Portál pre obce,
rozpočtové a príspevkové organizácie

Online časopis

Novelizačné zmeny zákona o obecnom zriadení

Dátum: Autor/i: JUDr. Lukáš Tomaš Rubrika: Z legislatívy

Predmetom príspevku je analýza aktuálnych zmien zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z. n. p. (ďalej len „zákon o obecnom zriadení“). Príspevok upozorňuje nielen na dôležité zákonné východiská, ale aj na relevantné časti dôvodových správ a závery odbornej literatúry. Predmetom článku nie je analýza právnej úpravy v § 27c zákona o obecnom zriadení, ktorá bude spracovaná v samostatnom článku v nasledujúcom čísle časopisu.

Obecný mládežnícky parlament a rada seniorov
Chronologicky prvá novelizácia zákona o obecnom zriadení bola vykonaná zákonom č. 488/2021 Z.z., ktorý nadobudol účinnosť 1. januára 2022. Tento zákon zmenil kompetenciu obecného zastupiteľstva spočívajúcu v možnosti zriaďovať a zrušovať podľa potreby stále alebo dočasné výkonné, kontrolné a poradné orgány podľa § 10 ods. 2 zákona o obecnom zriadení. Popri obecnej rade a komisiách sa obecnému zastupiteľstvu s účinnosťou od 1. januára 2022 zveruje možnosť zriaďovať aj obecný mládežnícky parlament a radu seniorov.
Pokiaľ ide o obecný mládežnícky parlament, zákonodarca východiskovo uviedol, že novela č. 488/2021 Z.z. reaguje na Stratégiu SR pre mládež na roky 2014 - 2020 schválenú vládou SR, ktorou sa definoval strategický cieľ podporovať inovatívne formy participácie mladých ľudí na živote spoločnosti na vnútroštátnej, regionálnej a komunálnej úrovni.
Z dôvodovej správy k predmetnej novelev tejto súvislosti tiež vyplýva: 
"Cieľom návrhu je zlepšiť prístup mladých ľudí k rozhodovacím procesom a podporiť plnú participáciu mladých ľudí na živote spoločnosti v obci, ale aj na školách. Participáciu detí a mládeže považujeme v našej spoločnosti za veľmi dôležitú a preto prichádzame s návrhom, aby v prípade záujmu mladých ľudí vznikali v obciach obecné mládežnícke parlamenty či na školách školské parlamenty. Malo by ísť o orgány, ktoré budú samosprávne a politicky nezávislé, riadené a tvorené na občianskom princípe. Myslíme si, že prijatie tohto návrhu prispeje k rozvoju aktívneho občianstva už v rannom veku dospelosti života človeka. Prostredníctvom najjednoduchších demokratických procesov už v detskom a adolescentnom veku dochádza k pochopeniu politického systému a následne štruktúry moci v štáte založenom na princípe bŕzd a protiváh. V rámci zmeny zákona tak dôjde k zážitkovému učeniu mladých ľudí, kedy si reálne vyskúšajú, čo v praxi znamená demokracia, sloboda či samospráva."
Kompetencia obce zriaďovať obecný mládežnícky parlament však nepredstavuje úplné nóvum. Obec už v minulosti mohla zriaďovať mládežnícky parlament (nie "obecný" mládežnícky parlament) podľa § 6a zákona č. 282/2008 Z.z. o podpore práce s mládežou a o zmene a doplnení zákona č. 131/2002 Z.z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z. n. p. (ďalej len "zákon o podpore práce s mládežou"). Takéto normatívne riešenie však bolo niektorými autormi kritizované, pretože fakticky išlo o nepriamu novelizáciu zákona o obecnom zriadení, ktorá v našom právnom poriadku nie je prípustná.
Podľa § 6 ods. 1 zákona č. 400/2015 Z.z. o tvorbe právnych predpisov a o Zbierke zákonov Slovenskej republiky a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z. n. p.:

„Novelizácia právneho predpisu sa vykonáva formou priamej novelizácie. Nepriama novelizácia formou zmien alebo doplnení iného právneho predpisu ustanoveniami navrhovaného právneho predpisu bez uvedenia úplnej citácie jeho názvu v samostatnom článku je neprípustná.“

Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.