Portál pre obce,
rozpočtové a príspevkové organizácie

Obec/Mesto

Financovanie výdavkov spojených s uplatnením prijatých opatrení vlády na zmiernenie vplyvov pandémie ochorenia COVID-19

Publikované: Autor/i: Ingrid Konečná Veverková

V súvislosti s vyhlásením mimoriadnej situácie uznesením vlády SR č. 111 z 11. marca 2020 podľa § 8 zákona NR SR č. 42/1994 Z. z. o civilnej ochrane obyvateľstva v z. n. p. (ďalej len ,,zákon o civilnej ochrane obyvateľstva“) a vyhlásením núdzového stavu uznesením vlády SR č. 114 z 15. marca 2020 a č. 115 z 18. marca 2020 podľa čl. 5 ústavného zákona č. 227/2002 Z. z. o bezpečnosti štátu v čase vojny, vojnového stavu, výnimočného stavu a núdzového stavu v z. n. p. je dôležité upriamiť pozornosť na financovanie výdavkov spojených s uplatnením prijatých opatrení vlády na zmiernenie vplyvov pandémie ochorenia COVID-19 spôsobeným vírusom SARS-CoV-2 na území SR.

Rada pre rozpočtovú zodpovednosť 20. marca 2020 zverejnila materiál, ktorého cieľom je informovať o potenciálnych vplyvoch pandémie na ekonomický vývoj a verejné financie v roku 2020. Tento materiál má vzhľadom na rýchlo sa meniacu situáciu predbežný charakter a Rada pre rozpočtovú zodpovednosť ho bude aktualizovať v závislosti od dostupnosti nových informácií o ekonomickom vývoji a na základe opatrení prijatých vládou.

Rada pre rozpočtovú zodpovednosť predstavila tri scenáre vývoja ekonomiky, v ktorých uvažuje s medziročným poklesom reálneho HDP v roku 2020 o 1,3 % (scenár 1), o 5 % (scenár 2) alebo 10 % (scenár 3). V každom scenári medziročný pokles reálneho HDP znamená negatívny vplyv na vývoj výnosu dane z príjmov fyzických osôb (DPFO) pre rok 2020. Pre celú územnú samosprávu to znamená pokles výnosu DPFO, a tým aj pokles celkových príjmov rozpočtov miest a obcí.

V tejto situácii, keď sa očakáva pokles celkových príjmov rozpočtov miest a obcí, sa celá územná samospráva musí vysporiadať aj s realizáciou prijatých opatrení vlády na zmiernenie vplyvov pandémie ochorenia COVID-19, ktoré budú mať veľký vplyv na výdavkovú časť rozpočtov miest a obcí.

Legislatívnym východiskom pre úhradu výdavkov spojených s realizáciou prijatých opatrení vlády na zmiernenie vplyvov pandémie ochorenia COVID-19 je zákon o civilnej ochrane obyvateľstva, ktorý v § 2 vymedzuje, čo je civilná ochrana a čo je jej pos

Na zobrazenie tohto obsahu nemáte dostatočné oprávanenie.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.

Aktuálne články

Nároky zamestnanca z neplatne skončeného pracovného pomeru (2. časť) N

Publikované:

Skončenie pracovného pomeru so zamestnancom je bežnou súčasťou pracovného procesu u každého zamestnávateľa. Pracovný pomer medzi zamestnancom a zamestnávateľom môže byť ukončený dohodou, výpoveďou, okamžitým skončením alebo aj skončením v skúšobnej dobe. Rozlišujeme medzi skončením pracovného pomeru zo strany zamestnanca a skončením pracovného pomeru zo strany zamestnávateľa.

Nároky zamestnanca z neplatne skončeného pracovného pomeru (1. časť) N

Publikované:

Skončenie pracovného pomeru so zamestnancom je bežnou súčasťou pracovného procesu u každého zamestnávateľa. Pracovný pomer medzi zamestnancom a zamestnávateľom môže byť ukončený dohodou, výpoveďou, okamžitým skončením alebo aj skončením v skúšobnej dobe. Rozlišujeme medzi skončením pracovného pomeru zo strany zamestnanca a skončením pracovného pomeru zo strany zamestnávateľa.

Materská dovolenka, otcovská dovolenka a rodičovská dovolenka (2. časť) N

Publikované:

Materská dovolenka, otcovská dovolenka a rodičovská dovolenka patria medzi dôležité osobné prekážky v práci na strane zamestnanca. Ide o ospravedlnené pracovné voľno, v rámci ktorého nepatrí zamestnancovi náhrada mzdy, ale hmotné zabezpečenie poskytované v zmysle osobitných predpisov, ktorými sú zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v z. n. p. (ďalej len „zákon o sociálnom poistení“) alebo zákon č. 571/2009 Z. z. o rodičovskom príspevku v z. n. p. (ďalej len „zákon o rodičovskom príspevku“).

Novela zákona o podmienkach výkonu volebného práva N

Publikované:

Zákon vyšiel v Zbierke zákonov pod č. 170/2023 Z. z. v čiastke 62

Transakcie vykonávané obcou a predmet dane z pridanej hodnoty (2. časť) N

Publikované:

Podľa § 3 ods. 4 zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty (ďalej len „zákon o DPH“) štátne orgány a ich rozpočtové organizácie, štátne fondy, orgány územnej samosprávy a ich rozpočtové organizácie a iné právnické osoby, ktoré sú orgánmi verejnej moci, sa nepovažujú za zdaniteľné osoby, keď konajú v rozsahu svojej hlavnej činnosti, a to ani v prípade, ak prijímajú v súvislosti s touto činnosťou platby, s výnimkou, ak táto činnosť výrazne narušuje alebo môže výrazne narušiť hospodársku súťaž, alebo ak vykonávajú činnosti uvedené v prílohe č. 8 zákona o DPH a tieto činnosti nevykonávajú v zanedbateľnom rozsahu.