Portál pre obce,
rozpočtové a príspevkové organizácie

Aktuality

ZMOS organizuje seminár k štátnej pomoci

Kategória: Aktuality Zdroj: ZMOS

Združenie miest a obcí Slovenska organizuje ďalší workshop. Aktuálny sa bude venovať Špecifikám týkajúcim sa poskytovania štátnej pomoci na úrovni miest a obcí. 

Cieľmi podujatia sú poskytnutie relevantných informácií k hospodárskym transakciám samospráv, prierez lokálnym charakterom opatrení pomoci, ale aj ozrejmenie problematických častí pri predkladaní žiadostí o stanovisko k schéme pomoci, tiež o ozrejmenie problematických častí pri predkladaní žiadostí k návrhu na poskytnutie pomoci ad hoc. Cieľom podujatia tiež bude priblíženie osobitostí pri poskytovaní pomoci de minimis a poskytnutie odpovedí na konkrétne, vopred zaslané otázky miest a obcí k špecifikám vyplývajúcim z aplikačnej praxe.     

Školenie je určené všetkým záujemcom z radov štatutárnych zástupcov alebo zamestnancov obcí, miest a samosprávnych krajov, zamerané na konkrétne  otázky, respektíve problémy vyplývajúce z aplikačnej praxe a najmä na jednotlivé špecifiká štátnej pomoci na úrovni samospráv.  

Podujatie sa uskutoční vo štvrtok 21. októbra 2021, v čase 09:00 - 12:30 hod. prostredníctvom MS TEAMS. 

Program podujatia 

09:00 - 09:10 hod. Úvodné slovo, PhDr. Michal Kaliňák, PhD.

09:10 –10:00 hod. Lokálny charakter opatrení pomoci, (rozhodnutia Európskej komisie, kritériá, metodické usmernenie PMÚ SR). Protimonopolný úrad SR, odbor štátnej pomoci

10:00 - 11:00 hod. Vybrané prípady z aplikačnej praxe PMÚ SR (zvýhodnený predaj/prenájom majetku z dôvodu hodného osobitného zreteľa, hospodárske transakcie obcí, konkrétne príklady poskytovania dotácií). Protimonopolný úrad SR, odbor štátnej pomoci 

11:00 - 11:45 hod. Obec a obecný podnik, sociálne podniky (osobitosti pri poskytovaní minimálnej pomoci a štátnej pomoci). Protimonopolný úrad SR, odbor štátnej pomoci

11:45 – 12:15 hod. Zákon č. 358/2015 Z. z. o úprave niektorých vzťahov v oblasti štátnej pomoci a minimálnej pomoci a o zmene a doplnení niektorých zákonov, zákon o štátnej pomoci  (vybrané ustanovenia týkajúce sa predkladania žiadostí o stanovisko k schéme pomoci a k návrhu na poskytnutie pomoci ad hoc). Protimonopolný úrad SR, odbor štátnej pomoci

12:15 - 12:30 hod. Diskusia (výmena skúseností účastníkov v oblasti štátnej pomoci) 

Organizačné informácie:  
účasť na seminári pre zaregistrovaných je bezplatná 

potvrdenie o účasti prosím odošlite prostredníctvom registračného formuláru https://forms.gle/KkcuQLoojFdmaoSS8 v termíne do 19. októbra 2021

prihláseným účastníkom bude po ukončení registrácie e-mailom zaslaný link na prihlásenie sa na podujatie 

Združenie miest a obcí Slovenska organizuje informačný workshop s tematickým názvom Špecifiká týkajúce sa poskytovania štátnej pomoci na úrovni miest a obcí v rámci národného projektu Modernizácia miestnej územnej samosprávy, ktorý bol podporený operačným programom Efektívna verejná správa z Európskeho sociálneho fondu.


Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.