Portál pre obce,
rozpočtové a príspevkové organizácie

Online časopis

Sumy životného minima od 1. júla 2010 a ich vplyv na sociálnu oblasť

Zákon o životnom minime

Životné minimum (ŽM) je ustanovené ako spoločensky uznaná minimálna hranica príjmov fyzickej osoby (FO), pod ktorou nastáva stav jej hmotnej núdze. Ide vlastne o určenie prahu, resp. hornej hranice biedy a chudoby. Znamená to, že osoby, ktoré nedosahujú zákonom stanovenú úroveň príjmov, sa považujú za chudobných.

Sumy životného minima

Životné minimum (suma alebo úhrn súm) fyzickej osoby alebo fyzických osôb, ktorých príjmy sa posudzujú spoločne, od 1. 7.  2010 podľa zákona č. 601/2003 Z. z. o životnom minime a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z. n. p. (ďalej len „zákon o životnom minime“) v zmysle opatrenia MPSVaR SR č. 300/2010 Z. z. o úprave súm životného minima sa ustanovuje na sumu:

 • 185,38 € mesačne, ak ide o jednu plnoletú FO,
 • 129,31 € mesačne, ak ide o ďalšiu spoločne posudzovanú plnoletú FO,
 • 84,61 € mesačne, ak ide o
  1. zaopatrené neplnoleté dieťa,
  2. nezaopatrené dieťa (t. j. najdlhšie do 25. roku veku).

Započítavanie príjmov

Na zistenie príjmu FO na účely určenia súm životného minima sa započítavajú u:

 • posudzovanej FO jej príjem a príjem jej manžela,
 • rodičov s nezaopatreným dieťaťom príjmy týchto rodičov a príjem nezaopatreného dieťaťa žijúceho s nimi v domácnosti,
 • rodičov, ktorí sú sami nezaopatrenými deťmi, ich príjmy a príjmy, ktoré na ne poberá iná FO,
 • nezaopatreného dieťaťa jeho príjem a príjem jeho rodičov, ak s ním žijú v domácnosti; ak toto dieťa žije v domácnosti len s jedným rodičom, s inou FO alebo samostatne, príjem dieťaťa, príjem rodiča a príjem, ktorý na dieťa poberá iná FO,
 • zaopatreného neplnoletého dieťaťa jeho príjem.

Za príjem na účely určenia súm životného minima sa považujú:

 • príjmy FO, ktoré sú predmetom dane z príjmu podľa osobitného predpisu (zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v z. n. p.) po odpočítaní
   1. poistného na povinné zdravotné poistenie,
   2. poistného na nemocenské poistenie, poistného na starobné poistenie, poistného na invalidné poistenie a poistného na poistenie v nezamestnanosti,
   3. preddavku na daň alebo dane z príjmov FO,
   4. ďalších výdavkov vynaložených na dosiahnutie, zabezpečenie a udržanie príjmov FO podľa osobitného predpisu,
 • príjmy oslobodené od dane z príjmov FO podľa osobitného predpisu (zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v z. n. p.) okrem prijatých náhrad škôd, náhrad nemajetkovej ujmy, plnenia z poistenia majetku a plnenia z poistenia zodpovednosti za škodu okrem platieb prijatých ako náhrada za stratu zdaniteľného príjmu,
 • sumy vreckového pri zahraničných pracovných cestách do výšky 40 % nároku na stravné ustanovené osobitným predpisom (§ 13 a § 14 zákona č. 283/2002 Z. z. o cestovných náhradách v z. n. p.),
 • náhrady niektorých výdavkov zamestnancov do výšky ustanovenej osobitným predpisom (zákon č. 283/2002 Z. z. o cestovných náhradách v z. n. p.),
 • ďalšie príjmy FO podľa osobitných predpisov (napr. § 460 až § 487 a § 628 až § 630 Občianskeho zákonníka) po odpočítaní dane z prevodu a prechodu nehnuteľností.

V prípade straty sa zohľadňuje len strata, ktorá vznikla v kalendárnom roku, za ktorý sa príjem zisťuje.

Za príjem sa nepovažujú:

 • jednorazové štátne sociálne dávky poskytnuté podľa osobitných predpisov (napr. zákon č. 235/1998 Z. z. o príspevku pri narodení dieťaťa, o príspevku rodičom, ktorým sa súčasne narodili tri deti alebo viac detí alebo ktorým sa v priebehu dvoch rokov opakovane narodili dvojčatá a ktorým sa menia ďalšie zákony v z. n. p., zákon č. 238/1998 Z. z. o príspevku na pohreb v z. n. p., zákon č. o rodičovskom príspevku a o zmene a doplnení niektorých zákonov),
 • peňažné príspevky občanov s ťažkým zdravotným postihnutím na kompenzáciu sociálnych dôsledkov ich ťažkého zdravotného postihnutia okrem príspevku za opatrovanie, ak osobitný predpis neustanovuje inak,
 • zvýšenie dôchodku pre bezvládnosť,
 • jednorazová dávka v hmotnej núdzi podľa § 15 zákona č. 599/2003 Z. z. o pomoci v hmotnej núdzi a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z. n. p.,
 • štipendiá,
 • jednorazový príspevok podľa zákona č. 410/2004 Z. z. o vyplatení jednorazového príspevku poberateľovi dôchodku v roku 2004 a o zmene zákona o životnom minime,
 • príspevok na stravu podľa § 64 ods. 1 písm. b) a resocializačný príspevok podľa § 70 zákona č. 305/2005 Z. z. o sociálnoprávnej ochrane detí a o sociálnej kuratele a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z. n. p.
 • vianočný príspevok podľa zákona č. 592/2006 Z. z. o poskytovaní vianočného príspevku niektorým poberateľom dôchodku a o doplnení niektorých zákonov v z. n. p.

Dávky, výška ktorých je naviazaná na životné minimum

Životné minimum predstavuje základ najmä pre záchrannú sociálnu sieť pre systém sociálnej pomoci, ktorý je od 1. januára 2009 upravený zákonom č. 447/2008 Z. z. o peňažných príspevkoch na kompenzáciu ťažkého zdravotného postihnutia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 8/2009  Z. z. (ďalej len „zákon č.  447/2008 Z. z.“), ako aj zákonom č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v z. n. p. a od 1. januára 2004 aj zákonom č. 599/2003 Z. z. o pomoci v hmotnej núdzi a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z. n. p.

Od výšky životného minima sa odvodzuje:

 • výška peňažných príspevkov – podľa zákona č. 447/2008 Z. z., napr. kompenzačné príspevky, príspevky na diétu, hygienu, opotrebovanie šatstva, na prevádzku auta alebo na starostlivosť o špeciálneho psa, príspevok na zaobstaranie pomôcky, príspevok za opatrovanie, atď.,
 • určovanie hmotnej núdze a poskytovanie dávok a príspevkov podľa zákona č. 599/2003 Z. z. o pomoci v hmotnej núdzi a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 305/2005 Z. z. o sociálnoprávnej ochrane detí a o sociálnej kuratele a o zmene a doplnení niektorých zákonov a v znení nariadenia vlády SR č. 382/2005 Z. z., ktorým sa upravujú sumy dávky v hmotnej núdzi, aktivačného príspevku a ochranného príspevku,
 • výška predčasného starobného dôchodku – podľa zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v z. n. p.

Peňažné príspevky na kompenzáciu

Peňažný príspevok na osobnú asistenciu

Fyzickej osobe s ťažkým zdravotným postihnutím (FO – ZŤP), ktorá je podľa komplexného posudku vypracovaného podľa § 15 ods. 1 zákona č. 447/2008 Z. z. odkázaná na osobnú asistenciu, možno poskytovať (t. j. ale aj sa nemusí) peňažný príspevok na osobnú asistenciu.

Osobnou asistenciou sa podporuje aktivizácia, sociálne začlenenie FO – ZŤP a podpora jej nezávislosti a možnosti rozhodovať sa a ovplyvňovať plnenie rodinných rolí, vykonávanie pracovných aktivít, vzdelávacích aktivít a voľnočasových aktivít, t. j. aktivít, ktoré smerujú k jej spoločenskej integrácii.

Peňažný príspevok na osobnú asistenciu možno poskytovať najskôr od 6. rokov veku do dovŕšenia 65. rokov veku FO – ZŤP. Po dovŕšení 65. rokov veku možno tento príspevok poskytovať, len ak bol FO – ZŤP poskytovaný pred dovŕšením 65. rokov veku. Peňažný príspevok na osobnú asistenciu možno poskytovať aj vtedy, ak je FO – ZŤP poskytnutý peňažný príspevok na kúpu pomôcky, ktorou je pes so špeciálnym výcvikom, a to na činnosti alebo časť týchto činností, ktoré nevykonáva pes so špeciálnym výcvikom.

Peňažný príspevok na osobnú asistenciu nemožno poskytovať, ak osobnú asistenciu občanovi s ťažkým zdravotným postihnutím vykonáva manžel, manželka, rodičia alebo FO, ktorá prevzala dieťa do starostlivosti nahrádzajúcej starostlivosť rodičov na základe rozhodnutia súdu, alebo fyzická osoba, ktorú súd ustanovil za opatrovníka fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím, deti, starí rodičia, vnuci, súrodenci, nevesta, zať, svokor, svokra, ak tento zákon neustanovuje inak.

Peňažný príspevok na osobnú asistenciu taktiež nemožno poskytovať FO, ktorej sa poskytuje opatrovanie podľa § 40 cit. zákona (t. j. peňažný príspevok na opatrovanie) alebo opatrovateľská služba podľa zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v z. n. p.

Peňažný príspevok na osobnú asistenciu možno poskytovať aj v prípade, ak osobnú asistenciu FO – ZŤP vykonávajú uvedené FO s výnimkou (okrem) rodičov dieťaťa od šiesteho roku veku do dosiahnutia jeho plnoletosti, FO, ktorá prevzala také dieťa do starostlivosti nahrádzajúcej starostlivosť rodičov na základe rozhodnutia súdu, alebo FO, ktorú súd ustanovil za opatrovníka FO – ZŤP za podmienky, že tieto osoby poskytujú osobnú asistenciu FO – ZŤP, ktorá je odkázaná na osobnú asistenciu najmenej v rozsahu 3 650 hodín ročne, alebo je zamestnaná alebo navštevuje školské zariadenie. V tomto prípade uvedené FO môžu vykonávať osobnú asistenciu najviac štyri hodiny denne.

FO, ktorá vykonáva osobnú asistenciu (t. j. osobný asistent) musí dovŕšiť najmenej 18 rokov veku a mať spôsobilosť na právne úkony. Osobnú asistenciu nemôže vykonávať FO, ktorá je odkázaná na pomoc inej FO v činnostiach, ktoré má vykonávať ako osobný asistent. Osobný asistent vykonáva osobnú asistenciu na základe zmluvy o výkone osobnej asistencie uzatvorenej medzi FO – ZŤP a osobným asistentom podľa § 51 a § 853 Občianskeho zákonníka alebo medzi FO – ZŤP a agentúrou osobnej asistencie. Osobný asistent môže vykonávať osobnú asistenciu najviac 10 hodín denne. To neplatí, ak sa osobná asistencia vykonáva v čase, keď sa FO – ZŤP zdržiava mimo svojho trvalého pobytu alebo prechodného pobytu.

Sadzba na jednu hodinu osobnej asistencie na účely výpočtu výšky peňažného príspevku na osobnú asistenciu je vo výške 1,39 % sumy životného minima pre jednu plnoletú FO ustanovenú § 2 písm. a) zákona o životnom minime.

Výška sadzby na jednu hodinu osobnej asistencie na účely výpočtu výšky peňažného príspevku na osobnú asistenciu naďalej zostáva v sume 2,58 €.

Peňažný príspevok na osobnú asistenciu sa poskytuje vo výške, ktorá zodpovedá ročnému rozsahu osobnej asistencie určenej v eurách. Výška peňažného príspevku na osobnú asistenciu sa zníži o sumu zvýšenia dôchodku pre bezvládnosť vyplatenú za celý kalendárny rok.

Ak FO – ZŤP podá žiadosť o poskytnutie peňažného príspevku na osobnú asistenciu v priebehu kalendárneho roka, tento peňažný príspevok sa prizná za príslušné obdobie kalendárneho roka v pomernej časti z určeného rozsahu osobnej asistencie na kalendárny rok a výška peňažného príspevku na osobnú asistenciu sa zníži o sumu zvýšenia dôchodku pre bezvládnosť vyplatenú za príslušné obdobie kalendárneho roka.

Peňažný príspevok na osobnú asistenciu sa vypláca mesačne pozadu na základe predloženého výkazu o odpracovaných hodinách osobnej asistencie za predchádzajúci kalendárny mesiac.

Ak príjem FO – ZŤP je vyšší ako trojnásobok sumy životného minima pre plnoletú FO, t. j. ak je od 1. 7. 2010 vyšší ako 556,14 € (výpočet: 185,38 € x 3 = 556,14 €), od príjmu FO – ZŤP sa odpočíta suma trojnásobku sumy životného minima pre plnoletú FO. Ak je tento rozdiel menší ako rozsah osobnej asistencie určenej v eurách, výška peňažného príspevku na osobnú asistenciu sa rovná rozdielu týchto dvoch súm.

Ak rozdiel medzi príjmom FO – ZŤP a trojnásobkom sumy životného minima pre plnoletú FO je vyšší ako rozsah osobnej asistencie určenej v eurách, peňažný príspevok na osobnú asistenciu sa neprizná.

Nevyčerpaný počet hodín osobnej asistencie určený na obdobie kalendárneho roka nemožno uplatniť v nasledujúcom kalendárnom roku.

Peňažný príspevok na prepravu

FO – ZŤP, ktorá je podľa komplexného posudku vypracovaného podľa § 15 ods. 1 zákona č. 447/2008 Z. z. odkázaná na individuálnu prepravu osobným motorovým vozidlom, možno poskytnúť peňažný príspevok na prepravu.

Tento príspevok možno poskytnúť FO – ZŤP, ktorá na svoje pracovné aktivity, vzdelávacie aktivity, rodinné aktivity alebo občianske aktivity využíva prepravu zabezpečovanú osobou, ktorá má oprávnenie na vykonávanie prepravy podľa zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní v z. n. p., obcou alebo registrovaným subjektom podľa zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní v z. n. p. Podmienka využívania osobného motorového vozidla na pracovné aktivity je splnená aj vtedy, ak FO – ZŤP podniká, prevádzkuje alebo vykonáva samostatnú zárobkovú činnosť v mieste svojho trvalého pobytu.

Peňažný príspevok na prepravu je mesačne najviac 51,02 % sumy životného minima pre plnoletú FO ustanovenú osobitným predpisom, t. j. od 1. júla 2010 je najviac v sume 94,58 € mesačne.

Peňažný príspevok na kompenzáciu zvýšených výdavkov

FO – ZŤP, ktorá je podľa komplexného posudku vypracovaného podľa § 15 ods. 1 zákona č. 447/2008 Z. z. z. odkázaná na kompenzáciu zvýšených výdavkov, možno poskytnúť peňažný príspevok na zvýšené výdavky, ak tento zákon neustanovuje inak

 1. na diétne stravovanie,
 2. súvisiace
 • s hygienou alebo s opotrebovaním šatstva, bielizne, obuvi a bytového zariadenia,
 • so zabezpečením prevádzky osobného motorového vozidla,
 • so starostlivosťou o psa so špeciálnym výcvikom.

Odkázanosť na každé zvýšenie výdavkov sa posudzuje samostatne. Zvýšené výdavky na diétne stravovanie sú výdavky na obstaranie potravín spojených s dodržiavaním diétneho režimu.

Výška peňažného príspevku na kompenzáciu zvýšených výdavkov na diétne stravovanie je mesačne:

 • 18,56 % sumy životného minima pre jednu plnoletú FO ustanovenú osobitným predpisom, t. j. od 1. júla 2010 v sume 34,40 € pre choroby a poruchy uvedené v prílohe č. 5 (prvá skupina) zákona č. 447/2008 Z. z.,
 • 9,28 % sumy životného minima pre jednu plnoletú FO ustanovenú osobitným predpisom, t. j. od 1. júla 2010 v sume 17,20 € pre choroby a poruchy uvedené v prílohe č. 5 (druhá skupina) cit. zákona,
 • 5,57 % sumy životného minima pre jednu plnoletú FO ustanovenú osobitným predpisom, t. j. od 1. júla 2010 v sume 10,33 € pre choroby a poruchy uvedené v prílohe č. 5(tretia skupina).

Výška peňažného príspevku na kompenzáciu zvýšených výdavkov súvisiacich:

 • s hygienou alebo s opotrebovaním šatstva, bielizne, obuvi a bytového zariadenia je mesačne vo výške 9,28 % sumy životného minima pre jednu plnoletú FO ustanovenú osobitným predpisom, t. j. od 1. júla 2010 je v sume 17,20 € mesačne,
 • so zabezpečením prevádzky osobného motorového vozidla (t. j. na benzín) je mesačne 16,70 % sumy životného minima pre jednu plnoletú FO ustanovenú osobitným predpisom, t. j. od 1. júla 2010 je v sume 30,96 € mesačne,
 • so starostlivosťou o psa so špeciálnym výcvikom (t. j. výdavky na krmivo a na veterinárnu starostlivosť) je mesačne 22,27 % sumy životného minima pre jednu plnoletú FO ustanovenú osobitným predpisom, t. j. od 1. júla 2010 je v sume 41,28 € mesačne.

Peňažný príspevok na zvýšené výdavky nemožno poskytnúť, ak príjem FO – ZŤP je vyšší ako trojnásobok sumy životného minima pre plnoletú FO ustanovenú osobitným predpisom, t. j. ak od 1. júla 2010 je vyšší ako 556,14 €.

Peňažný príspevok na kompenzáciu zvýšených výdavkov nemožno poskytnúť FO – ZŤP, ktorej sa poskytuje celoročná pobytová sociálna služba podľa zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v z. n. p. To neplatí, ak sa FO – ZŤP poskytuje sociálna služba v zariadení podporovaného bývania alebo v zariadení sociálnych služieb prechodne alebo na určitý čas, najviac 30 dní v kalendárnom roku.

Peňažný príspevok na opatrovanie

FO, ktorá opatruje občana s ťažkým zdravotným postihnutím staršieho ako šesť rokov odkázaného podľa posudku vypracovaného podľa § 15 ods. 1 zákona č. 447/2008 Z. z. na opatrovanie, možno (t. j. nie je povinnosť) poskytnúť peňažný príspevok na opatrovanie.

Opatrovaním sa rozumie pomoc FO – ZŤP, ktorá je odkázaná na opatrovanie podľa § 14 ods. 4 zákona č. 447/2008 Z. z., pokiaľ tento zákon neustanovuje inak.

Účelom opatrovania je zabezpečovanie pomoci FO – ZŤP pri úkonoch sebaobsluhy, pri úkonoch starostlivosti o domácnosť a pri realizovaní sociálnych aktivít s cieľom zotrvania v prirodzenom domácom prostredí.

Peňažný príspevok na opatrovanie nemožno poskytnúť, ak sa občanovi s ťažkým zdravotným postihnutím poskytuje peňažný príspevok na osobnú asistenciu alebo ak sa mu starostlivosť zabezpečuje opatrovateľskou službou.

Na účely poskytnutia peňažného príspevku na opatrovanie sa za FO považuje manžel, manželka, rodič alebo FO, ktorá prevzala dieťa do starostlivosti nahrádzajúcej starostlivosť rodičov na základe rozhodnutia súdu, alebo FO, ktorú súd ustanovil za opatrovníka FO – ZŤP, dieťa, starý rodič, vnuk, vnučka, súrodenec, nevesta, zať, svokor, svokra, švagor, švagriná, neter a synovec. Za nevestu sa považuje aj ovdovená žena po synovi svokry alebo svokra a za zaťa sa považuje aj ovdovený muž po dcére svokry alebo svokra.

Peňažný príspevok na opatrovanie sa môže (ale nemusí) poskytnúť aj inej FO, ktorá opatruje FO – ZŤP a býva s FO – ZŤP. Podmienka bývania sa považuje za splnenú, ak FO, ktorá opatruje FO – ZŤP, má trvalý pobyt alebo prechodný pobyt v mieste trvalého pobytu FO – ZŤP alebo FO – ZŤP má prechodný pobyt v mieste trvalého pobytu FO, ktorá ju opatruje a s ktorou býva.

FO, ktorá vykonáva opatrovanie, musí:

 • byť plnoletá,
 • mať spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu,
 • byť fyzicky a psychicky schopná vykonávať opatrovanie a

FO – ZŤP jej udelila písomný súhlas s opatrovaním.

Peňažný príspevok na opatrovanie sa poskytuje mesačne:

 • vo výške 111,32 % sumy životného minima pre jednu plnoletú FO ustanovenú osobitným predpisom, t. j. od 1. júla 2010 vo výške 206,36 € pri opatrovaní jednej FO – ZŤP a
 • vo výške 148,42 % sumy životného minima pre jednu plnoletú FO ustanovenú osobitným predpisom, t. j. od 1. júla 2010 vo výške 275,14 € pri opatrovaní dvoch alebo viacerých občanov s ťažkým zdravotným postihnutím,

ak tento zákon neustanovuje inak.

Ak príjem FO – ZŤP je vyšší ako 1,3-násobok sumy životného minina pre plnoletú fyzickú osobu (t. j. od 1. júla 2010 je vyšší ako 240,99 € – výpočet: 1,3 x 185,38 € = 240,994 €; zaokrúhlene 240,99 €), peňažný príspevok na opatrovanie sa zníži o sumu prevyšujúcu tento príjem.

Ak je FO – ZŤP nezaopatrené dieťa (t. j. najdlhšie do dovŕšenia 25. roku veku), peňažný príspevok na opatrovanie sa zníži o sumu, ktorou príjem FO – ZŤP prevyšuje 3-násobok sumy životného minima pre plnoletú FO, t. j. od 1. júla 2010 ide o sumu vyššiu ako 556,14 €.

Peňažný príspevok na opatrovanie možno poskytnúť aj vtedy, ak FO, ktorá opatruje FO – ZŤP, vykonáva zamestnanie a jej mesačný príjem z tohto zamestnania nie je vyšší ako dvojnásobok sumy životného minima pre jednu plnoletú FO, t. j. od 1. júla 2010 nemá príjem vyšší ako 370,76 € mesačne.

Vykonávanie zamestnania nesmie byť v rozpore s účelom a rozsahom opatrovania FO – ZŤP. Peňažný príspevok na opatrovanie možno poskytnúť iba za dni, počas ktorých FO vykonávala opatrovanie, ak tento zákon neustanovuje inak.

Peňažný príspevok na opatrovanie možno poskytnúť aj vtedy, ak si FO, ktorá opatruje FO – ZŤP zvyšuje kvalifikáciu formou štúdia popri zamestnaní, kombinovaného štúdia a štúdia jednotlivých vyučovacích predmetov alebo formou externého štúdia a v čase svojej neprítomnosti z dôvodu zvyšovania kvalifikácie zabezpečí opatrovanie FO – ZŤP inou FO.

Za školské zariadenie na účely poskytovania peňažných príspevkov na kompenzáciu sa považuje predškolské zariadenie, detské integračné centrum, základná škola, základná škola s materskou školou, praktická škola, učilište, stredné odborné učilište, gymnázium, stredná odborná škola, špeciálna škola a vysoká škola.

Za zamestnanie na účely poskytovania peňažných príspevkov na kompenzáciu sa považuje:

 1. výkon práce v pracovnoprávnom vzťahu, t. j. v pracovnom pomere na základe pracovnej zmluvy, dohody o vykonaní práce, dohody o pracovnej činnosti a dohody o brigádnickej práci študentov,
 2. výkon práce v štátnozamestnaneckom pomere alebo v služobnom pomere,
 3. výkon verejnej funkcie,
 4. výkon funkcie sudcu a výkon funkcie prokurátora,
 5. činnosť, z ktorej plynú príjmy z podnikania alebo z inej samostatnej zárobkovej činnosti podľa § 6 ods. 1 a 2 zákona č. 595/2003 Z. z. v z. n. p.

Za dovŕšenie 65 rokov veku sa považuje deň 65. narodenín FO. Za dovŕšenie troch rokov veku sa považuje deň tretích narodenín FO.

Ak hodnota majetku FO – ZŤP je vyššia ako 39 833 €, peňažný príspevok na kompenzáciu sa neposkytne alebo sa odníme a zastaví sa jeho výplata.

Za majetok FO – ZŤP sa na účely poskytovania peňažných príspevkov na kompenzáciu považujú nehnuteľné veci a hnuteľné veci vo vlastníctve FO – ZŤP vrátane úspor okrem majetku uvedeného v § 18 ods. 19 zákona č. 447/2008 Z. z. a ak to ich povaha pripúšťa, aj práva a iné majetkové hodnoty. Majetok FO – ZŤP sa preukazuje podľa stavu majetku v čase podania žiadosti o peňažný príspevok na kompenzáciu. Za hodnotu majetku FO – ZŤP možno považovať len podiel majetku pripadajúci na túto FO.

Za majetok FO – ZŤP sa nepovažujú:

 1. nehnuteľnosť, ktorú užíva na trvalé bývanie,
 2. poľnohospodárska pôda a lesná pôda, ktorú užíva pre svoju potrebu,
 3. hnuteľné veci, ktoré tvoria nevyhnutné vybavenie domácnosti, hnuteľné veci, ktorými sú ošatenie a obuv a hnuteľné veci, na ktoré sa poskytla jednorazová dávka v hmotnej núdzi alebo peňažný príspevok na kompenzáciu,
 4. osobné motorové vozidlo, ktorého je držiteľom alebo vlastníkom a FO ho využíva na individuálnu prepravu z dôvodu ťažkého zdravotného postihnutia,
 5. hnuteľné veci, ak by bol ich predaj alebo iné nakladanie s nimi v rozpore s dobrými mravmi.

V prípade pochybnosti o ohodnotení majetku FO – ZŤP, príslušný orgán zabezpečí overenie jeho hodnoty znaleckým posudkom a uhradí náklady súvisiace s vyhotovením tohto posudku. FO – ZŤP je povinná v prípade potreby vypracovania znaleckého posudku umožniť znalcovi vykonať obhliadku majetku a predložiť doklady týkajúce sa majetku.

V prípade, ak FO – ZŤP nepoužila peňažný príspevok na kompenzáciu na účel, na ktorý jej bol poskytnutý, v lehote ustanovenej zákonom č.  447/2008 Z. z., je povinná vrátiť tento peňažný príspevok do ôsmich dní od nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia, ktorým jej bola uložená povinnosť peňažný príspevok vrátiť.

Úhrady za sociálne služby

Prijímateľovi sociálnej služby po zaplatení úhrady za opatrovateľskú službu, prepravnú službu a pomoc pri osobnej starostlivosti o dieťa musí zostať mesačne z jeho príjmu najmenej 1,3-násobku sumy životného minima pre jednu plnoletú FO, t. j. musí mu zostať aspoň 240,99 € mesačne.

Z uvedeného vyplýva, že v prípade, ak FO je osamelá a jej mesačný príjem je nižší ako 240,99 € (napr. má príjem iba vo výške 210 € mesačne, resp. ešte nižší) alebo je (iba) v tejto výške, musí jej byť poskytnutá opatrovateľská služba, prepravná služba a pomoc pri osobnej starostlivosti o dieťa bezplatne.

Po zaplatení úhrady za celoročnú pobytovú sociálnu službu musí prijímateľovi sociálnej služby zostať mesačne z jeho príjmu najmenej 20 % sumy životného minima pre jednu plnoletú FO, t. j. musí mu zostať aspoň 37,08 € mesačne.

Po zaplatení úhrady za týždennú pobytovú sociálnu službu musí prijímateľovi sociálnej služby zostať mesačne z jeho príjmu najmenej 50 % sumy životného minima pre jednu plnoletú FO, t. j. musí mu zostať aspoň 92,69 € mesačne.

Po zaplatení úhrady za ambulantnú sociálnu službu v zariadení s poskytovaním stravovania musí prijímateľovi sociálnej služby zostať mesačne z jeho príjmu najmenej 70 % sumy životného minima pre jednu plnoletú FO, t. j. musí mu zostať aspoň 129,77 € mesačne.

Po zaplatení úhrady za ambulantnú sociálnu službu v zariadení bez poskytovania stravovania musí prijímateľovi sociálnej služby zostať mesačne z jeho príjmu najmenej 1,3-násobok sumy životného minima pre jednu plnoletú FO, t. j. musí mu zostať aspoň 240,99 € mesačne.

Prijímateľ sociálnej služby nemá povinnosť platiť úhradu za sociálnu službu, ak jeho príjem je nižší alebo sa rovná uvedeným sumám, a to v závislosti od druhu a formy sociálnej služby, pokiaľ tento zákon neustanovuje inak.

V takom prípade prechádza táto povinnosť postupne na rodičov a deti, ak sa ich príjem neposudzuje spoločne s príjmom prijímateľa sociálnej služby (rodičom alebo deťom po zaplatení úhrady za sociálnu službu musí mesačne zostať 1,3-násobok sumy životného minima pre jednu plnoletú FO, t. j. musí im zostať 240,99 € mesačne).

Rodičia alebo deti môžu (ale nemusia) uzatvoriť s poskytovateľom sociálnej služby zmluvu o platení úhrady za sociálnu službu. Ak k uzatvoreniu tejto zmluvy nedôjde, obec alebo vyšší územný celok rozhodne o povinnosti rodičov alebo detí platiť úhradu za sociálnu službu alebo jej časť za prijímateľa sociálnej služby, ktorému nevznikne povinnosť platiť úhradu za sociálnu službu alebo jej časť.

Ak nedôjde k uzatvoreniu tejto zmluvy medzi neverejným poskytovateľom sociálnej služby a rodičmi alebo deťmi, rozhodne o povinnosti týchto FO platiť úhradu za sociálnu službu alebo jej časť za prijímateľa sociálnej služby, ktorému nevznikne povinnosť platiť úhradu za sociálnu službu alebo jej časť, taktiež obec alebo vyšší územný celok v rozsahu svojej pôsobnosti.

Ak prijímateľovi sociálnej služby nevznikne povinnosť platiť úhradu za sociálnu službu alebo jej časť a táto povinnosť nevznikne ani rodičom alebo deťom a prijímateľ sociálnej služby zomrie, nezaplatená úhrada za sociálnu službu alebo jej časť je pohľadávka poskytovateľa sociálnej služby, ktorá sa uplatňuje v konaní o dedičstve.

Posudzovanie hmotnej núdze a poskytovanie dávok a príspevkov

Hmotná núdza je stav, keď príjem občana a FO, ktoré sa s občanom spoločne posudzujú, nedosahuje životné minimum ustanovené zákonom o životnom minime v zmysle opatrenia MPSVaR SR č. 300/2010 Z. z. a občan a FO, ktoré sa s občanom spoločne posudzujú, si príjem nemôžu zabezpečiť alebo zvýšiť vlastným pričinením.

Občan však nie je v hmotnej núdzi, ani FO, ktoré sa s občanom v hmotnej núdzi spoločne posudzujú, ak ich príjem nedosahuje životné minimum, ak si svojím majetkom môžu zabezpečiť základné životné podmienky a pomôcť si v hmotnej núdzi.

Za majetok sa považujú hnuteľné veci a nehnuteľné veci, a ak to ich povaha pripúšťa, práva alebo iné majetkové hodnoty. Hmotnú núdzu si má občan riešiť:

 • užívaním vlastného majetku,
 • správou vlastného majetku,
 • predajom vlastného majetku alebo
 • prenájmom vlastného majetku.

Od občana a FO, ktoré sa s občanom v hmotnej núdzi spoločne posudzujú, nemožno požadovať predaj alebo prenájom:

 • nehnuteľnosti, ktorú užívajú na primerané trvalé bývanie, pričom u občana a FO, ktorá sa s občanom v hmotnej núdzi spoločne posudzuje, sa na primeranosť nehnuteľnosti užívanej na trvalé bývanie neprihliada, ak občan a FO, ktorá sa s občanom v hmotnej núdzi spoločne posudzuje, dovŕšili dôchodkový vek,
 • poľnohospodárskej pôdy a lesnej pôdy, ktorú užívajú pre svoju potrebu,
 • hnuteľnej veci, ktorá tvorí nevyhnutné vybavenie domácnosti alebo na ktorú sa poskytla jednorazová dávka v hmotnej núdzi alebo peňažný príspevok na kompenzáciu sociálnych dôsledkov ťažkého zdravotného postihnutia,
 • osobného motorového vozidla, ktorého sú držiteľom alebo vlastníkom a
 1. využívajú ho na individuálnu prepravu z dôvodu ťažkého zdravotného postihnutia alebo
 2. jeho hodnota podľa znaleckého posudku nie je vyššia ako 35-násobok sumy životného minima pre plnoletú FO, t. j. od 1. júla 2010 nie je vyššia ako 6 488,30 € alebo
 • hnuteľnej veci, ak by bol v rozpore s dobrými mravmi.

Uplatnenie zákonných nárokov

Ak si občan v hmotnej núdzi a FO, ktoré sa s občanom v hmotnej núdzi spoločne posudzujú, neuplatnia svoje zákonné nároky, ktorými si môžu zabezpečiť základné životné podmienky a pomôcť si v hmotnej núdzi, nepovažujú sa za občanov v hmotnej núdzi.

Zákonnými nárokmi, ktorých uplatnením je možné zabezpečiť si základné životné podmienky a pomôcť si v hmotnej núdzi, sú výživné, náhradné výživné, náhrada príjmu pri dočasnej pracovnej neschopnosti zamestnanca podľa zákona č. 462/2003 Z. z. o náhrade príjmu pri dočasnej pracovnej neschopnosti zamestnanca a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z. n. p., dávky nemocenského poistenia, dôchodkového poistenia, úrazového poistenia, garančného poistenia a poistenia v nezamestnanosti podľa zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v v z. n. p., nároky z pracovnoprávnych vzťahov podľa Zákonníka práce, dávky výsluhového zabezpečenia podľa zákona č. 328/2002 Z. z. o sociálnom zabezpečení policajtov a vojakov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z. n. p. a opakované štátne sociálne dávky okrem prídavku na dieťa.

Jednorazová dávka v hmotnej núdzi

Občanovi, ktorý je v hmotnej núdzi a FO, ktoré sa s občanom v hmotnej núdzi spoločne posudzujú, ktorým sa vypláca dávka a príspevky najmä na úhradu mimoriadnych výdavkov na nevyhnutné ošatenie, základné vybavenie domácností, zakúpenie školských potrieb pre nezaopatrené dieťa a na mimoriadne liečebné náklady, možno poskytnúť jednorazovú dávku v hmotnej núdzi.

Túto jednorazovú dávku v hmotnej núdzi od 1. 7. 2010 možno poskytnúť do výšky skutočne preukázaných nákladov, najviac však do výšky trojnásobku životného minima, t. j. do sumy 556,14 €.

Poskytovanie dávky a príspevkov a poskytovanie jednorazovej dávky v hmotnej núdzi sa navzájom nevylučujú.

Na záver zdôrazňujem, že zákon o životnom minime sám osebe nezakladá nárok na žiadnu dávku. Slúži iba ako základné kritérium pre systém sociálnej pomoci, t. j. pre určovanie poberateľov dávok sociálnej pomoci, ako aj dávok pomoci v hmotnej núdzi.

JUDr. Zuzana Macková, PhD.

Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.

Seriály