Portál pre obce,
rozpočtové a príspevkové organizácie

Obec/Mesto

Náhrada mzdy pri prekážke v práci podľa § 141 ods. 3 Zákonníka práce

Publikované: Autor/i: JUDr. et Mgr. Jozef Toman, PhD.

V praxi bola položená otázka týkajúca sa náhrady mzdy pri poskytnutí pracovného voľna podľa § 141 ods. 3 zákona č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce (ďalej len „Zákonník práce“), t. j. nad rámec zákonného rozsahu podľa § 141 ods. 2 Zákonníka práce, prípadne iné pracovné voľno mimo dôvodov, ktoré upravuje Zákonník práce. Podľa § 141 ods. 3 Zákonníka práce ide o pracovné voľno s náhradou mzdy alebo bez náhrady mzdy. Otázka sa týkala situácie, keď zamestnávateľ chce zamestnancovi priznať náhradu mzdy, ale len ako určité percento z priemerného zárobku zamestnanca (napr. 20 %, 30 %) a legality takéhoto postupu.

Stanovisko:

Podľa § 141 ods. 3 Zákonníka práce platí:

Zamestnávateľ môže poskytnúť zamestnancovi

a) ďalšie pracovné voľno z dôvodov podľa odseku 2 s náhradou mzdy alebo bez náhrady mzdy,

b) pracovné voľno z iných dôvodov ako podľa odseku 2 s náhradou mzdy alebo bez náhrady mzdy,

c) pracovné voľno na žiadosť zamestnanca s náhradou mzdy alebo bez náhrady mzdy,

d) pracovné voľno s náhradou mzdy, ktoré si zamestnanec odpracuje.“

Podľa  § 141 ods. 7 Zákonníka práce „náhrada mzdy sa poskytne v sume priemerného zárobku zamestnanca.“

Z hľadiska gramatického výkladu uvedeného ustanovenia to na prvý pohľad vyzerá, že zákonodarca pripúšťa len variáciu „buď – alebo“ (zároveň Zákonník práce je vo veľkej časti z hľadiska charakteru noriem kogentný), t. j. prekážka v práci podľa § 141 ods. 3 Zákonníka práce je bez náhrady mzdy alebo s plnou náhradou mzdy. Ustanovenie § 141 ods. 7 Zákonníka práce neobsahuje výnimku v kontexte § 141 ods. 3, t. j. že v tomto prípade sa náhrada mzdy môže poskytnúť aj v nižšom rozsahu.

Z iného hľadiska môže byť položená logická otázka, že ak podľa zákona je prípustná situácia, že zamestnanec za prekážku v práci nemus

Na zobrazenie tohto obsahu nemáte dostatočné oprávanenie.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.

Aktuálne články

Rozpis rozpočtu na rozpočtové a príspevkové organizácie N

Publikované:

Na akej úrovni ekonomickej a funkčnej rozpočtovej klasifikácie musí obec vykonať rozpis rozpočtu na rozpočtové a príspevkové organizácie?

Vyhotovenie stavebného povolenia spoločným obecným úradom N

Publikované:

Spoločný obecný úrad prijal žiadosť o vydanie stavebného povolenia. Zamestnanec obce, ktorá je sídlom spoločného obecného úradu, ale nebola stavebným úradom, vyhotovil stavebné povolenie, ktoré podpísal starosta obce, v ktorej sídli spoločný obecný úrad. Konal spoločný obecný úrad a starosta obce v súlade s platným právom?

Lehota na vykonanie rozpisu rozpočtu N

Publikované:

V akej lehote obec musí vykonať rozpis rozpočtu?

Predvolanie svedka obcou N

Publikované:

Obec potrebovala zabezpečiť osobnú účasť svedka na správnom konaní, a preto ho predvolala. Predvolanie svedkovi zaslala s doručenkou do vlastných rúk. Uvedené predvolanie si svedok neprevzal a písomnosť sa vrátila obci ako nedoručená. Obec preto považovala predvolanie za riadne doručené a podala Policajnému zboru žiadosť o predvedenie osoby. Konala obec v súlade s platným právom?

Zmena zákona o verejnom obstarávaní účinná od 1. augusta 2024 N

Publikované:

Národná rada SR schválila dňa 19.06.2024 novelu zákona o verejnom obstarávaní z dielne Ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR, ktorá s účinnosťou od 01.08.2024 prináša viaceré významné zmeny v doterajšom fungovaní verejných nákupov na Slovensku.