Portál pre obce,
rozpočtové a príspevkové organizácie

Online časopis

Povinnosti obce týkajúce sa obecnej knižnice

Dátum: Autor/i: JUDr. Anton Ukropec Rubrika: Z právnej praxe

Príspevok sa zaoberá základnými povinnosťami obce ako zriaďovateľa obecnej knižnice a osobitne povinnosťou obce vydať a zverejniť knižničný a výpožičný poriadok. V príspevku sa poukazuje aj na niektoré nedostatky knižničných a výpožičných poriadkov vrátane odporúčaní, ako ich môžu obecné knižnice zosúladiť s platnou právnou úpravou.

Právna úprava knižníc je obsiahnutá v zákone č. 126/2015 Z. z. o knižniciach a o zmene a doplnení zákona č. 206/2009 Z. z. o múzeách a o galériách a o ochrane predmetov kultúrnej hodnoty a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov v znení zákona č. 38/2014 Z. z. v z. n. p. (ďalej len "zákon o knižniciach") a vo vyhláške Ministerstva kultúry SR č. 201/2016 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o spôsobe vedenia odbornej evidencie knižničných dokumentov a o revízii a vyraďovaní knižničného fondu v knižniciach.
Podľa § 2 ods. 1 zákona o knižniciach knižnica je kultúrna, informačná a vzdelávacia inštitúcia, ktorá dopĺňa, odborne eviduje, spracováva, uchováva, ochraňuje, využíva a sprístupňuje svoj knižničný fond, poskytuje knižnično-informačné služby, napomáha uspokojovať kultúrne, informačné, vedeckovýskumné a vzdelávacie potreby používateľov a podporuje ich celoživotné vzdelávanie, informačnú gramotnosť, tvorivý osobný rozvoj a jazykovú rozmanitosť.
Obec zabezpečuje knižnično-informačné služby týmito spôsobmi:
-
zriadením obecnej (mestskej) knižnice ako právnickej osoby,
-
prostredníctvom organizačného útvaru právnickej osoby zriadenej obcou,
-
prostredníctvom organizačnej zložky obecného úradu alebo
-
prostredníctvom inej knižnice.
Povinnosti obce
Obec ako zriaďovateľ obecnej knižnice je podľa zákona o knižniciach povinná:
-
vydať zriaďovaciu listinu, zakladateľskú listinu alebo štatút knižnice, v ktorých určí zameranie, špecializáciu a pôsobnosť knižnice,
-
oznámiť Ministerstvu kultúry SR (ďalej len "Ministerstvo kultúry") zriadenie alebo založenie knižnice na tlačive, ktorého vzor je uvedený v prílohe č. 2 zákona o knižniciach, a to najneskôr do 60 dní od vzniku týchto skutočností,
-
zabezpečiť vhodné priestory a interiérové vybavenie pre knižnicu, ktoré sú primerané veľkosti jej knižničného fondu, rozsahu poskytovaných knižnično-informačných služieb, ako aj zameraniu a špecializácii knižnice,
-
zabezpečiť moderné technické vybavenie a podmienky na zavádzanie nových technológií a knižnično-informačných služieb,
-
zabezpečiť činnosť knižnice finančne a personálne,
-
podporovať ďalšie vzdelávanie zamestnancov knižnice,
-
zabezpečiť systematické doplňovanie, odbornú evidenciu, spracovanie, uchovávanie, ochranu, využívanie a sprístupňovanie knižničného fondu,
-
podporovať spoluprácu knižníc a ut
Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.