Na zobrazenie tohto obsahu nemáte dostatočné oprávanenie.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.

Aktuálne články

Rozpis rozpočtu na rozpočtové a príspevkové organizácie N

Publikované:

Na akej úrovni ekonomickej a funkčnej rozpočtovej klasifikácie musí obec vykonať rozpis rozpočtu na rozpočtové a príspevkové organizácie?

Vyhotovenie stavebného povolenia spoločným obecným úradom N

Publikované:

Spoločný obecný úrad prijal žiadosť o vydanie stavebného povolenia. Zamestnanec obce, ktorá je sídlom spoločného obecného úradu, ale nebola stavebným úradom, vyhotovil stavebné povolenie, ktoré podpísal starosta obce, v ktorej sídli spoločný obecný úrad. Konal spoločný obecný úrad a starosta obce v súlade s platným právom?

Lehota na vykonanie rozpisu rozpočtu N

Publikované:

V akej lehote obec musí vykonať rozpis rozpočtu?

Predvolanie svedka obcou N

Publikované:

Obec potrebovala zabezpečiť osobnú účasť svedka na správnom konaní, a preto ho predvolala. Predvolanie svedkovi zaslala s doručenkou do vlastných rúk. Uvedené predvolanie si svedok neprevzal a písomnosť sa vrátila obci ako nedoručená. Obec preto považovala predvolanie za riadne doručené a podala Policajnému zboru žiadosť o predvedenie osoby. Konala obec v súlade s platným právom?

Zmena zákona o verejnom obstarávaní účinná od 1. augusta 2024 N

Publikované:

Národná rada SR schválila dňa 19.06.2024 novelu zákona o verejnom obstarávaní z dielne Ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR, ktorá s účinnosťou od 01.08.2024 prináša viaceré významné zmeny v doterajšom fungovaní verejných nákupov na Slovensku.